74. Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności

 

W związku z nabyciem 1 grudnia 2016 roku spółki Raiffeisen-Leasing Polska SA i jej spółek zależnych, Grupa Kapitałowa objęła konsolidacją ROOF Poland Leasing 2014 DAC, spółkę celową z siedzibą w Irlandii. Spółka celowa jest nabywcą sekurytyzowanych wierzytelności wynikających z umów leasingowych sprzedawanych przez spółkę Raiffeisen-Leasing Polska SA (obecnie: PKO Leasing SA) w ramach programu sekurytyzacji, który rozpoczął się w grudniu 2014 roku. Nabyte przez spółkę celową wierzytelności zostały sfinansowane emisją papierów wartościowych. Celem i korzyścią transakcji sprzedaży wierzytelności do spółki celowej było pozyskanie źródeł długoterminowego finansowania i ich dywersyfikacja.

Raport roczny
2018

Wykup dłużnych papierów wartościowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku według ich wartości nominalnej wynosił 70 milionów PLN wykupione 2 stycznia 2018 roku, 204 miliony PLN wykupione 3 kwietnia 2018 roku, 178 milionów wykupionych 2 lipca 2018 roku oraz 165 milionów wykupionych 2 października 2018 roku.

Wartości bilansowe aktywów i zobowiązań finansowych objętych sekurytyzacją zaprezentowano w poniższej tabeli:

31.12.2018 Wartość transakcji Kwota ryzyka pozostająca
w Grupie Kapitałowej
wartość bilansowa aktywów 688 688
wartość bilansowa zobowiązań 643 643
Pozycja netto 45 45

31.12.2017 Wartość transakcji Kwota ryzyka pozostająca
w Grupie Kapitałowej
wartość bilansowa aktywów 1 381 1 381
wartość bilansowa zobowiązań 1 261 1 261
Pozycja netto 120 120

Ponadto w 2018 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła pakietowe sprzedaże (wierzytelności bilansowych i pozabilansowych) ponad 25,7 tysięcy sztuk wierzytelności od klientów detalicznych oraz gospodarczych o zadłużeniu ogółem ponad 1,4 miliarda PLN (w 2017 roku 1,5 miliarda PLN). Łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 2 miliony PLN (na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 2 miliony PLN). W wyniku sprzedaży wierzytelności zostały przeniesione wszystkie ryzyka i korzyści, w związku z powyższym Bank zaprzestał ujmowania tych aktywów. Grupa Kapitałowa nie otrzymała papierów wartościowych z tytułu powyższych transakcji.

Grupa Kapitałowa nie otrzymała papierów wartościowych z tytułu powyższych transakcji.

Wyniki wyszukiwania: