SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Raport roczny
2018

Nota 2018 2017
Przychody z tytułu odsetek 9 11 594 10 919
Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 11 121
przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 9 986
przychody z tytułu odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 1 135
Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 473
Koszty z tytułu odsetek 9 (2 241) (2 313)
Wynik z tytułu odsetek 9 353 8 606
Przychody z tytułu prowizji i opłat 10 4 042 3 918
Koszty z tytułu prowizji i opłat 10 (1 029) (949)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 013 2 969
Przychody z tytułu dywidend 11 12 12
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 12 28 8
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 46
Wynik z pozycji wymiany 13 489 452
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 14 135
wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 131
wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 4
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe 15 (1 373) (1 545)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 16 (78) (72)
Pozostałe przychody operacyjne 17 630 733
Pozostałe koszty operacyjne 17 (313) (266)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 317 467
Ogólne koszty administracyjne 18 (5 905) (5 784)
Podatek od niektórych instytucji finansowych 19 (950) (932)
Wynik z działalności operacyjnej 5 041 4 227
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 37 22
Zysk brutto 5 078 4 249
Podatek dochodowy 20 (1 336) (1 140)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 742 3 109
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1 5
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 741 3 104
Zysk na jedną akcję 21
– podstawowy z zysku za okres (PLN) 2,99 2,48
– rozwodniony z zysku za okres (PLN) 2,99 2,48
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250 1 250
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln) 1 250 1 250

Wyniki wyszukiwania: