Raport roczny
2018

Kapitał zakładowy i akcjonariat PKO Banku Polskiego SA

Na 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tys. PLN. Składało się na niego 1 250 000 tys. akcji o wartości nominalnej 1 PLN – akcje są w pełni opłacone. W stosunku do stanu na koniec 2017 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane.

Struktura kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji wartość nominalna 1 akcji Wartość serii wg wartości nominalnej (PLN)
Seria A akcje zwykłe imienne 312 500 000 1 PLN 312 500 000
Seria A akcje zwykłe na okaziciela 197 500 000 1 PLN 197 500 000
Seria B akcje zwykłe na okaziciela 105 000 000 1 PLN 105 000 000
Seria C akcje zwykłe na okaziciela 385 000 000 1 PLN 385 000 000
Seria D akcje zwykłe na okaziciela 250 000 000 1 PLN 250 000 000
1 250 000 000 1 250 000 000

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na 31 grudnia 2018 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego SA

Stan na 31.12.2018 roku Stan na 31.12.2017 roku Zmiana udziału
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ i w kapitale zakładowym
Skarb Państwa 367 918 980 29,43% 367 918 980 29,43%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 1 89 163 966 7,13% 95 163 966 7,61% -0,48 p.p.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (do 23.06.2015 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny)1 95 472 008 7,64% 103 388 120 8,27% -0,63 p.p.
Pozostali akcjonariusze2 697 445 046 55,80% 683 528 934 54,68% +1,11 p.p.
Ogółem 1 250 000 000 100,00% 1 250 000 000 100,00%

1 Wyliczenia według stanów posiadania akcji na koniec danego roku publikowanych przez PTE w informacjach rocznych o strukturze aktywów funduszu i kursu z Ceduły Giełdowej.

2 w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, który na 31 grudnia 2018 roku posiadał 24.487.297 akcji, co stanowi 1,96% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dla posiadaczy akcji PKO Banku Polskiego SA nie wynikają z tych papierów jakiekolwiek specjalne uprawnienia kontrolne. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana (z 1 akcji wynika 1 głos), w szczególności w zakresie prawa głosu czy dywidendy.

Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA na GPW w Warszawie

Kurs i obroty akcjami PKO Banku Polskiego SA w okresie 31.12.2014-28.12.2018
Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle indeksu WIG20 w okresie 01.01.2015-28.12.2018 (31.12.2014=100%)

W 2018 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego SA spadł o 11% i na koniec 2018 roku wyniósł 39,5 PLN, podczas gdy indeksy WIG20 oraz WIG Banki spadły odpowiednio o 7% oraz o 12%.

Na takie kształtowanie się kursów akcji oddziaływały głównie:

 • utrzymanie stóp procentowych na historycznie najniższym poziomie, pomimo wcześniejszego, powszechnego oczekiwania ich podwyższenia,
 • prognozowany niższy poziom wzrostu gospodarczego na kolejny rok.

W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych Bank koncentrował się na konsekwentnym osiąganiu atrakcyjnych dla inwestorów wyników biznesowych i dostosowaniu modelu działania do nowego otoczenia rynkowego, tak aby zapewnić zwrot na kapitale powyżej jego kosztu, a tym samym budować wartość dla akcjonariuszy.

Na koniec 2018 roku PKO Bank Polski SA był najcenniejszą spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitalizacja Banku sięgała niemal 50 mld PLN.

Ponadto PKO Bank Polski SA, jako jedyny spośród polskich firm awansował do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, po wrześniowej reklasyfikacji polskiego rynku do statusu rozwiniętego. Przeklasyfikowanie Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych przez FTSE Russell jest pierwszą tego typu decyzją agencji od ponad dekady. Jest ona efektem ciągłej poprawy infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, oraz nieprzerwanego wzrostu PKB.

PKO Bank Polski SA dołączył także do grona spółek rynków rozwiniętych indeksu STOXX Europe 600.

Kurs akcji PKO Banku Polskiego SA i kapitalizacja na tle banków konkurencyjnych

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle kursów akcji banków konkurencyjnych w okresie 01.01.2015-28.12.2018 (31.12.2014=100%)
Kapitalizacja (stan na koniec okresu, mld PLN)

Ograniczenia dotyczące akcji PKO Banku Polskiego SA

Ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA wynikają te same prawa i obowiązki. Żadna z akcji nie jest uprzywilejowana (z 1 akcji wynika 1 głos), w szczególności w zakresie prawa głosu czy dywidendy. Statut PKO Banku Polskiego SA ogranicza prawa głosu, które przysługują akcjonariuszom dysponującym powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przez takich akcjonariuszy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy:

 • akcjonariuszy, którzy w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie prawa głosu byli uprawnieni z akcji, które reprezentują więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Banku (tj. Skarb Państwa i BGK),
 • akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A (Skarb Państwa) oraz
 • akcjonariuszy, którzy działają wspólnie z akcjonariuszami, o których mowa w tiret drugim na podstawie porozumienia, które dotyczy wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
 • ograniczenie praw głosu wygasa, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku spadnie poniżej 5%.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Po uzyskaniu takiej zgody wyżej wymienione ograniczenia związane z zamianą lub przeniesieniem tych akcji wygasają.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie mogą być zbyte akcje PKO Banku Polskiego SA, które należą do Skarbu Państwa. Dodatkowo na postawie art. 14 ww. ustawy akcje PKO Banku Polskiego SA, które należą do Skarbu Państwa nie mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

Ocena wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA były w 2018 roku przyznawane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, która nadaje Bankowi rating płatny zgodnie z własną procedurą oceny banków.

Oceny ratingowe PKO Banku Polskiego SA na 31 grudnia 2018 roku (rating płatny)

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowa A2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowa P-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured) A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN (P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu (P)P-2
Ocena ryzyka kontahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyk kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-1(cr)

18 czerwca 2018 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service poinformowała o nadaniu nowych ocen ratingowych ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating – CRR) dla PKO Banku Polskiego SA. Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa została ustalona na poziomie A2, a ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa została ustalona na poziomie P-1. W nocie agencja nie odniosła się do innych aktualnych ocen ratingowych Banku. Nadanie nowych ocen ratingowych było związane z aktualizacją metodologii oceny banków przeprowadzoną przez agencję w czerwcu 2018 roku. Nowe oceny zostały nadane równolegle 32 innym bankom w regionie Europy Środkowo–Wschodniej (CEE).

Oceny ryzyka kontrahenta odzwierciedlają zdolność podmiotów do uregulowania niezabezpieczonej części zobowiązań finansowych kontrahenta niezwiązanych z długiem (zobowiązania CRR), a także odzwierciedlają oczekiwane straty finansowe w przypadku, gdy takie zobowiązania nie są regulowane. Przykładowo zobowiązania CRR obejmują niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z transakcji na instrumentach pochodnych oraz niezabezpieczoną część zobowiązań, które wynikają z umów sprzedaży i odkupu.

PKO Bank Hipoteczny SA posiadał na 31 grudnia 2018 roku poniższe oceny przyznane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service:

Oceny ratingowe PKO Banku Hipotecznego SA na 31 grudnia 2018 roku (rating płatny)

Moody’s Investors Service
Rating emitenta długoterminowy Baa1 z perspektywą stabilną
Rating emitenta krótkoterminowy P-2
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A3(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-2(cr)
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A3
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-2
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w PLN Aa3
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w EUR Aa3

Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa i krótkoterminowa została nadana przez agencję Moody’s Investors Service 18 czerwca 2018 roku. W nocie agencja nie odniosła się do innych aktualnych ocen ratingowych spółki. Ratingi dla emitowanych listów zastawnych są potwierdzane przy każdej emisji.

Obligacje wyemitowane przez spółkę celową ROOF Poland Leasing 2014 DAC, powołaną w ramach Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA dla celów programu sekurytyzacji aktywów, posiadają na 31 grudnia 2018 roku poniższe oceny:

Oceny ratingowe Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA na 31 grudnia 2018 roku (rating płatny)

Agencja Fitch Agencja Scope
Rating obligacji klasy A1 wyemitowanych w 2014 roku AA AAA
Rating obligacji klasy A2 wyemitowanych w 2015 roku AA AAA
Rating obligacji klasy B wyemitowanych w 2015 roku AA A

Agencja Fitch dokonała aktualizacji wyżej wymienionych ratingów 5 listopada 2018 roku, a agencja Scope – 9 lipca 2018 roku.

KREDOBANK SA posiadał na 31 grudnia 2018 roku poniższe oceny przyznane przez ukraińskie agencje ratingowe:

Oceny ratingowe KREDOBANK SA na 31 grudnia 2018 roku (ratingi płatne)

Agencja Ratingowa „Expert-Rating”
Rating kredytowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną
Agencja Ratingowa „Standard-Rating”
Rating kredytowy długoterminowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating kredytowy krótkoterminowy w skali krajowej uaK1 z perspektywą stabilną
Rating depozytów w skali krajowej ua1 z perspektywą stabilną
Rating w skali krajowej dla emitowanych obligacji serii A i B uaAAA z perspektywą stabilną

Wyżej wymienione ratingi zostały nadane w latach 2016-2017 i utrzymane w listopadzie 2018 roku.

Długoterminowy rating kredytowy KREDOBANK SA w skali krajowej odpowiada poziomowi inwestycyjnemu, a więc spełnia wymogi aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie lokowania środków rezerw ubezpieczeniowych przez firmy ubezpieczeniowe oraz aktywów funduszy emerytalnych.

Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski SA regularnie kontaktuje się z inwestorami i analitykami rynku finansowego. W ramach relacji z rynkiem przedstawiciele Banku udzielają odpowiedzi na interesujące inwestorów i analityków pytania z szerokiego zakresu funkcjonowania Banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Ponadto Bank umożliwia kontakt w różnych preferowanych przez inwestorów i analityków formach.

W 2018 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w poniższych obszarach:

 • umacnianiu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych oraz agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego SA, jako spółki wiarygodnej i przejrzystej, przy zastosowaniu różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
 • przekazywaniu informacji o wynikach finansowych i działaniach Banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw Banku oraz prawidłową wycenę akcji spółki,
 • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, jako emitenta papierów wartościowych wymaganych przepisami prawa,
 • organizacji Walnych Zgromadzeń i obsługi informacyjnej akcjonariuszy Banku,
 • zapewnieniu współpracy Banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem Banku na publicznym rynku papierów wartościowych.

W ramach komunikacji z rynkiem w 2018 roku:

 • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd Banku na spotkaniach z inwestorami i analitykami rynku kapitałowego oraz instrumentów dłużnych w siedzibie Banku oraz podczas telekonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie ponad 60 analityków i przedstawicieli inwestorów,
 • członkowie Zarządu Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie Banku, jak i podczas konferencji inwestorskich. W 2018 roku przeprowadzono około 40 spotkań w siedzibie Banku oraz ponad 100 telekonferencji. Dodatkowo członkowie Zarządu Banku odpowiadali na pytania inwestorów podczas konferencji inwestorskich organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Łącznie w 2018 roku odbyło się ponad 150 spotkań podczas 17 konferencji inwestorskich zorganizowanych m.in. w: Wielkiej Brytanii, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Oprócz spotkań podczas konferencji inwestorskich Członkowie Zarządu Banku rozmawiali z inwestorami podczas 4 roadshow i odbyli łącznie 29 spotkań z inwestorami w: Estonii i Szwecji, Hong Kongu i Singapurze, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii,
 • Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz odpowiadało na liczne zapytania telefoniczne i mailowe, które dotyczyły działalności biznesowej i wyników finansowych PKO Banku Polskiego SA,
 • na stronie internetowej Relacji Inwestorskich (www.pkobp.pl/investors) Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku,
 • w 2018 roku Bank po raz kolejny uruchomił raport roczny on-line w postaci dedykowanego serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Raport roczny opublikowany jako odrębny serwis ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych na temat Grupy PKO Banku Polskiego SA,
 • w 2018 roku Bank otrzymał tytuł Lidera Komunikacji Online w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych konkursu Złota Strona Emitenta.

Wyniki wyszukiwania: