SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Raport roczny
2018

Nota 2018 2017
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 742 3 109
Inne dochody całkowite 438 578
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 439 577
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto 24 170 (8)
Podatek odroczony 20 (32) 1
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto 24 138 (7)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, brutto 761
Podatek odroczony 20 (142)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto 619
Aktualizacja wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, brutto 493
Zyski/straty przeniesione do rachunku zysków i strat (z tytułu zbycia) 14 (131)
Podatek odroczony 20 (64)
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, netto 298
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 16 (36)
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (13) 1
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (1) 1
Zyski i straty aktuarialne, brutto (1) 1
Podatek odroczony
Zyski i straty aktuarialne, netto (1) 1
Dochody całkowite netto, razem 4 180 3 687
Dochody całkowite netto, razem przypadające na: 4 180 3 687
akcjonariuszy jednostki dominującej 4 179 3 682
udziałowców niesprawujących kontroli 1 5

 

Wyniki wyszukiwania: