SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Raport roczny
2018

Nota 2018 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto 5 078 4 249
Korekty razem: 5 818 13 500
Amortyzacja 821 844
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (57) (117)
Odsetki i dywidendy (582) (465)
Zmiana stanu:
należności od banków (17) 700
pochodnych instrumentów zabezpieczających 496 (1 436)
pozostałych instrumentów pochodnych (89) 281
papierów wartościowych 687 5 350
– przeznaczonych do obrotu 196 (105)
– instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5 780
– nie przeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych  do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 842
– inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży (413)
– inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 88
– wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (1 163)
– wycenianych według zamortyzowanego kosztu (188)
kredytów i pożyczek udzielonych klientom (12 001) (4 844)
– nie przeznaczonych do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (36)
– wycenianych według zamortyzowanego kosztu (11 965) (4 844)
aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 142 (143)
innych aktywów (297) 188
skumulowanych odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (2 374) (186)
skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw 86 84
zobowiązań wobec Banku Centralnego 1 2
zobowiązań wobec banków (41) (1 204)
zobowiązań wobec klientów 21 519 15 053
zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej 410 339
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 238 (1 119)
zobowiązań podporządkowanych 11 17
pozostałych zobowiązań (1 377) 1 069
Zapłacony podatek dochodowy (1 845) (972)
Inne korekty 87 59
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 896 17 749

Nota 2018 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej 267 760 96 663
Zbycie jednostek zależnych 177
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych 96 415
Zbycie i odsetki od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 266 385
Zbycie i odsetki od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 925
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia 239 224
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 34 24
Wydatki z działalności inwestycyjnej (273 252) (103 557)
Nabycie akcji/udziałów jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych (2) (47)
Podwyższenie kapitału jednostki stowarzyszonej (23)
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (102 862)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (269 204)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (3 033)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1 013) (625)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 492) (6 894)

Nota 2018 2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 12 705 17 836
Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych (8 248) (7 278)
Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych 1 000 1 700
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (688)
Spłata emisji obligacji podporządkowanych (1 656)
Spłata pożyczki podporządkowanej (880)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 1 128 311
Spłata kredytów i pożyczek (3 264) (15 360)
Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych (511) (494)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 122 (5 821)
Przepływy pieniężne netto 7 526 5 034
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 217 (366)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 23 000 17 966
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 49 30 526 23 000

Wyniki wyszukiwania: