65. Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów i pożyczek udzielonych klientom w podziale na waluty

Raport roczny
2018

Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale na waluty (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE NA WALUTY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2018
PLN CHF EUR USD INNE Razem
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 106 1 106
mieszkaniowe 27 27
gospodarcze 148 148
konsumpcyjne 931 931
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 106
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Kredyty brutto 166 902 24 015 12 807 1 995 1 253 206 972
mieszkaniowe 88 157 23 265 3 155 58 146 114 781
gospodarcze 52 193 505 9 628 1 935 649 64 910
konsumpcyjne 26 552 245 24 2 458 27 281
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51
Należności z tytułu leasingu finansowego 11 039 22 3 607 256 62 14 986
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (6 724) (826) (372) (139) (143) (8 204)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 171 268 23 211 16 042 2 112 1 172 213 805
Razem 172 374 23 211 16 042 2 112 1 172 214 911

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE NA WALUTY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
01.01.2018
PLN CHF EUR USD INNE Razem
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 070 1 070
mieszkaniowe 37 37
gospodarcze 182 182
konsumpcyjne 851 851
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 070 1 070
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Kredyty brutto 158 718 25 047 9 718 1 472 1 027 195 982
mieszkaniowe 81 168 24 115 3 366 87 102 108 838
gospodarcze 52 578 621 6 324 1 380 581 61 484
konsumpcyjne 24 972 311 28 5 344 25 660
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 902 902
Należności z tytułu leasingu finansowego 9 509 31 3 339 257 27 13 163
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (8 671) (1 205) (399) (232) (146) (10 653)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 160 458 23 873 12 658 1 497 908 199 394
Razem 161 528 23 873 12 658 1 497 908 200 464

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE NA WALUTY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2017
PLN CHF EUR USD INNE Razem
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Kredyty brutto 158 151 24 786 9 524 1 412 1 063 194 936
mieszkaniowe 80 712 23 909 3 353 83 106 108 163
gospodarcze 51 826 589 6 145 1 324 613 60 497
konsumpcyjne 25 613 288 26 5 344 26 276
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne) 1 734 125 1 859
Dłużne papiery wartościowe (komunalne) 2 519 2 519
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 902 902
Należności z tytułu leasingu finansowego 9 377 24 3 485 323 27 13 236
Odpisy z tytułu utraty wartości (6 288) (896) (291) (198) (150) (7 823)
Razem 166 395 23 914 12 843 1 537 940 205 629

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW (W PRZELICZENIU NA PLN według kursu 1 CHF = 3,8166) 31.12.2018 Razem
Instytucje finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 1 324 23 712 24 037
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) 118 20 892 21 010
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) 1 111 1 872 1 984
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) 95 948 1 043
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (59) (767) (826)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) (1) (12) (13)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) (12) (130) (142)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) (46) (625) (671)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 1 265 22 945 23 211
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI) 55 55
Razem 1 265 22 945 23 211

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW (W PRZELICZENIU NA PLN według kursu 1 CHF = 3,5672) 01.01.2018 Razem
Instytucje finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 2 418 24 658 25 078
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) 141 21 659 21 800
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) 2 145 1 572 1 719
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) 132 1 427 1 559
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (99) (1 106) (1 205)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) (2) (13) (15)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) (18) (95) (113)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) (79) (998) (1 077)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 2 319 23 552 23 873
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI) 60 60
Razem 2 319 23 552 23 873

 

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2018 Razem
PLN CHF EUR USD Inne
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 106
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
Wartość brutto 177 992 24 037 16 414 2 251 1 315 222 009
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) 156 636 21 010 13 749 1 831 1 165 194 391
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) 12 086 1 984 1 809 279 10 16 168
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) 9 270 1 043 856 141 140 11 450
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (6 724) (826) (372) (139) (143) (8 204)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) (451) (13) (78) (3) (21) (566)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) (1 024) (142) (72) (7) (4) (1 249)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) (5 249) (671) (222) (129) (118) (6 389)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 171 268 23 211 16 042 2 112 1 172 213 805
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI) 409 55 78 1 543
Razem 172 374 23 211 16 042 2 112 1 172 214 911

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 01.01.2018 Razem
PLN CHF EUR USD Inne
Nieprzeznaczone do obrotu wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 070 1 070
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
Wartość brutto 169 129 25 078 13 057 1 729 1 054 210 047
aktywa, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) 146 582 21 800 10 121 1 147 911 180 561
aktywa, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) 10 696 1 719 2 031 380 4 14 830
aktywa zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) 11 851 1 559 905 202 139 14 656
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (8 671) (1 205) (399) (232) (146) (10 653)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nie nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia (faza 1) (397) (15) (51) (4) (23) (490)
odpisy dotyczące aktywów, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są zagrożone utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2) (820) (113) (86) (58) (1) (1 078)
odpisy dotyczące aktywów zagrożonych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 3) (7 454) (1 077) (262) (170) (122) (9 085)
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu netto 160 458 23 873 12 658 1 497 908 199 394
w tym: zakupione/udzielone aktywa finansowe z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI) 148 60 37 3 248
Razem 161 528 23 873 12 658 1 497 908 200 464

Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

Grupa Kapitałowa w sposób szczególny analizuje portfel walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje jakość tego portfela i analizuje ryzyko pogorszenia się jakości tego portfela. Obecnie jakość portfela pozostaje na akceptowanym poziomie. Grupa Kapitałowa uwzględnia ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w zarządzaniu adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym.

KREDYTY MIESZKANIOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH WEDŁUG WALUT 31.12.2018 31.12.2017
brutto odpis netto brutto odpis netto
PLN 86 024 (1 060) 84 964 74 369 (916) 73 453
CHF 23 263 (683) 22 580 23 895 (754) 23 141
EUR 3 155 (53) 3 102 3 359 (54) 3 305
USD 58 (6) 52 268 (171) 97
INNE 146 (19) 127 111 (22) 89
RAZEM 112 646 (1 821) 110 825 102 002 (1 917) 100 085

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT 31.12.2018 Razem
PLN CHF EUR USD Inne
Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance 682 322 34 1 1 039
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 682 322 34 1 1 039
wartość brutto 741 340 36 1 1 118
odpisy na oczekiwane straty kredytowe (59) (18) (2) (79)
Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance 1 390 200 401 5 9 2 005
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 1
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 1 389 200 401 5 9 2 004
wartość brutto 2 300 422 447 20 20 3 209
odpisy na oczekiwane straty kredytowe (911) (222) (46) (15) (11) (1 205)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto 2 072 522 435 6 9 3 044

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT 01.01.2018 Razem
PLN CHF EUR USD Inne
             
Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance 955 317 168 1 440
Nie przeznaczone do obrotu obowiązkowo wycenione do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 955 317 168 1 440
wartość brutto 1 030 330 175 1 535
odpisy na oczekiwane straty kredytowe (75) (13) (7) (95)
Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance 1 008 305 222 3 9 1 547
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 1
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 1 007 305 222 3 9 1 546
wartość brutto 1 941 540 249 6 25 2 761
odpisy na oczekiwane straty kredytowe (934) (235) (27) (3) (16) (1 215)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto 1 963 622 390 3 9 2 987

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W CHF WEDŁUG METOD KALKULACJI ODPISÓW (W PRZELICZENIU NA PLN według kursu 1 CHF = 3,5672)  31.12.2017
Instytucje finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Razem
Wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym: 113 102 215
ze stwierdzoną utratą wartości 104 90 194
Wyceniane według metody portfelowej, ze stwierdzoną utratą wartości 17 1 041 1 058
Wyceniane według metody grupowej (IBNR) 2 270 23 277 23 549
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto 2 400 24 420 24 822
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody zindywidualizowanej, w tym: (51) (42) (93)
ze stwierdzoną utratą wartości (51) (42) (93)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody portfelowej (14) (749) (763)
Odpisy na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) (3) (49) (52)
Odpisy – razem (68) (840) (908)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto 2 332 23 580 23 914

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT 31.12.2017
PLN CHF EUR USD Inne Razem
Ekspozycje obsługiwane objęte forbearance 911 325 173 1 409
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 911 325 173 1 409
wartość brutto 960 332 174 1 466
odpisy z tytułu utraty wartości (49) (7) (1) (57)
Ekspozycje nieobsługiwane objęte forbearance 1 177 260 194 6 8 1 645
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 1 177 260 194 6 8 1 645
wartość brutto 1 837 532 250 27 25 2 671
odpisy z tytułu utraty wartości (660) (272) (56) (21) (17) (1 026)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto 2 088 585 367 6 8 3 054

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR) 31.12.2017 Razem
PLN CHF EUR USD Inne
Kredyty i pożyczki udzielone klientom brutto 162 281 23 549 12 375 1 538 935 200 678
przeterminowane 3 715 512 764 8 58 5 057
nieprzeterminowane 158 566 23 037 11 611 1 530 877 195 621
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) (518) (52) (63) (60) (27) (720)
przeterminowane (138) (27) (10) (1) (176)
nieprzeterminowane (380) (25) (53) (60) (26) (544)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto 161 763 23 497 12 312 1 478 908 199 958

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WYCENIANE WEDŁUG METODY GRUPOWEJ (IBNR) PODLEGAJĄCE FORBEARANCE WEDŁUG WALUT 31.12.2017 Razem
PLN CHF EUR USD Inne
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według metody grupowej (IBNR) brutto forbearance 1 055 397 181 25 26 1 684
Odpis na ekspozycje wyceniane według metody grupowej (IBNR) forbearance (57) (14) (2) (2) (1) (76)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom podlegające forbearance netto 998 383 179 23 25 1 608

Na 31 grudnia 2018 roku średnie LTV dla portfela kredytów w CHF wyniosło 64,38% (na 31 grudnia 2017 roku: 67,00%) w porównaniu do średniego LTV dla całego portfela wynoszącego 59,22% (na 31 grudnia 2017 roku: 62,38%).

Wyniki wyszukiwania: