Struktura Grupy

Jednostki ujęte w sprawozdaniu finansowym


Skład Grupy PKO Banku Polskiego SA na 31 grudnia 2018 roku stanowił Bank, jako jednostka dominująca oraz 39 jednostek zależnych bezpośrednio lub pośrednio*.

W skonsolidowanych danych finansowych ujęto PKO Bank Polski SA – jednostkę dominującą Grupy PKO Banku Polskiego SA oraz jej jednostki zależne w rozumieniu przepisów MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

Raport roczny
2018

W skład Grupy PKO Banku Polskiego SA wchodzą poniższe jednostki zależne bezpośrednio:

pko-grafy_1 pko-grafy_1

* ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA metodą pełną.

1 PKO Bank Polski SA posiada certyfikaty inwestycyjne funduszu; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

 

Pełny opis Grupy Kapitałowej Banku zawarty jest w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Najważniejsze zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Banku w 2018 roku

W 2018 roku miały miejsce poniższe najistotniejsze zdarzenia, które wpłynęły na strukturę Grupy PKO Banku Polskiego SA.

Pełny opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Banku, które miały miejsce w 2018 roku i które będą miały wpływ na następne kwartały, zawarty jest w nocie 43 i 45 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

W 2018 roku PKO Bank Polski SA przeprowadził procedurę przymusowego odkupienia od akcjonariuszy mniejszościowych akcji KREDOBANK SA.

17 kwietnia 2018 roku na rachunku powierniczym PKO Banku Polskiego SA na Ukrainie zostały zaewidencjonowane wszystkie akcje KREDOBANK SA odkupione w ramach wyżej wymienionej procedury – PKO Bank Polski SA stał się akcjonariuszem, który posiada 100% akcji KREDOBANK SA.

28 maja 2018 roku PKO Bank Polski SA zawarł ze spółką Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA (spółka bezpośrednio zależna od NEPTUN – fizan) umowę sprzedaży spółki Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z  o.o., tj. udziału, który stanowi 95,4676% w kapitale zakładowym spółki i w głosach na zgromadzeniu wspólników.

7 czerwca 2018 roku w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych – Przedsiębiorców i Organizacji Społecznych Ukrainy został zarejestrowany statut spółki Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o., który uwzględnia wyżej wymienioną zmianę głównego udziałowca spółki. Drugim udziałowcem nadal pozostaje „Inter-Risk Ukraina” spółka z dodatkową odpowiedzialnością.

4 czerwca 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zostało zarejestrowane połączenie GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (do 27 lutego 2018 roku spółka występowała pod nazwą KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA), jako spółki przejmowanej i PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, jako spółki przejmującej. Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą,  z jednoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego spółki przejmującej i wymianą akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. Po połączeniu PKO Bank Polski SA posiadał akcje spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które stanowiły 97,506% kapitału zakładowego spółki i uprawniały do 97,506% głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe akcje posiadał PKO BP Finat sp. z o.o.

28 września 2018 roku PKO Bank Polski SA zawarł umowę, która dotyczyła nabycia wszystkich akcji spółki PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadanych przez PKO BP Finat sp. z o.o. i w dniu tym stał się ich właścicielem.

Połączenie obu Towarzystw pod nazwą PKO TFI poszerza kompetencje, które będą wykorzystane w przyszłości do dalszej ekspansji rynkowej oraz wypracowania wartości dla akcjonariuszy.

PKO Bank Polski SA w sierpniu 2018 roku nabył certyfikaty inwestycyjne serii A i serii B Subfunduszu Strategicznego oraz certyfikaty inwestycyjne serii A i serii B Subfunduszu Finansowego wyemitowane przez PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (Fundusz). Łączna wartość inwestycji wyniosła 200 milionów PLN. W dniu wpisania Banku do ewidencji uczestników Funduszu jako jedynego inwestora, tj. 9 sierpnia 2018 roku Fundusz stał się podmiotem zależnym Banku.

Fundusz jest zarządzany przez PKO TFI SA. Realizuje politykę właściwą dla funduszy typu venture capital i inwestuje w podmioty, które oferują technologiczne innowacje finansowe w obszarach: bankowym i okołobankowym oraz inne innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw.

29 listopada 2018 roku został podpisany akt notarialny założenia spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 4 grudnia 2018 roku PKO Bank Polski SA opłacił objęcie wszystkich udziałów spółki o łącznej wartości nominalnej 4 mln PLN i stał się jedynym jej udziałowcem. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w październiku 2018 roku przez Bank, w 2019 roku planowane jest przystąpienie do spółki drugiego udziałowca – Polskiego Funduszu Rozwoju SA.

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług przechowywania i przetwarzania danych. Oferta produktowa obejmuje w szczególności usługi chmurowe, transformacji oraz bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

*Spółka została zarejestrowana w KRS 4 lutego 2019 roku; na 31 grudnia 2018 roku – spółka w organizacji.

Transakcje z jednostkami powiązanymi

W 2018 roku PKO Bank Polski SA świadczył na warunkach rynkowych na rzecz jednostek powiązanych (podporządkowanych) usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowania lokat, udzielania kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, udzielania gwarancji i bieżących operacji wymiany oraz oferowania jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy, produktów leasingowych, produktów faktoringowych i produktów ubezpieczeniowych spółek z Grupy Kapitałowej Banku, a także usługi oferowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA.

Bank świadczył na rzecz PKO Banku Hipotecznego SA usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych, realizacji czynności obsługi posprzedażowej tych kredytów oraz czynności wspomagających w ramach umowy outsourcingowej. Wybranym spółkom Grupy Kapitałowej Banku, Bank udostępniał infrastrukturę i oferował usługi teleinformatyczne oraz wynajmował powierzchnię biurową. Bank wspólnie ze spółką Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. świadczył usługi rozliczania transakcji płatniczych.

Zestawienie znaczących transakcji PKO Banku Polskiego SA z jednostkami podporządkowanymi, w tym zadłużenie kredytowe tych jednostek wobec Banku na 31 grudnia 2018 roku zostało przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku (nota 49).

* W podanej liczbie jednostek zależnych uwzględnione są podmioty zależne wszystkich szczebli.

Wyniki wyszukiwania: