WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport roczny
2018

w mln PLN w mln EUR
okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 okres od 01.01.2018 do 31.12.201 okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
Wynik z tytułu odsetek 9 353 8 606 2 192 2 027
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 013 2 969 706 699
Wynik z działalności operacyjnej 5 041 4 227 1 181 996
Zysk brutto 5 078 4 249 1 190 1 001
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 742 3 109 877 732
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 741 3 104 877 731
Zysk na jedną akcję – podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,99 2,48 0,70 0,59
Zysk na jedną akcję – rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,99 2,48 0,70 0,59
Dochody całkowite netto 4 180 3 687 980 869
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 896 17 749 2 554 4 181
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 492) (6 894) (1 287) (1 624)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 122 (5 821) 497 (1 371)
Przepływy pieniężne netto 7 526 5 034 1 764 1 186

w mln PLN w mln EUR
stan na
31.12.2018
stan na
31.12.2017
stan na
31.12.2018
stan na
31.12.2017
Suma aktywów 324 255 296 912 75 408 71 187
Kapitał własny ogółem 39 101 36 256 9 093 8 693
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 111 36 267 9 096 8 695
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 300
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,28 29,00 7,27 6,95
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,28 29,00 7,27 6,95
Łączny współczynnik kapitałowy 18,88% 17,37% 18,88% 17,37%
Kapitał Tier 1 35 150 32 326 8 174 7 750
Kapitał Tier 2 2 700 1 700 628 408

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na
EUR według następujących kursów
31.12.2018 31.12.2017
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) 4,2669 4,2447
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) 4,3000 4,1709

Wyniki wyszukiwania: