Grupa w skrócie

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (Grupa PKO Banku Polskiego SA, Grupa Kapitałowa Banku) należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z największych grup finansowych Europy Środkowo – Wschodniej.

Raport roczny
2018

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA albo Bank), podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Banku, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby Klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Grupa Kapitałowa Banku wyróżnia się na polskim rynku wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają jej stabilny i bezpieczny rozwój.

PKO Bank Polski SA jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

Poza działalnością ściśle bankową Grupa PKO Banku Polskiego SA świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz świadczy usługi agenta transferowego, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, zarządza nieruchomościami, a także poprzez oddziały w Niemczech i Czechach oraz podmioty zależne na Ukrainie prowadzi działalność bankową oraz świadczy usługi finansowe poza granicami Polski.

9,8 mln
Klientów Banku

Przez cały okres działalności Grupa Kapitałowa Banku systematycznie buduje prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie Klientów stanowią ważny element identyfikacji Grupy PKO Banku Polskiego SA, dlatego konsekwentnie podejmowane są działania w celu ugruntowania jej postrzegania jako grupy instytucji:

  • bezpiecznych, silnych i konkurencyjnych,
  • nowoczesnych i innowacyjnych, przyjaznych dla klientów i sprawnie zarządzanych,
  • społecznie odpowiedzialnych oraz takich, które dbają o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

Grupa PKO Banku Polskiego SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – bankowości detalicznej. Jest również liderem w obsłudze Klientów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw (zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności) oraz rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

3,1 mln
aktywnych aplikacji IKO

Grupa PKO Banku Polskiego SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym oszczędności (18,4%) i kredytów (17,6%), w rynku leasingowym (11,2%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2%). PKO Bank Polski SA jest liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących i kart płatniczych.

Wysokie standardy w zakresie obsługi Klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Grupie  Kapitałowej Banku zwiększenie w 2018 roku portfela finansowania udzielonego Klientom do poziomu ponad 230 mld PLN. Zobowiązania wobec Klientów osiągnęły na koniec 2018 roku łączny poziom niemal 243 mld PLN.

W 2018 roku Grupa PKO Banku Polskiego SA z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowała swoje cele finansowe do 2020 roku:

ROE
zrealizowała wskaźnik ROE w wysokości 10%,
C/I
obniżyła wskaźnik C/I do poziomu 44,2%
Koszt ryzyka
ograniczyła koszt ryzyka do wysokości 0,59%
Dywidenda
posiada zdolność do wypłaty dywidendy

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Banku kontynuowała działania w zakresie zwiększenia efektywności sieci dystrybucji. Na koniec 2018 roku największa w kraju sieć oddziałów PKO Banku Polskiego SA obejmowała 1 155 oddziałów oraz 577 agencji. Klienci Banku mogą korzystać z nowoczesnych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo oraz bankowości mobilnej – IKO. Do dyspozycji Klientów PKO Banku Polskiego SA pozostaje rozwinięta sieć bankomatów, która na koniec 2018 roku liczyła 3 133 urządzenia.

3,1 tys.
bankomatów
1 155
oddziałów
577
agencji

Grupa PKO Banku Polskiego SA należy do największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2018 roku zatrudnienie w Grupie PKO Banku Polskiego SA wynosiło niemal 28 tys. etatów. Kompleksowa oferta szkoleniowo – edukacyjna służy budowaniu profesjonalnego zespołu pracowników, który osiąga wysokie efekty pracy.

Grupa Kapitałowa Banku realizuje działania charytatywne i sponsorskie, które mają na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby Klientów.

Grupa PKO Banku Polskiego SA w latach 2014-2018

Wyniki wyszukiwania: