75. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe

 

9 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Banku, przyjęte uchwałą nr 33/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 18 czerwca 2018 roku).

22 stycznia 2019 roku PKO Bank Polski SA dokonał spłaty pożyczki udzielonej przez spółkę PKO Finance AB w kwocie 500 milionów EUR. 23 stycznia 2019 roku spółka PKO Finance AB wykupiła obligacje o wartości nominalnej 500 milionów EUR.

Raport roczny
2018

28 stycznia 2019 roku PKO Bank Hipoteczny SA wyemitował listy zastawne o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR oraz terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 roku. Wyemitowane listy zastawne są notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz w Warszawie. Następnie 25 lutego 2019 roku PKO Bank Hipoteczny SA przeprowadził transakcję zwiększenia wartości emisji (Tap), emitując drugą transzę o nominale 100 000 tys. EUR. Data emisji drugiej transzy została określona na 1 marca 2019 roku.

25 lutego 2019 roku Bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok. KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2018 rok.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU

28.02.2019 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
28.02.2019 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
28.02.2019 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
28.02.2019 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
28.02.2019 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
28.02.2019 Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
28.02.2019 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
28.02.2019 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
28.02.2019 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
28.02.2019

Danuta Szymańska
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków

Wyniki wyszukiwania: