8. Informacje dotyczące segmentów działalności oraz informacje o obszarach geograficznych

 

Informacje dotyczące segmentów działalności

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów oferujących określone produkty i usługi adresowane do określonych grup klientów. Sposób podziału segmentów biznesowych zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania klientom kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym oraz usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego SA służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów. Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Raport roczny
2018

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA obejmuje trzy podstawowe segmenty: detaliczny, korporacyjny i inwestycyjny oraz centrum transferowe i pozostały:

  • Segment detaliczny oferuje pełen zakres obsługi osób prywatnych w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z osobami prawnymi, tj. firmami i przedsiębiorstwami. Do produktów i usług oferowanych klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej. W zakresie finansowania segment obejmuje kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, w tym oferowane przez PKO Bank Hipoteczny SA, a także kredyty gospodarcze dla firm i przedsiębiorstw, deweloperów, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. Wyniki segmentu detalicznego obejmują ponadto wyniki spółek: PKO TFI SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO BP Finat sp. z o.o. oraz ZenCard sp. z o.o.
  • Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. W ramach tego segmentu PKO Bank Polski SA zawiera również samodzielnie lub w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów oraz emisji nieskarbowych papierów wartościowych. Ponadto segment obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi i dłużnymi papierami wartościowymi. Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego obejmują także wyniki spółek prowadzących działalność na Ukrainie, przede wszystkim KREDOBANK SA, spółek prowadzących usługi technologiczne, działalność deweloperską i świadczące usługi zarządzania nieruchomościami oraz fundusze zajmujące się lokowaniem środków zebranych od uczestników.
  • Centrum transferowe i pozostały obejmuje wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik długoterminowych źródeł finansowania, wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości zabezpieczeń oraz wyniki nieprzypisane do pozostałych segmentów. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, w tym emisje listów zastawnych, zobowiązania podporządkowane oraz kredyty otrzymane od instytucji finansowych. W ramach tego segmentu prezentowane są wyniki spółki PKO Finance AB.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zasady rachunkowości stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w niniejszym sprawozdaniu.

Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. Poszczególnym segmentom przypisano aktywa i zobowiązania oraz związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego w zakresie prezentacji wyniku oraz aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej zostały ujęte na poziomie Grupy.

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i wyników poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku, a także aktywów i zobowiązań na 31 grudnia 2018 roku oraz na 31 grudnia 2017 roku.

Za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku Działalność kontynuowana
Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Wynik z tytułu odsetek 7 427 1 536 390 9 353
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 523 508 (18) 3 013
Wynik pozostały 366 507 108 981
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 11 22 (5) 28
Wynik z pozycji wymiany 161 212 116 489
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 6 129 135
Przychody z tytułu dywidend 12 12
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 161 159 (3) 317
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 27 (27)
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe (1 050) (323) (1 373)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (23) (55) (78)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (4 881) (940) (84) (5 905)
amortyzacja (703) (118) (821)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (764) (298) 112 (950)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 37
Wynik segmentu (brutto) 3 598 935 508 5 078
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 336)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 598 935 508 3 741

31 grudnia 2018 roku Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa 170 234 145 898 5 984 322 116
Aktywa niealokowane 2 139
Suma aktywów 170 234 145 898 5 984 324 255
Zobowiązania 184 729 64 542 35 460 284 731
Zobowiązania niealokowane 423
Suma zobowiązań 184 729 64 542 35 460 285 154

Za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Działalność kontynuowana
Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Wynik z tytułu odsetek 6 975 1 403 228 8 606
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 373 602 (6) 2 969
Wynik pozostały 447 447 91 985
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 5 46 3 54
Wynik z pozycji wymiany 213 197 42 452
Przychody z tytułu dywidend 12 12
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 203 218 46 467
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 (26)
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe (1 055) (490) (1 545)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (28) (44) (72)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (4 767) (881) (136) (5 784)
amortyzacja (727) (117) (844)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (710) (251) 29 (932)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 22
Wynik segmentu (brutto) 3 235 786 206 4 249
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 140)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 235 786 206 3 104

31 grudnia 2017 roku Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Aktywa 161 380 128 151 5 612 295 143
Aktywa niealokowane 1 769
Suma aktywów 161 380 128 151 5 612 296 912
Zobowiązania 172 240 59 181 28 611 260 032
Zobowiązania niealokowane 624
Suma zobowiązań 172 240 59 181 28 611 260 656

Informacja o obszarach geograficznych

Jako uzupełniający, Grupa PKO Banku Polskiego SA stosuje podział na obszary geograficzne. Działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Ukrainy przez Grupę Kapitałową KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” spółkę z dodatkową odpowiedzialnością i Finansową Kompanię „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o., jak również na terenie Szwecji przez spółki zależne: PKO Finance AB oraz PKO Leasing Sverige AB, na terenie Irlandii przez spółkę zależną: ROOF Poland Leasing 2014 DAC, na terenie Republiki Federalnej Niemiec przez oddział korporacyjny PKO Banku Polskiego SA (PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland) oraz przez oddział korporacyjny na terenie Republiki Czeskiej. Dla celów prezentacyjnych wyniki spółek prowadzących działalność na terenie Szwecji i Irlandii oraz wyniki oddziałów działających na terenie Niemiec i Czech, które z punktu widzenia skali działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA nie są znaczące, ujęto w segmencie Polska. Wyniki spółek ujętych w obszarze „Ukraina” uwzględniają transakcje wzajemne realizowane z innymi spółkami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA działającymi na terenie Ukrainy. Transakcje wzajemne z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz korekty konsolidacyjne zaprezentowane zostały w wynikach obszaru „Polska”.

Za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku Polska Ukraina Razem
Wynik z tytułu odsetek 9 178 175 9 353
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 955 58 3 013
Wynik pozostały 976 5 981
Ogólne koszty administracyjne (5 760) (145) (5 905)
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe (1 366) (7) (1 373)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (78) (78)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (950) (950)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 37
Wynik segmentu (brutto) 4 955 86 5 078
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 336)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 955 86 3 741

31 grudnia 2018 roku Polska Ukraina Razem
Aktywa, w tym: 321 984 2 271 324 255
niefinansowe aktywa trwałe 6 021 120 6 141
inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 344 344
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 132 7 2 139
Zobowiązania 283 130 2 024 285 154

Za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Polska Ukraina Razem
Wynik z tytułu odsetek 8 453 153 8 606
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 915 54 2 969
Wynik pozostały 972 13 985
Ogólne koszty administracyjne (5 660) (124) (5 784)
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe (1 520) (25) (1 545)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (72) (72)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (932) (932)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 22
Wynik segmentu (brutto) 4 156 71 4 249
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 140)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 156 71 3 104

31 grudnia 2017 roku Polska Ukraina Razem
Aktywa, w tym: 295 133 1 779 296 912
niefinansowe aktywa trwałe 6 202 93 6 295
inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 393 393
aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 764 5 1 769
Zobowiązania 259 048 1 608 260 656

Wyniki wyszukiwania: