SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Raport roczny
2018

Za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku

Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał
Kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Razem pozostałe kapitały
Kapitał zapasowy Fundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe kapitały rezerwowe
31 grudnia 2017 roku 1 250 27 374 1 070 3 645 (110) 31 979 (66) 3 104 36 267 (11) 36 256
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 (78) (78) (567) (645) (645)
1 stycznia 2018 roku (zmieniony) 1 250 27 374 1 070 3 645 (188) 31 901 (633) 3 104 35 622 (11) 35 611
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych 3 104 (3 104)
Wypłacona dywidenda (688) (688) (688)
Dochody całkowite razem, w tym: 438 438 3 741 4 179 1 4 180
Zysk netto 3 741 3 741 1 3 742
Inne dochody całkowite 438 438 438 438
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał 2 101 65 2 166 (2 166)
Transfer w ramach pozostałych kapitałów (121) 121
Przymusowy wykup akcji od udziałowców niekontrolujących (2) (2) (2)
31 grudnia 2018 roku 1 250 29 354 1 070 3 831 250 34 505 (385) 3 741 39 111 (10) 39 101

Skumulowane inne dochody całkowite
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
31 grudnia 2017 roku 272 (116) (9) (257) (110)
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 (78) (78)
1 stycznia 2018 roku (zmieniony) 194 (116) (9) (257) (188)
Dochody całkowite razem, w tym: (13) 298 138 (1) 16 438
Inne dochody całkowite (13) 298 138 (1) 16 438
31 grudnia 2018 roku (13) 492 22 (10) (241) 250

Za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał
własny
ogółem
Kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Razem pozostałe kapitały
Kapitał zapasowy Fundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego
Pozostałe kapitały rezerwowe
1 stycznia 2017 roku 1 250 24 491 1 070 3 607 (688) 28 480 (19) 2 874 32 585 (16) 32 569
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych 2 874 (2 874)
Dochody całkowite razem, w tym: 578 578 3 104 3 682 5 3 687
Zysk netto 3 104 3 104 5 3 109
Pozostałe dochody całkowite 578 578 578 578
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał 2 883 38 2 921 (2 921)
31 grudnia 2017 roku 1 250 27 374 1 070 3 645 (110) 31 979 (66) 3 104 36 267 (11) 36 256

Skumulowane inne dochody całkowite
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
1 stycznia 2017 roku   (1) (347) (109) (10) (221) (688)
Dochody całkowite razem, w tym:   1 619 (7) 1 (36) 578
Inne dochody całkowite 1 619 (7) 1 (36) 578
31 grudnia 2017 roku   272 (116) (9) (257) (110)

Wyniki wyszukiwania: