SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Raport roczny
2018

Nota 31.12.2018 31.12.2017
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym 22 22 925 17 810
Należności od banków 23 7 661 5 233
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 7 661 5 233
Pochodne instrumenty zabezpieczające 24 658 887
Pozostałe instrumenty pochodne 25 1 907 1 711
Papiery wartościowe 27 64 114 54 075
– przeznaczone do obrotu 235 431
– instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 157
– inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 43 675
– inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 1 812
– nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 848
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 52 558
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 473
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 28 214 912 205 628
 – nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 106
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 213 806 205 628
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 44 344 393
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 31 15 138
Wartości niematerialne 32 3 195 3 242
Rzeczowe aktywa trwałe 32 2 931 2 915
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 2 135 1 767
Inne aktywa 33 3 454 3 111
SUMA AKTYWÓW 324 255 296 912

Nota 31.12.2018 31.12.2017
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 7 6
Zobowiązania wobec banków 34 2 001 4 558
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 001 4 558
Pochodne instrumenty zabezpieczające 24 471 204
Pozostałe instrumenty pochodne 25 2 655 2 536
Zobowiązania wobec klientów 35 242 816 220 917
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 242 816 220 917
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 37 1 292 882
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 38 28 627 23 932
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 28 627 23 932
Zobowiązania podporządkowane 39 2 731 1 720
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 731 1 720
Pozostałe zobowiązania 40 3 685 5 062
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 371 588
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 52 36
Rezerwy 41 446 215
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 285 154 260 656
Kapitał własny 42
Kapitał zakładowy 1 250 1 250
Pozostałe kapitały 34 505 31 979
Niepodzielony wynik finansowy (385) (66)
Wynik roku bieżącego 3 741 3 104
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 111 36 267
Udziały niekontrolujące (10) (11)
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 39 101 36 256
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 324 255 296 912
Łączny współczynnik kapitałowy 72 18,88% 17,37%
Wartość księgowa (w mln PLN) 39 101 36 256
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,28 29,00
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,28 29,00

Wyniki wyszukiwania: