66. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Raport roczny
2018

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej to ryzyko poniesienia straty na pozycjach bilansowych i pozabilansowych Grupy Kapitałowej wrażliwych na zmiany stóp procentowych, w wyniku zmian stóp procentowych na rynku.

Ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian rynkowych stóp procentowych do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury pozycji bilansowych i pozabilansowych.

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są takie miary ryzyka stopy procentowej jak: wrażliwość dochodu odsetkowego, wrażliwość wartości ekonomicznej, wartość zagrożona (var), testy warunków skrajnych i luki przeszacowań.

Kontrola ryzyka stopy procentowej obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka stopy procentowej, w szczególności strategicznego limitu tolerancji na ryzyko stopy procentowej.

W Grupie Kapitałowej regularnie monitoruje się:

  • poziom miar ryzyka stopy procentowej,
  • stopień wykorzystania strategicznego limitu tolerancji na ryzyko stopy procentowej,
  • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko stopy procentowej.

Raporty dotyczące ryzyka stopy procentowej opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Grupie Kapitałowej są: procedury dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej, limity i wartości progowe na ryzyko stopy procentowej.

W Grupie Kapitałowej zostały ustanowione limity i wartości progowe na ryzyko stopy procentowej m.in. Na: wrażliwość dochodu odsetkowego, wrażliwość wartości ekonomicznej oraz straty.

Informacje finansowe

Luka przeszacowań

Luka przeszacowań prezentuje różnicę między wartością bieżącą pozycji aktywnych oraz pasywnych narażonych na ryzyko stopy procentowej, które podlegają przeszacowaniu w danym przedziale czasowym, przy czym pozycje te ujmowane są w dacie transakcji.

Luka przeszacowań 0-1
miesiąc
1-3
miesiące
3-6
miesięcy
6-12
miesięcy
1-2 lata 2-5 lat >5 lat Razem
PLN (mln PLN) 31.12.2018
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa 35 437 34 318 (7 192) (5 271) (2 920) (27 607) 4 954 31 719
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana 35 437 69 755 62 563 57 292 54 372 26 765 31 719
PLN (mln PLN) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa 53 418 37 380 (12 316) (14 757) (14 560) (27 570) 4 247 25 842
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana 53 418 90 798 78 482 63 725 49 165 21 595 25 842

Luka przeszacowań 0-1
miesiąc
1-3
miesiące
3-6
miesięcy
6-12
miesięcy
1-2 lata 2-5 lat >5 lat Razem
USD (mln USD) 31.12.2018
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa 1 158 (780) (168) (235) (104) (98) 1 (226)
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana 1 158 378 210 (25) (129) (227) (226)
USD (mln USD) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa 841 (347) (445) (84) 12 (109) 1 (131)
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana 841 494 49 (35) (23) (132) (131)

Luka przeszacowań 0-1
miesiąc
1-3
miesiące
3-6
miesięcy
6-12
miesięcy
1-2 lata 2-5 lat >5 lat Razem
EUR (mln EUR) 31.12.2018
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa 2 181 (1 664) (86) (251) (228) (70) (17) (135)
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana 2 181 517 431 180 (48) (118) (135)
EUR (mln EUR) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa 3 866 (1 794) (803) (548) (888) 141 18 (8)
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana 3 866 2 072 1 269 721 (167) (26) (8)

Luka przeszacowań 0-1
miesiąc
1-3
miesiące
3-6
miesięcy
6-12
miesięcy
1-2 lata 2-5 lat >5 lat Razem
CHF (mln CHF) 31.12.2018
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa (730) 1 092 78 (15) (3) (124) 298
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana (730) 362 440 425 422 298 298
CHF (mln CHF) 31.12.2017
Grupa Kapitałowa – Luka okresowa 289 866 75 (83) (216) (2) (590) 339
Grupa Kapitałowa – Luka skumulowana 289 1 155 1 230 1 147 931 929 339

Na koniec 2018 roku i 2017 roku Grupa Kapitałowa posiadała złotową skumulowaną lukę dodatnią w PLN we wszystkich horyzontach czasowych.

Wykaz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz NBP według terminu zmiany stopy procentowej na 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Luka przeszacowań do 1 roku 1-5 lat > 5 lat Razem
(mln PLN)
31.12.2018 26 076 15 320 4 185 45 581
31.12.2017 25 574 10 831 4 206 40 611

Miary wrażliwości

Ekspozycja Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na ryzyko stopy procentowej kształtowała sią na 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku w ramach przyjętych limitów. Grupa Kapitałowa była głównie narażona na ryzyko złotowej stopy procentowej. Spośród wszystkich stosowanych przez Grupę Kapitałową testów warunków skrajnych, które polegają na równoległym przesunięciu krzywych stóp procentowych, najbardziej niekorzystnym dla Grupy Kapitałowej był scenariusz równoległego przesunięcia krzywych stóp procentowych w PLN.

Ryzyko stopy procentowej generowane przez spółki Grupy Kapitałowej nie wpływało w istotny sposób na ryzyko stopy procentowej całej Grupy Kapitałowej i tym samym nie zmieniało istotnie jej profilu ryzyka.

VaR Banku oraz analizę stress-testową narażenia Grupy Kapitałowej na ryzyko stopy procentowej przedstawia poniższa tabela:

NAZWA MIARY WRAŻLIWOŚCI 31.12.2018 31.12.2017
VaR 10 – dniowy przy poziomie ufności 99% (mln PLN)1 241 301
Równoległe przesunięcie krzywych stóp procentowych o 200 pb. (mln PLN) (test warunków skrajnych)2 1 611 2 150

1 Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko stopy procentowej oraz specyfikę rynku, na którym działają, Grupa Kapitałowa nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Miarę VaR 10-dniowy dla stopy procentowej dla głównych walut stosuje KREDOBANK SA, jej wartość na 31 grudnia 2018 roku wyniosła ok. 12 milionów PLN, a na 31 grudnia 2017 roku ok. 10 milionów PLN.

2 W tabeli zaprezentowano wartość najbardziej niekorzystnego testu warunków skrajnych spośród scenariuszy: przesunięcie krzywych stóp procentowych w poszczególnych walutach o 200 p.b. w górę oraz o 200 p.b w dół.

Wyniki wyszukiwania: