7. Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym

Poza zmianami wynikającymi z wdrożenia MSSF 9 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku Grupa Kapitałowa dokonała w celu lepszego odzwierciedlenia następujących zmian w ujęciu i prezentacji.

Raport roczny
2018

Skonsolidowany rachunek zysków i strat okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 przed przekształceniem wydzielenie wyniku z tytułu odpisów na straty kredytowe i wyniku z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych reklasyfikacja rezerw na sprawy sporne oraz innych rezerw okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 przekształcone
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 620) 1 617 3
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe (1 545) (1 545)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (72) (72)
Pozostałe przychody operacyjne 710 23 733
Pozostałe koszty operacyjne (240) (26) (266)
Razem (1 150) (1 150)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 przed przekształceniem zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających oraz pozostałych instrumentów pochodnych reklasyfikacja do pozycji ” zmiana stanu innych aktywów” wydzielenie pozycji „zmian stanu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży” reklasyfikacja do pozycji „zmiana stanu skumulowanych odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości” wydzielenie pozycji „zmiana stanu skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw” wydzielenie pozycji „zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego” reklasyfikacja do pozycji „zmiana stanu pozostałych zobowiązań” wydzielenie pozycji „zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej” reklasyfikacja części zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej do pozycji „zmiana stanu zobowiązań wobec klientów” wydzielenie pozycji „zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych” reklasyfikacja do pozycji „zmiana stanu papierów wartościowych” reklasyfikacja naliczonych odsetek, dyskonta, premii od dłużnych papierów wartościowych do pozycji „zmiana stanu papierów wartościowych” okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (1 155) 1 155
zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających (1 436) (1 436)
zmiana stanu pozostałych instrumentów pochodnych 281 281
zmiana stanu instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 5 675 (5 675)
zmiana stanu papierów wartościowych 5 675 (325) 5 350
zmiana stanu innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 45 (45)
zmiana stanu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (143) (143)
zmiana stanu innych aktywów 45 143 188
zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (172) 172
zmiana stanu skumulowanych odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (172) (14) (186)
zmiana stanu skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw 84 84
zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego 2 2
zmiana stanu zobowiązań wobec banków (1 202) (2) (1 204)
zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 15 337 (284) 15 053
zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej 339 339
zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych 17 17
zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań z działalności ubezpieczeniowej 1 124 (1 124)
zmiana stanu pozostałych zobowiązań 1 124 (339) 284 1 069
Inne korekty (179) (70) (17) 325 59
Razem 19 473 19 473

31.12.2017 dane przed przekształceniem reklasyfikacja zapasów do pozycji „Inne aktywa” 31.12.2017 przekształcone
Zapasy 186 (186)
Inne aktywa 2 925 186 3 111
Suma aktywów 296 912 296 912

Zobowiązania wobec klientów 31.12.2017 dane przed przekształceniem zmiana ujęcia zobowiązań z tytułu produktów ubezpieczeniowych wydzielenie do odrębnej pozycji otrzymanych kredytów i pożyczek 31.12.2017 przekształcone
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
Zobowiązania wobec ludności 151 161 151 161
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 86 819 86 819
Depozyty terminowe 64 126 64 126
Pozostałe zobowiązania 216 216
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 56 230 (3 563) 52 667
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 40 070 40 070
Depozyty terminowe 11 613 11 613
Otrzymane kredyty i pożyczki 3 563 (3 563)
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 48 48
Pozostałe zobowiązania 936 936
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 11 409 11 409
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 9 555 9 555
Depozyty terminowe 1 820 1 820
Pozostałe zobowiązania 34 34
Otrzymane kredyty i pożyczki 3 563 3 563
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 2 117 2 117
Razem 218 800 2 117 220 917

Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 31.12.2017 dane przed przekształceniem zmiana ujęcia zobowiązań z tytułu produktów ubezpieczeniowych 31.12.2017 przekształcone
Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 882 882
Zobowiązania z tytułu kontraktów inwestycyjnych ubezpieczyciela 2 117 (2 117)
Razem 2 999 (2 117) 882

Rezerwy 31.12.2017 dane przed przekształceniem wydzielenie z pozycji inne rezerwy rezerw na świadczenia i restrukturyzację 31.12.2017 przekształcone
Rezerwy na nierozstrzygnięte sprawy sporne i postępowania podatkowe 21 21
Rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia 46 15 61
Restrukturyzacja 21 21
Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 86 86
Inne rezerwy, w tym rezerwy na sprawy sporne pracownicze 62 (36) 26
Razem 215 215

Wyniki wyszukiwania: