67. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Raport roczny
2018

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Ryzyko walutowe to ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian kursów walutowych, generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w poszczególnych walutach.

Ograniczanie ewentualnych strat z tytułu zmian kursów walut do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury walutowej pozycji bilansowych oraz pozabilansowych.

W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są następujące miary ryzyka walutowego: wartość zagrożona (VaR) i testy warunków skrajnych.

Kontrola ryzyka walutowego obejmuje ustalanie dostosowanych do skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej limitów i wartości progowych dotyczących ryzyka walutowego, w szczególności strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe.

W Grupie Kapitałowej regularnie monitoruje się:

  • poziom miar ryzyka walutowego,
  • stopień wykorzystania strategicznego limitu tolerancji na ryzyko walutowe,
  • stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko walutowe.

Raporty dotyczące ryzyka walutowego opracowywane są w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie Kapitałowej są:

  • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym,
  • limity i wartości progowe na ryzyko walutowe,
  • określenie dopuszczalnych typów transakcji walutowych oraz stosowanych w tych transakcjach kursów walutowych.

W Grupie Kapitałowej zostały ustanowione limity i wartości progowe na ryzyko walutowe m.in. na: pozycje walutowe, wartość zagrożoną obliczaną w horyzoncie 10-dniowym oraz stratę na rynku walutowym.

Informacje finansowe

Miary wrażliwości

VaR Banku oraz analizę stress-testową narażenia Banku na ryzyko walutowe, łącznie dla wszystkich walut przedstawia poniższa tabela:

Nazwa miary wrażliwości 31.12.2018 31.12.2017
VaR 10 – dniowy przy poziomie ufności 99% (mln PLN)1 4 3
Zmiana kursów WAL/PLN o 20% (mln PLN) (test warunków skrajnych)2 256 48

1 Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności pozostałych spółek Grupy Kapitałowej generujących istotne ryzyko walutowe oraz specyfikę rynku, na którym działają, Podmiot dominujący nie wyznacza skonsolidowanej miary wrażliwości VaR. Spółki te wykorzystują własne miary ryzyka do zarządzania ryzykiem walutowym. Miarę VaR 10-dniowy stosuje KREDOBANK SA, jej wartość na 31 grudnia 2018 roku wyniosła ok. 0,2 miliona PLN, a na 31 grudnia 2017 roku ok. 0,1 miliona PLN.

2 W tabeli zaprezentowano wartość najbardziej niekorzystnego testu warunków skrajnych spośród scenariuszy: aprecjacja PLN o 20% oraz deprecjacja PLN o 20%.

Pozycja walutowa

Wielkość pozycji walutowych w Grupie Kapitałowej prezentuje poniższa tabela:

Pozycja walutowa 31.12.2018 31.12.2017
EUR (127) (157)
USD (49) (28)
CHF (34) 8
GBP 57 11
Pozostałe (Globalna Netto) 38 61

Wielkość pozycji walutowych jest kluczowym (poza zmiennościami kursów walutowych) czynnikiem determinującym poziom ryzyka walutowego, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa. Na poziom pozycji walutowych wpływają wszystkie transakcje walutowe, jakie zostają zawarte, bilansowe i pozabilansowe. Narażenie Grupy Kapitałowej na ryzyko walutowe jest niskie.

Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych

Struktura walutowa
31.12.2018
Waluta w przeliczeniu na PLN
PLN CHF EUR USD Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 21 663 68 726 166 302 22 925
Należności od banków 1 664 7 2 870 2 208 912 7 661
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 664 7 2 870 2 208 912 7 661
Pochodne instrumenty zabezpieczające 649 7 2 658
Pozostałe instrumenty pochodne 1 715 144 48 1 907
Papiery wartościowe 62 796 684 561 73 64 114
– przeznaczone do obrotu 230 5 235
– nie przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 448 188 212 2 848
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 52 113 63 309 73 52 558
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 005 428 40 8 473
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 172 374 23 211 16 043 2 112 1 172 214 912
– nie przeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106 1 106
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 171 268 23 211 16 043 2 112 1 172 213 806
Inne aktywa finansowe 2 729 66 14 16 2 825
Suma aktywów finansowych 263 590 23 293 36 512 7 207 2 475 315 002
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 7 7
Zobowiązania wobec banków 1 129 7 588 263 14 2 001
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 129 7 588 263 14 2 001
Pochodne instrumenty zabezpieczające 464 7 471
Pozostałe instrumenty pochodne 2 458 163 33 1 2 655
Zobowiązania wobec klientów 215 720 1 919 15 127 7 262 2 788 242 816
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 215 720 1 919 15 127 7 262 2 788 242 816
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 1 292 1 292
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 8 644 1 527 14 603 3 812 41 28 627
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 644 1 527 14 603 3 812 41 28 627
Zobowiązania podporządkowane 2 731 2 731
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 906 13 337 65 43 2 364
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 169 2 54 1 1 227
Suma zobowiązań finansowych 234 520 3 468 30 879 11 436 2 888 283 191
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 50 798 150 5 804 2 601 459  59 812

Struktura walutowa
31.12.2017
Waluta w przeliczeniu na PLN
PLN CHF EUR USD Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 16 491 78 733 191 317 17 810
Należności od banków 1 020 16 2 282 957 958 5 233
Pochodne instrumenty zabezpieczające 886 1 887
Pozostałe instrumenty pochodne 1 556 2 116 37 1 711
Papiery wartościowe 51 457 893 1 008 557 160 54 075
– przeznaczone do obrotu 292 137 2 431
– instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 6 920 893 274 70 8 157
– inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 42 582 595 408 90 43 675
– inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 1 663 2 147 1 812
Kredyty i pożyczki udzielone klientom – wycenione według zamortyzowanego kosztu 166 395 23 914 12 842 1 537 940 205 628
Inne aktywa finansowe 2 242 99 21 15 2 377
Suma aktywów finansowych 240 047 24 903 17 081 3 300 2 390 287 721
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 6
Zobowiązania wobec banków 817 1 104 2 488 90 59 4 558
Pochodne instrumenty zabezpieczające 172 3 29 204
Pozostałe instrumenty pochodne 2 321 (1) 156 60 2 536
Zobowiązania wobec klientów 192 457 1 872 16 005 7 583 3 000 220 917
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 882 882
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 6 905 1 427 12 070 3 530 23 932
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 6 905 1 427 12 070 3 530 23 932
Zobowiązania podporządkowane 1 720 1 720
Pozostałe zobowiązania finansowe 3 599 1 396 99 34 4 129
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 63 1 20 2 86
Suma zobowiązań finansowych 208 942 4 407 31 164 11 364 3 093 258 970
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 47 475 157 4 386 1 922 671 54 611

Wyniki wyszukiwania: