Historia

Grupa PKO Banku Polskiego SA oferuje usługi Klientom detalicznym i instytucjonalnym już od 100 lat.

Raport roczny
2018
 • Dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz założyciela i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, która działa pod kontrolą i z gwarancją państwa.
 • W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
 • Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao SA) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego – co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora razy większy niż gotówkowy.

Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.

 • Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
 • Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności, zostały one objęte gwarancją państwa.
 • Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 • W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury NBP z zachowaniem tożsamości Banku.
 • Uruchomiono pierwszy informacyjny portal internetowy Banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
 • Rozpoczęła działalność spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (PKO TFI SA).
 • Została utworzona spółka PKO BP BANKOWY PTE SA.
 • Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy SA (obecnie PKO Leasing SA), która świadczy usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
 • PKO BP jako jeden z założycieli utworzył spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA (obecnie CEUP eService sp. z o.o.).
 • W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA).
 • Bank przejął Inteligo Financial Services SA, spółkę która świadczy usługi utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych do obsługi systemów bankowych, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
 • Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK SA. Spółka jest zarejestrowana i działa na Ukrainie. Aktualnie Bank posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
 • W 2004 roku miał miejsce debiut giełdowy PKO Banku Polskiego SA – na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 PLN.
 • Rozpoczęła działalność spółka PKO BP Faktoring SA (obecnie PKO Faktoring SA).
 • Strategia na lata 2013-2015 „PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy” umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
 • W 2013 roku PKO Bank Polski SA wyznaczył nowy standard płatności mobilnych – IKO – innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych, przekształcone w 2015 roku w system płatności BLIK, który stał się standardem na rynku polskim.
 • PKO Bank Polski SA podpisał umowę, która dotyczyła 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH i jednocześnie sprzedał znaczącą część udziałów w spółce CEUP eService sp. z o.o.
 • Utworzony został PKO Bank Hipoteczny SA, którego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla Klientów detalicznych.
 • PKO Bank Polski SA nabył akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcje Nordea Bank Polska SA, a także portfel wierzytelności wobec Klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiło połączenie banków.
 • Została utworzona spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, która świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego SA.
 • Nastąpiła ekspansja na rynki zagraniczne poprzez utworzenie pierwszego oddziału Banku za granicą (w Republice Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Menem).
 • Została zatwierdzona strategia na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, której założenia mają na celu dalsze umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku, zwiększenie innowacyjności i dopasowanie do potrzeb Klienta.
 • PKO Leasing SA, który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Banku, zakończył z sukcesem transakcję zakupu Raiffeisen-Leasing Polska SA i stał się dzięki temu głównym leasingodawcą w kraju.
 • Grupa Kapitałowa Banku przejęła KBC TFI SA i dzięki połączeniu z PKO TFI SA dodatkowo przyspieszyła dotychczasowy, dynamiczny rozwój PKO TFI SA, które umocniło pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych.
 • Grupa Kapitałowa Banku powiększyła się o spółkę ZenCard sp. z o.o., która prowadzi działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
 • PKO Bank Polski SA kontynuował rozwój zagraniczny i utworzył drugi oddział za granicą – oddział korporacyjny w Pradze.
 • PKO Bank Polski SA był najcenniejszą polską spółką notowaną na GPW. Wartość akcji Banku na koniec roku osiągnęła niemal 50 mld PLN.
 • PKO Bank Polski SA utworzył fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI SA pod nazwą PKO VC, który realizuje politykę właściwą dla funduszy venture capital i inwestuje w technologiczne innowacje finansowe.
 • Została powołana spółka Operator Chmury Krajowej sp. z o.o., która świadczy kompleksowe, komercyjne usługi zarządzania informacją dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.
 • PKO Bank Polski SA jako jedyny spośród 37 polskich firm wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell.
 • Aplikacja IKO zajęła 1. miejsce w rankingu aplikacji mobilnych 100 największych banków na świecie z łączną liczbą ponad 3,1 mln aktywacji.
PKO szybko stała się integralnym elementem rodzimej gospodarki i to się nie zmieniło do dziś. W drugie stulecie wkraczamy jako nowoczesny, uniwersalny bank, największy w Polsce i regionie, a zarazem najcenniejsza spółka na warszawskiej giełdzie, doceniana w kraju i za granicą. Choć obecna skala działania banku mogłaby zadziwić naszych założycieli, to naszą misją, niezmiennie od 100 lat, jest wspieranie rozwoju Polski i Polaków. Wypełniamy ją każdego dnia, używając coraz bardziej zaawansowanych, właściwych dla cyfrowego świata narzędzi. Wykorzystujemy innowacyjne technologie, by na miarę obecnych wyzwań budować ekosystem nowoczesnych usług, daleko wykraczający poza tradycyjną bankowość.
Zbigniew Jagiełło
Prezes PKO Banku Polskiego

Wyniki wyszukiwania: