72. Adekwatność kapitałowa

 

Zarządzanie adekwatnością kapitałową to proces mający na celu zapewnienie, iż poziom ryzyka, które Bank oraz Grupa Kapitałowa podejmują w związku z rozwojem działalności biznesowej, może zostać pokryty posiadanym kapitałem, biorąc pod uwagę określony poziom tolerancji na ryzyko oraz horyzont czasowy. Proces zarządzania adekwatnością kapitałową obejmuje w szczególności przestrzeganie obowiązujących regulacji organów nadzoru i kontroli, a także określonego w Banku oraz Grupie Kapitałowej Banku poziomu tolerancji na ryzyko oraz proces planowania kapitałowego, w tym politykę dotyczącą źródeł pozyskiwania kapitału.

Raport roczny
2018

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest utrzymywanie, w sposób ciągły, funduszy własnych na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Grupy Kapitałowej.

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej obejmuje:

 • określanie oraz realizację pożądanych przez Grupę celów kapitałowych,
 • identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
 • pomiar lub szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego,
 • ustalanie strategicznych limitów tolerancji oraz wartości progowych dla miar adekwatności kapitałowej,
 • prognozowanie, monitorowanie oraz raportowanie poziomu i struktury kapitału własnego oraz adekwatności kapitałowej,
 • zarządzanie strukturą sprawozdania z sytuacji finansowej pod kątem optymalizacji jakości posiadanych przez Bank funduszy własnych,
 • kapitałowe działania awaryjne,
 • testy warunków skrajnych,
 • planowanie i alokację wymogu w zakresie funduszy własnych oraz kapitału wewnętrznego na obszary biznesowe i segmenty klienta w Banku oraz poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej,
 • ocenę rentowności obszarów biznesowych i segmentów klienta.

Miarami adekwatności kapitałowej są:

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR),
 • relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1),
 • współczynnik kapitału Tier 1 (T1),
 • wskaźnik dźwigni.

Celem monitorowania poziomu miar adekwatności kapitałowej jest określenie stopnia spełniania norm nadzorczych oraz identyfikacja przypadków wymagających uruchomienia kapitałowych działań awaryjnych.

Podstawowe regulacje obowiązujące w procesie oceny adekwatności kapitałowej to:

 • rozporządzenie CRR,
 • ustawa Prawo bankowe,
 • ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa o nadzorze makroostrożnościowym”,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

Zgodnie z art. 92 Rozporządzenia CRR, minimalny poziom współczynników kapitałowych utrzymywanych przez Grupę Kapitałową wynosi:

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) – 8,0%,
 • współczynnik kapitału Tier 1 (T1) – 6,0%,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) – 4,5%.

Zgodnie z Rozporządzeniem CRR oraz ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, Grupa Kapitałowa ma obowiązek utrzymywania wymogu połączonego bufora, który stanowi sumę obowiązujących buforów, tj.:

 • bufora zabezpieczającego, który obowiązuje wszystkie banki. Sukcesywnie, co roku, będzie zwiększany do ostatecznego, stałego poziomu równego 2,5% (w 2019 roku). Według stanu na 31 grudnia 2018 roku bufor zabezpieczający wynosił 1,875%.
 • bufora antycyklicznego, który nakładany jest w celu ograniczania ryzyka systemowego wynikającego z cyklu kredytowego. Grupa Kapitałowa wylicza wskaźnik bufora antycyklicznego w wartości wyznaczonej przez właściwy organ państwa, w którym Grupa Kapitałowa posiada ekspozycje. Od 1 stycznia 2017 roku bufor antycykliczny jest równy 0% dla ekspozycji kredytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • bufora ryzyka systemowego – służy do zapobiegania i ograniczania długoterminowego ryzyka niecyklicznego lub ryzyka makroostrożnościowego, które może spowodować silne negatywne konsekwencje dla systemu finansowego i gospodarki danego kraju. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku bufor ryzyka systemowego wynosił 3%.
 • bufora z tytułu zidentyfikowania Banku jako instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”) – 31 lipca 2018 roku, na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego, zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, Grupa Kapitałowa otrzymała indywidualną decyzję KNF o nałożeniu na Grupę bufora w wysokości 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z rozporządzeniem CRR.

Dodatkowo, Grupa Kapitałowa jest zobowiązana utrzymywać fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, tzw. domiar kapitałowy. 29 listopada 2018 roku, Grupa Kapitałowa otrzymała pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych tzw. domiar kapitałowy dla skonsolidowanych współczynników kapitałowych: łącznego współczynnika kapitałowego: 0,42 p.p., współczynnika kapitału Tier 1: 0,31 p.p. oraz współczynnika kapitału podstawowego Tier 1: 0,23 p.p.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa otrzymała od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedź w sprawie możliwości zastosowania 35% wagi ryzyka dla kredytów udzielanych w złotych w pełni i całkowicie zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej. UKNF wskazał, że wiążące w tym zakresie są przepisy rozporządzenia CRR. Grupa traktuje to stanowisko, jako możliwość szerszego stosowania preferencyjnej wagi ryzyka, w tym również przy wykorzystaniu rozbudowanego katalogu źródeł danych o nieruchomościach na potrzeby oszacowania wartości zabezpieczenia.

Grupa Kapitałowa utrzymała w 2018 roku i w 2017 roku bezpieczną bazę kapitałową, powyżej limitów nadzorczych i regulacyjnych.

Fundusze własne dla potrzeb adekwatności kapitałowej

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej w 2018 roku utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej limitów nadzorczych.

Wzrost kapitału Tier I Grupy Kapitałowej przed korektami regulacyjnymi i pomniejszeniami pomiędzy 31 grudnia 2018 roku a 31 grudnia 2017 roku wynikał:

  • z podjętej 18 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku decyzji o dokonaniu podziału zysku Banku za rok 2017 i zaliczenia na kapitały zapasowy i rezerwowy kwoty 2 086 milionów PLN (równocześnie przeznaczając kwotę 687,5 miliona PLN na dywidendę dla akcjonariuszy). Efektywny wzrost wartości funduszy własnych z tego tytułu wyniósł 264,5 miliona PLN, ponieważ pozostała część zysku za rok 2017 (1 822 miliony PLN) była uwzględniona już w funduszach własnych na 31 grudnia 2017 roku w związku z uzyskaniem przez Bank odpowiednich zgód KNF na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto Banku osiągniętego za 3 kwartały 2017 roku, po pomniejszeniu o przewidywane obciążenia,
  • z uzyskanej przez Bank 25 września 2018 roku, zgody KNF na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto PKO Banku Polskiego SA za pierwsze półrocze 2018 roku po pomniejszeniu o przewidywane obciążenia (w kwocie 1 135 milionów PLN),
  • z uzyskanej przez Bank 27 grudnia 2018 roku, zgody KNF na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto PKO Banku Polskiego SA za trzeci kwartał 2018 roku po pomniejszeniu o przewidywane obciążenia (w kwocie 500 milionów PLN),
 • z uzyskanej przez spółkę PKO Bank Hipoteczny SA 22 października 2018 roku, zgody KNF na zaliczenie do kapitału Tier 1 zysku netto spółki za pierwsze półrocze 2018 roku po pomniejszeniu o przewidywane obciążenia (w kwocie 43 milionów PLN).

Na zmiany w kapitale Tier 2 pomiędzy 31 grudnia 2018 roku a 31 grudnia 2017 roku wpłynęło uzyskanie przez Bank w marcu 2018 roku zgody KNF na zaliczenie do funduszy własnych nowej emisji obligacji podporządkowanych Banku w kwocie 1 000 milionów PLN.

Wymogi w zakresie funduszy własnych (Filar I)

Grupa Kapitałowa wylicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla następujących rodzajów ryzyka:

metodą standardową stosując następujące formuły w zakresie:

ekspozycji bilansowych – iloczyn wartości bilansowej (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka przypisanej ekspozycji zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),

udzielonych zobowiązań pozabilansowych – iloczyn wartości zobowiązania (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka produktu, wagi ryzyka przypisanej ekspozycji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),

transakcji pozabilansowych (instrumentów pochodnych) – iloczyn wagi ryzyka przypisanej transakcji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, ekwiwalentu bilansowego transakcji pozabilansowych oraz 8% (wartość ekwiwalentu bilansowego wyliczana jest zgodnie z metodą wyceny rynkowej).

 • zgodnie z podejściem AMA – w zakresie działalności prowadzonej przez Bank, z wyłączeniem oddziałów zagranicznych w Niemczech i Czechach,
 • zgodnie z podejściem BIA – w zakresie działalności oddziałów zagranicznych w Niemczech i Czechach oraz w zakresie działalności spółek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją ostrożnościową.
 • ryzyka walutowego – wyliczanego metodą podstawową,
 • ryzyka cen towarów – wyliczanego metodą uproszczoną,
 • ryzyka instrumentów kapitałowych – wyliczanego metodą uproszczoną,
 • ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych – wyliczanego metodą podstawową,
 • ryzyka ogólnego instrumentów dłużnych – wyliczanego zgodnie z podejściem opartym na duracji,
  pozostałych rodzajów ryzyka innych niż ryzyko delta (ryzyko non-delta) wyliczanych metodą scenariuszową w przypadku opcji, dla których Bank stosuje własne modele wyceny oraz metodą delta plus dla pozostałych opcji,
 • ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy – wyliczanego metodą określoną w Tytule V „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia” Rozporządzenia CRR,
 • ryzyka kredytowego kontrahenta – wyliczanego metodą określoną w Rozdziale 6 „Ryzyko kredytowe kontrahenta” Tytułu II „Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego” Rozporządzenia CRR,
 • ryzyka z tytułu korekty wyceny kredytowej – wyliczanego metodą określoną w Tytule VI „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej” Rozporządzenia CRR,
 • przekroczenia limitu dużych ekspozycji – wyliczanego metodą określoną w § 395-401 Rozporządzenia CRR,
 • dla ekspozycji wobec kontrahenta centralnego wyliczany jest wymóg z tytułu transakcji oraz wniesionych wkładów do funduszu kwalifikującego się kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania.

31.12.2018 31.12.2017
Fundusze własne razem 37 850 34 026
Kapitał Tier I 35 150 32 326
Kapitał Tier I przed korektami regulacyjnymi i pomniejszeniami, w tym: 37 802 35 270
Kapitał zakładowy 1 250 1 250
Kapitał zapasowy i pozostałe kapitały rezerwowe 33 034 30 891
Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 1 070 1 070
Zyski zatrzymane, w tym: 2 448 2 060
niepodzielony wynik /niepokryta strata (88) 238
zysk bieżący zaliczony za zgodą KNF 1 678 1 822
korekta wynikająca z zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne 858
(-) Wartość firmy (1 160) (1 160)
(-) Inne wartości niematerialne (1 650) (1 654)
Skumulowane inne całkowite dochody 249 (113)
Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych (91) 55
Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I (72)
Kapitał Tier II 2 700 1 700
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II” 2 700 1 700
Wymogi w zakresie funduszy własnych 16 035 15 670
Ryzyko kredytowe 14 893 14 499
Ryzyko operacyjne 645 656
Ryzyko rynkowe 472 474
Ryzyko korekty wyceny kredytowej 25 41
Łączny współczynnik kapitałowy 18,88% 17,37%
Współczynnik kapitału Tier 1 17,54% 16,50%

Bez uwzględnienia rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne na 31 grudnia 2018 roku, wartość funduszy Grupy wyniosłaby 36 992 miliony PLN, wartość kapitału Tier I    34 292 miliony PLN, łączny współczynnik kapitałowy wyniósłby 18,53%, a współczynnik kapitału Tier I wyniósłby 17,18%.

Kapitał wewnętrzny (Filar II)

W 2018 roku Grupa Kapitałowa wyznaczała kapitał wewnętrzny zgodnie z przepisami zewnętrznymi:

 • rozporządzeniem CRR,
 • ustawą Prawo bankowe,
 • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,
 • ustawą o nadzorze makroostrożnościowym,

oraz przepisami wewnętrznymi Banku i Grupy Kapitałowej.

Kapitał wewnętrzny to szacowana kwota kapitału, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy Kapitałowej oraz wpływu zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka.

Celem szacowania kapitału wewnętrznego jest określenie minimalnego poziomu funduszy własnych zapewniającego bezpieczeństwo działalności przy uwzględnieniu zmian profilu i skali prowadzonej działalności oraz niekorzystnych warunków skrajnych.

Kapitał wewnętrzny na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka jest ustalany zgodnie z metodami określonymi w przepisach wewnętrznych. W przypadku dokonywania szacunków kapitału wewnętrznego na podstawie modeli statystycznych, stosowany jest roczny horyzont prognozy oraz poziom ufności 99,9%. Łączny kapitał wewnętrzny Grupy Kapitałowej Banku stanowi sumę wysokości kapitału wewnętrznego niezbędnego do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka, na które Bank i Grupa Kapitałowa Banku są narażone, z uwzględnieniem podmiotów objętych konsolidacją ostrożnościową. Przyjmowany do kalkulacji kapitału wewnętrznego współczynnik korelacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz poszczególnymi spółkami Grupy Kapitałowej wynosi 1.

W 2018 roku i w 2017 roku wysokość relacji funduszy własnych do kapitału wewnętrznego Grupy Kapitałowej utrzymywała się na poziomie, powyżej zarówno limitu ustawowego, jak i wewnętrznego Grupy Kapitałowej.

Ujawnienia (Filar III)

Grupa Kapitałowa ogłasza w cyklu półrocznym informacje dotyczące w szczególności zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej zgodnie z: rozporządzeniem CRR i aktami wykonawczymi do CRR, Rekomendacją H, ustawą Prawo bankowe, ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, rekomendacją M dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, rekomendacją P dotyczącą ryzyka płynności wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje o zakresie ujawnianych informacji, sposobie ich weryfikacji oraz publikacji zawierają Zasady polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu udostępnione na stronie internetowej Banku (www.pkobp.pl).

Wyniki wyszukiwania: