Otoczenie społeczne

Raport roczny
2018

Oddziaływanie Banku i Grupy Kapitałowej Banku na otoczenie społeczne dokonuje się wieloma kanałami, poprzez:

 • oferowane produkty i inicjatywy na rynku finansowym,
 • szczególne podejście do osób z niepełnosprawnościami,
 • ułatwienia dla Klientów w korzystaniu z produktów Grupy Kapitałowej Banku,
 • wpływ na lokalne społeczności,
 • zaangażowanie w działalność prospołeczną.

Grupa PKO Banku Polskiego SA finansuje potrzeby mieszkaniowe Polaków

 • W 2018 roku PKO Bank Polski SA i PKO Bank Hipoteczny SA udzieliły osobom prywatnym kredytów mieszkaniowych w wysokości 15,1 mld PLN (udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w 2018 roku na poziomie 28,9%).
 • Od 2014 roku Bank uczestniczył w inicjatywie wspierającej zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków – programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM). Program umożliwiał Klientom pozyskanie dofinansowania wkładu własnego oraz wsparcia w formie spłaty części kredytu ze środków budżetu państwa. W 2018 roku Bank udzielił 1,6 tys. sztuk kredytów w ramach programu MdM na kwotę 0,3 mld PLN. 4 stycznia 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie ostatniej puli wniosków o dofinansowanie nabycia mieszkań. Formalnie program rządowy wygasł z końcem 2018 roku.
 • Od 2014 roku PKO Bank Polski SA uczestniczy w ogólnopolskiej inicjatywie wspierającej rodziny wielodzietne. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Bank wprowadził specjalną ofertę, w ramach której obniżył o połowę prowizję za udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny.

 

PKO Bank Polski SA wspiera kredytobiorców posiadających hipoteczny kredyt mieszkaniowy

 • PKO Bank Polski SA odpowiedzialność za prowadzoną działalność traktuje jako integralną część strategii biznesowej. Wspiera Klientów, również wtedy, gdy mają problemy z terminową spłatą zobowiązań. W takich sytuacjach Bank dostosowuje działania do sytuacji Klienta. W 2018 roku Bank wspierał kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w CHF i oferował im udogodnienia w celu ograniczenia negatywnych skutków zmiany kursu tej waluty.

 

Grupa PKO Banku Polskiego SA wspiera rozwój jednostek sektora publicznego

 • Od wielu lat Grupa Kapitałowa Banku Polskiego SA, a zwłaszcza PKO Bank Polski SA i PKO Leasing SA aktywnie angażuje się we współpracę z jednostkami sektora publicznego. Współpraca obejmuje także kredytowe wsparcie ich działalności, np. w zakresie rozbudowy i remontu szkół, szpitali, inwestycji drogowych czy w ochronę środowiska. Na koniec 2018 roku kredyty dla sektorów O, Q, R (tabela poniżej) stanowiły w Banku łącznie 7,6% portfela kredytowego dla sektora podmiotów gospodarczych i publicznych. W Grupie Kapitałowej Banku udział ten wyniósł 7,2%. Spadek udziałów dla sekcji O wynikał ze zmniejszenia skali kredytowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z poprawą jego sytuacji finansowej.

Udział w portfelu kredytów dla podmiotów gospodarczych i publicznych wg wybranych sekcji PKD

Grupa Kapitałowa w tym: BANK
Sekcja PKD: 2018 2017 2018 2017
O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, w tym JST 5,3% 7,2% 6,0% 8,2%
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,4% 1,3% 1,1% 1,1%
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Sekcje O, Q, R łącznie: 7,2% 9,0% 7,6% 9,8%

 

PKO Bank Polski SA zwiększa możliwości kształcenia młodzieży

 • PKO Bank Polski SA zwiększa możliwość kształcenia młodzieży oferując studentom i doktorantom preferencyjny kredyt studencki o niskim oprocentowaniu. Najlepszym absolwentom Bank umożliwia umorzenie części kredytu. Na koniec 2018 roku wartość preferencyjnych kredytów studenckich wyniosła 822 mln PLN.

 

Grupa PKO Banku Polskiego SA wspiera rozwój firm i przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Grupa Kapitałowa Banku zapewnia finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb firm i przedsiębiorstw, poprzez bogatą i elastyczną ofertę produktową.

 • Od 2013 roku Bank udostępnia przedsiębiorstwom wsparcie w postaci gwarancji BGK – de minimis. Na koniec 2018 roku Bank był największym kredytodawcą spośród banków udzielających kredytów z gwarancjami de minimis (udział w rynku sprzedaży gwarancji de minimis wyniósł 20%).
 • W lutym 2016 roku Bank rozpoczął udzielanie kredytów i pożyczek na podstawie zawartej w październiku 2015 roku z BGK umowy portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME (PLG COSME). Wartość kredytów udzielonych w ramach „Portfelowej Linii Gwarancyjnej COSME” wyniosła na koniec 2018 roku 332,8 mln PLN.
 • W 2018 roku Bank wspierał firmy i przedsiębiorstwa organizując bezpłatne szkolenia, dostarczając wiedzę i narzędzia, które wspierają prowadzoną działalność. Przeprowadzono 3 edycje szkoleń: „Firma w ekspansji”, „Siła marki w MŚP”, „Dzień Dobry Biznes”.
 • Od grudnia 2017 roku Bank umożliwia podmiotom rozpoczynającym działalność zaciągnięcie Pożyczki na Start, która posiada cechy szczególnie cenione przez młodych przedsiębiorców: łatwość i szybkość w pozyskaniu środków, elastyczność produktu w spłacie oraz sposobie wydatkowania – przedsiębiorcy mogą ją przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, samodzielnie decydując o formie spłaty, a podczas trwania umowy mogą skorzystać m.in. z zawieszenia spłaty na jeden miesiąc w każdym roku.
 • Ułatwienia dla młodych przedsiębiorców wprowadziła również spółka zależna Banku – PKO Leasing SA, oferując Klientom Leasing na Start. Umożliwia on uzyskanie finansowania nawet do 120 tys. PLN na nowe i używane auto czy samochód ciężarowy do 3,5t., i do 500 tys. PLN na pojazdy, maszyny i i urządzenia. Skorzystanie z leasingu bez opłaty wstępnej dostępne jest dla firm działających co najmniej 3 miesiące.
 • W 2017 roku Bank, jako pierwsza polska instytucja finansowa, zainwestował w start-up fintechowy, tj. w firmę ZenCard sp. z o.o. Dzięki dokonanej transakcji w 2018 roku PKO Bank Polski SA udostępnił Klientom firmowym innowacyjne narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych, które umożliwia przedsiębiorcom organizowanie akcji promocyjnych i rabatowych z wykorzystaniem jedynie karty płatniczej i terminala płatniczego.
 • Przedsiębiorcom, którzy dotychczas nie przyjmowali płatności bezgotówkowych, Bank w swoich oddziałach umożliwił przystąpienie do Programu Polska Bezgotówkowa. W ramach programu, przez 12 miesięcy przedsiębiorcy uzyskują m.in. pokrycie kosztów terminala.
 • Wspierając przedsiębiorców w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej, Bank w 2018 roku wprowadził funkcje „asystenta firmowego” i „e-sklepu”. „Asystent firmowy” jest powiązany z kontem firmowym i umożliwia bieżącą kontrolę kosztów i przychodów, a także zarządzanie terminarzem i kontaktami. „e-Sklep” pozwala Klientom Banku na samodzielne otwarcie sklepu internetowego bezpośrednio z poziomu bankowości iPKO i monitorowanie z jego poziomu bieżących informacji związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.

 

PKO Bank Polski SA wspiera rozwój innowacyjności polskiej gospodarki i jest liderem innowacji w sektorze finansowym

 • PKO Bank Polski SA jest otwarty na współpracę z młodymi, innowacyjnymi spółkami. Był inicjatorem i partnerem programów takich jak MIT Enterprise Forum Poland, Bridge to MassChallenge Warsaw, The Heart Warsaw czy ScaleUP (realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju).
 • PKO Bank Polski SA wykorzystał doświadczenie w sektorze FinTech do opracowania własnego, kompleksowego ekosystemu wsparcia obiecujących firm technologicznych. Od 2018 roku Bank prowadzi program akceleracyjny skierowany do start-upów „Let’s fintech with PKO Bank Polski”, w ramach którego poszukuje rozwiązań z branży fintech, gotowych do przeprowadzenia pilotaży wewnętrznych i produkcyjnych oraz wyskalowania swojego biznesu w partnerstwie z Bankiem. Dostarcza uczestnikom zaplecze mentorskie oraz techniczne w postaci środowisk testowych, co stanowi unikalną szansę na zweryfikowanie przedstawianych pomysłów i ocenę wartości dla Klientów.
 • Bank dokonał największego w Europie wdrożenia technologii blockchain: we wrześniu 2018 roku ponad 5 mln Klientów Banku po raz pierwszy otrzymało regulaminy produktowe w technologii cyfrowej wykorzystującej blockchain. Dzięki niej Klienci mają do dyspozycji system, który dzięki zaawansowanej matematyce i technikom kryptograficznym, pozwala na sprawdzenie aktualności i autentyczności otrzymanego dokumentu.
 • Cyfryzacja to jeden z trendów trwającej rewolucji technologicznej, która wpływa na konkurencyjność gospodarki m.in. poprzez rozwój firm i przedsiębiorstw. Oparcie usług cyfrowych o nowoczesną i lokalną infrastrukturę zwiększa bezpieczeństwo oraz obniża koszty cyfryzacji dla biznesu i administracji. Z tego względu w 2018 roku Bank i Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) zainicjowały powstanie spółki technologicznej – operatora krajowej chmury obliczeniowej. Podmiot będzie świadczył usługi IT dla administracji publicznej i przedsiębiorców. Ma także oferować usługi dot. przechowywania i przetwarzania danych, udostępniania infrastruktury IT, udostępniania aplikacji biznesowych działających w chmurze, a także wsparcie procesów transformacji cyfrowej.
 • Bank wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów związanym z zachodzącymi zmianami w otoczeniu zewnętrznym, w tym cyfryzacją życia społecznego. Przykładem innowacyjnego rozwiązania jest aplikacja IKO na bazie której, powstał system płatności mobilnych Blik. Dzięki współpracy Banku z innymi bankami w Polsce, Blik stał się rynkowym standardem płatności mobilnych w Polsce, docenianym przez specjalistów z całego świata oraz cieszącym się popularnością wśród Klientów.
 • Jako lider nowoczesnej bankowości, Bank stale rozwija serwis elektroniczny iPKO oraz funkcjonalności aplikacji mobilnej IKO, która cieszy się coraz większą popularnością: w 2018 roku skorzystało z niej ponad 3 mln użytkowników.
 • W 2018 roku Bank utworzył fundusz inwestycyjny PKO VC, który inwestuje w technologiczne innowacje finansowe.

 

PKO Bank Polski SA przeciwdziała wykluczeniu finansowemu

 • Bank posiada największą sieć oddziałów i agencji wśród banków w Polsce (stan na koniec 2018 roku: 1155 oddziały, 577 agencji). Zasięg sieci dystrybucji Banku umożliwia dostęp do usług bankowych również osobom zamieszkującym w miejscowościach, w których główni konkurenci Banku nie posiadają swoich placówek. Bankowość elektroniczna stanowi istotne uzupełnienie sieci dystrybucji produktów i usług bankowych. Istotne znaczenie w obsłudze Klientów segmentu detalicznego ma Contact Center, którego celem jest nie tylko udostępnienie Klientom produktów i usług bankowych, ale także zwiększenie bezpieczeństwa zlecanych transakcji.
 • Istotne znaczenie w obsłudze Klientów segmentu detalicznego ma Contact Center, którego celem jest nie tylko udostępnienie Klientom produktów i usług bankowych, ale także zwiększenie bezpieczeństwa zlecanych transakcji.
 • Bardzo ważnym elementem przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu jest wsparcie dla Klientów z niepełnosprawnościami, omówione oddzielnie w podrozdziale 11.4.6.

 

Grupa PKO Banku Polskiego SA realizuje inicjatywy na rzecz długoterminowego oszczędzania

Od początku swojego istnienia Bank uczy Polaków oszczędzania. W 2018 roku skutecznie odpowiadał na potrzeby Klientów szukających wartościowych opcji inwestowania kapitału, w tym:

 • Klientom bankowości detalicznej i prywatnej umożliwiał lokowanie środków w fundusze inwestycyjne w ramach współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA,
 • jako jedyny Bank w Polsce, umożliwiał Klientom inwestowanie w obligacje skarbowe, w tym długoterminowe. Dla beneficjentów programu 500+ istnieje oferta obligacji ROD, ROS dostępna w ponad 1 tys. lokalizacjach, tj. sieci punktów obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku wraz z siecią punktów usług maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku.

 

PKO Bank Polski SA jest pionierem w udostępnianiu usług administracji publicznej

 • Bank uczestniczy w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”, będącej częścią rządowej Strategii na Rzecz  odpowiedzialnego Rozwoju. Pierwszym projek­tem w ramach współpracy z administracją było umożliwienie Klientom składanie wniosków o świadczenie 500+ z poziomu serwisów Banku, kolejnym – umożliwienie tą drogą logowania do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
 • W 2016 roku Bank, jako pierwszy bank w Polsce, umożliwił Klientom zakładanie Profilu Zaufanego (eGO) za pośrednictwem bankowości internetowej. Był to przełom w upowszechnianiu usług e-administracji, poprzez ułatwienie obywatelom i firmom korzystania z usług urzędów przez internet.
 • Na początku 2018 roku Bank wprowadził do oferty kolejną usługę dla przedsiębiorców, którzy przez serwis transakcyjny mogą zarejestrować swoją firmę w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

PKO Bank Polski SA edukuje i buduje świadomość konsumencką

 • Bank prowadzi konsekwentną i wielopoziomową edukację finansową kierowaną do różnych grup Klientów. Głównym jej celem jest ograniczenie wykluczenia finansowego, budowanie świadomości konsumenckiej i działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Bank edukuje Klientów pokazując im możliwości i funkcje nowoczesnych produktów, zapewniając im dostęp do praktycznej wiedzy ekonomicznej i dostarczając narzędzia ułatwia­jące zarządzanie budżetem osobistym oraz firmowym.
 • Istotną rolę w edukacji finansowej Banku pełnią wydawnictwa oraz ogólnodostępny portal Bankomania.pkobp.pl.
 • Bank posiada nowoczesną ofertę kont bankowych. Włączając się w rządowy program 500+, Bank umożliwił beneficjentom programu otwarcie Konta za Zero Rodzina 500+.
 • Ważne znaczenie społeczne ma kontynuowana przez Bank edukacja najmłodszych. Jej celem jest nauka dobrych nawyków w obszarze oszczędzania, zarządzania budżetem, korzystania z usług bankowych. Bank oferuje produkty edukacyjne dla dzieci poniżej 13-ego roku życia i ich rodziców poprzez ofertę PKO Junior, którą tworzą m.in.: PKO Konto Dziec­ka, ROR Rodzica, Pierwsze Konto Oszczędnościowe oraz serwisy: junior.pkobp.pl, junior.inteligo.pl. Na koniec 2018 roku było 332 tys. kont PKO Konto Dziecka. Waż­ną rolę w edukacji pełni poradnik ekonomiczny dla dzieci „Brawo Bank”. Magazyn dla najmłodszych dostępny jest w wersji papierowej, elektronicznej, mobilnej i AR (z ang. „Augmented Reality”, tzn. „rozszerzonej rzeczywistości”).
 • Bank dba o edukację finansową uczniów w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych. To najstarszy, największy i najnowocześniej­szy program edukacji finansowej dla uczniów w Polsce. Oferta SKO obejmuje m.in.: serwis www.sko.pkobp.pl, SKO Konto dla Ucznia oraz platformę dla uczniów szkół należących do SKO: SzkolneBlogi.pl. Na koniec 2018 roku liczba kont SKO Konto dla Ucznia wyniosła 146 tysięcy.
 • Uczeń, który ukończył 18 lat oraz student do 25 roku życia DM, którzy mają ważną legitymację szkolną lub studencką w dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego z dostępem do internetu, otrzymują obniżone stawki opłat za prowadzenie rachunku i prowizje od zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW składanych za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego) m.in.: bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego za każdy rok do ukończenia 25 tego roku życia (włącznie).
 • Postęp technologiczny i cyfryzacja usług bankowych powodują, że kwestie związane z cyberbezpieczeństwem dotyczą nie tylko dużych firm, ale także Klientów indywidualnych. Bank na bieżąco ostrzega Klientów przed zagrożeniami w sieci i prowadzi szeroko zakrojoną edukację w tym zakresie. Celem podejmowanych działań jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w zakresie bankowości elektronicznej, mobilnej, a także korzystania z kart płatniczych.
 • Bank, jako pierwszy w Polsce podjął też współpracę z Policją, aby skuteczniej zapobiegać tzw. wyłudzeniom „na wnuczka”.

 

PKO Bank Polski SA wspiera grupy wrażliwe

 • 5 listopada 2018 roku w Internecie ruszyła Akcja Pomaganie przez zbliżanie. Wspólnie z PKO Bankiem Polskim SA Klienci pomagali wchodzącym w dorosłość wychowankom domów dziecka – jedna płatność zbliżeniowa telefonem to 50 gr od Banku przekazane Fundacji PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski aktywnie zwiększa dostępność swoich usług dla Klientów ze specjalnymi potrzebami. Inicjuje i współkreuje także działania innych podmiotów polskiego sektora finansowego mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu w dostępie do usług finansowych.

Bank stale podnosi standard obsługi Klientów, również tych z niepełnosprawnościami. Polityka Banku w tym zakresie została określona odrębnie dla Banku i podmiotów Grupy Kapitałowej Banku. Główne obszary działalności Banku objęte polityką wobec osób z niepełnosprawnościami to:

 

1) Dobór lokalizacji i dostosowanie aranżacji oddziałów

Oddziały Grupy Kapitałowej Banku spełniają wszystkie normy określone w przepisach dotyczących dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zasady doboru lokalizacji i zapewnienia przyjaznej osobom niepełnosprawnym aranżacji oddziałów Banku zostały określone w przepisach wewnętrznych. Najważniejsze z nich to:

 • usytuowanie przy głównym ciągu komunikacyjnym dla pieszych,
 • dostępność miejsc parkingowych,
 • dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Do końca 2018 roku, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku, do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano 714 oddziałów, tj. 66% łącznej ich liczby, a przeznaczone dla nich miejsca parkingowe zostały wyodrębnione przy 333 oddziałach (31%)1.

 

2) Standard wyposażenia placówek i infrastruktury naziemnej Banku

Nowy Format Oddziału

W 2018 roku wprowadzono w Banku standard Nowego Formatu Oddziału (NFO), w którym zastosowano rozwiązania i technologie ułatwiające obsługę Klientów w oddziale, rozwój kanałów samoobsługowych i digitalizację procesów sprzedażowych. NFO obejmie także agencje Banku. Format ten uwzględnia zalecenia Fundacji Integracja, która na zlecenie Banku przeprowadziła audyt przestrzeni dostępnych dla Klientów. Wnioski z audytu, w tym dotyczące osób z niepełnosprawnościami, uwzględniane są w nowych lokalizacjach oddziałów oraz w przenoszonych i modernizowanych placówkach.

 

Wydzielone pomieszczenia w oddziałach

Bank zapewnia możliwość indywidualnej obsługi, dostosowanej do rodzaju i stopnia dysfunkcji Klienta, a w wymagających tego sytuacjach, oferuje obsługę w wydzielonym, komfortowym i bezpiecznym pomieszczeniu.

 

Obsługa osób niedosłyszących i głuchych

Bank stale podnosi także standard obsługi osób niedosłyszących i głuchych z wykorzystaniem Polskiego Języka Migowego. W 2018 roku zakończono uzgodnienia dotyczące wdrożenia masowego wsparcia osób głuchych we wszystkich oddziałach Banku. W tym zakresie przeprowadzono pilotaż oraz zainicjowano prace związane z komunikacją na poziomie Klient-Bank. Komunikacja, poza tradycyjną formą, będzie obejmować również kanały zdalne oraz pełnić funkcję edukacyjną, poprzez zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych dotyczących podstawowych produktów finansowych.

W ramach inicjatywy planowanej na 2019 rok, osoby głuche, które są Klientami Banku, otrzymają aplikację wspierającą korzystanie z usług Banku przy użyciu języka migowego, którą będą komunikować się z doradcą w placówce Banku bez ponoszenia kosztów. Doradcy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z rozwiązania i kontaktu z osobami posiadającymi wady słuchu, a Klienci korzystający z aplikacji otrzymają możliwość oceny rozwiązania na podstawie doświadczeń z aplikacją.

Bank od 2019 roku współpracuje też przy wspólnej inicjatywie polskiego środowiska bankowego realizowanej przez Związek Banków Polskich przy wsparciu Polskiego Związku Głuchych dot. aktualizacji i rozszerzenia ogólnodostępnego leksykonu pojęć z zakresu produktów i usług bankowych w Polskim Języku Migowym.

 

Obsługa osób niewidomych i niedowidzących

Bank ułatwia korzystanie z usług finansowych także Klientom niewidomym i niedowidzącym – systematycznie rośnie liczba bankomatów wyposażonych w panel z alfabetem Braille’a, a także w moduł audio. Na koniec 2018 roku na 3270 bankomatów 2031 (62%) było wyposażonych w moduły audio. Informacje na temat lokalizacji takich urządzeń znajdują się na stronie internetowej Banku oraz w serwisie Dostępny Bankomat.

 

Dostępny bankomat

Celem projektu „Dostępny Bankomat” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu poprzez likwidowanie ograniczeń i zwiększanie dostępności do usług finansowych osobom z różnymi potrzebami. W 2018 roku Bank, przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz Fundacją Widzialni, wziął udział w realizacji projektu, którego celem było uruchomienie serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej wskazującej lokalizację bankomatów wybranych Banków oraz informującą o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych urządzeniach.

 

Podpis w formie odcisku palca

Bank umożliwił osobom, które ze względu na stopień niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie złożyć podpisu na dokumentach, skorzystanie z opcji odcisku palca.

 

Elektroniczna Autoryzacja SMS

W 2018 roku Bank wdrożył system Elektronicznej Autoryzacji SMS w całej sieci oddziałów Banku, który umożliwia autoryzacje oświadczeń woli bez odręcznego podpisu, poprzez podanie kodu przesłanego przez Bank w formie wiadomości SMS.

 

3) Ułatwienia w bankowości nowoczesnej

Aplikacja IKO, serwis telefoniczny oraz bankowość elektroniczna zostały zaprojektowane i są rozwijane z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

1Spadek liczby oddziałów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w porównaniu z poprzednim rokiem wynika ze spadku liczby oddziałów ogółem

W 2018 roku wprowadzono następujące udogodnienia:

 • kontynuowano wyposażanie oddziałów w stanowiska samoobsługowe, z których mogą korzystać wszyscy Klienci indywidualni i firmowi posiadający karty do rachunku bankowego; Bank planuje sukcesywnie wyposażać w nie kolejne oddziały i poszerzać zakres ich funkcji,
 • następowała dalsza poprawa szybkości i wygody obsługi Klientów; realizacji tego celu służyły m.in. inicjatywy zmniejszające liczbę dokumentów papierowych w procesach obsługi,
 • zwiększono liczbę oddziałów Banku przyjaznych dzieciom, w których dorośli, podczas wizyty w oddziale, mogą pozostawić dzieci w specjalnie zaaranżowanych kącikach zabaw. Na koniec 2018 roku aż 77% oddziałów było wyposażonych w strefę przeznaczoną dla najmłodszych. Odsetek ten, ze względu na zainteresowanie takim rozwiązaniem, będzie zwiększany.
 • Polskie firmy obecne na rynku niemieckim i czeskim mogą liczyć na bezpośrednią obsługę poprzez oddziały Banku za granicą – we Frankfurcie nad Menem oraz Pradze. Dla przedsiębiorstw działających na terytorium Ukrainy usługi bankowe oferowane są przez KREDOBANK SA, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Banku.

Od 2017 roku reprezentanci Banku biorą aktywny udział jako eksperci w opiniowaniu projektowanej treści dyrektywy EU “Europejski Akt o Dostępności” precyzującej wymogi dostępności dla sektora usługowego na terenie UE, w tym również sektora finansowego. W IV kwartale 2018 roku pracownicy Banku udzielali natomiast wiedzy eksperckiej podczas konsultacji środowiskowych polskiej horyzontalnej “Ustawy o dostępności” przygotowywanej w ramach rządowego projektu “Dostępność plus”. W obu przypadkach działania były realizowane we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, koordynującym współpracę podmiotów sektora finansowego z instytucjami rządowymi odpowiadającymi za działania prawodawcze.

Podmioty Grupy Kapitałowej Banku, w tym Bank, oddziałują na lokalne społeczności, w których funkcjonują kilkoma kanałami:

 • wpływ na lokalny rynek pracy i dochody ludności

Grupa Kapitałowa Banku to ważny pracodawca, gdyż tworzy miejsca pracy dla 28,1 tysięcy osób. Dla Banku wielkość ta wynosi 24,3 tys., w tym ponad połowa w oddziałach rozsianych po całej Polsce. Oferując poziom wynagrodzeń średnio powyżej przeciętnej krajowej korzystnie wpływają na dochodowość lokalnych społeczności.

 

Wpływ na relacje

Poprzez swoją kulturę organizacyjną i prowadzenie polityk w zakresie spraw pracowniczych Bank i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku kształtują standardy w relacjach pomiędzy pracownikami i pracodawcą, a także pomiędzy pracownikami.

 

Podnoszenie aktywności sportowej i społecznej

Podatki centralne i lokalne stanowiące dochód Budżetu Państwa i budżetów lokalnych (w mln PLN)

Grupa Kapitałowa w tym: Bank
2018 2017 2018 2017
Podatki centralne, w tym: 3 403 2 929 2 924 2 586
Podatek dochodowy od osób prawnych 1 611 1 264 1 343 1 080
Podatek od niektórych instytucji finansowych 950 932 883 894
Podatek dochodowy od osób fizycznych 310 301 277 269
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 326 248 323 243
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych 77 76 77 75
Podatek od towarów i usług 129 109 22 25
Podatki lokalne, w tym: 66 86 21 21
Podatek od środków transportowych 23 40 0 0
podatek od nieruchomości 30 33 14 15
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego 10 9 6 6
Pozostałe podatki i opłaty 3 4 1 1
Podatki razem: 3 469 3 015 2 945 2 607

Bank, poprzez przedstawioną poniżej działalność prospołeczną, w tym w zakresie organizowania akcji charytatywnych i wydarzeń sportowych aktywizuje lokalną społeczność i wzmacnia więzi międzyludzkie.

 

Zasilenie budżetu państwa i budżetów lokalnych

W ramach prowadzonej działalności Bank i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku wspierają budżet państwa i budżety lokalne. W odniesieniu do 2018 roku kwota podatków podmiotów Grupy Kapitałowej Banku prowadzących działalność na terenie Polski wyniosła łącznie 3469 mln PLN, w tym 3403 mln PLN z tytułu podatków centralnych i 66 mln PLN z tytułu podatków lokalnych. Podmioty zależne Grupy Kapitałowej Banku wpłaciły do ukraińskiego budżetu 274 mln UAH z tytułu podatków centralnych i 4,5 mln UAH z tytułu podatków lokalnych.

Dodatkowo, po kilku latach przerwy, w 2018 roku wypłacono dywidendę za 2017 rok w wysokości 687,5 mln PLN, która zasiliła budżety akcjonariuszy, w tym budżet państwa i portfele OFE.

Bank od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Zgodnie z hasłem aktualnej Strategii, rozwija relacje z otoczeniem prowadząc aktywne działania na rzecz społeczeństwa i z jego udziałem. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne oraz charytatywne. Bank jest społecznie odpowiedzialną instytucją, dla której wolność i przywiązanie do tradycji to naturalne wartości. Dlatego angażuje się w działania utrwalające świadomość i tożsamość narodową, wspierające budowę dziedzictwa narodowego, a także popularyzujące idee nowoczesnego patriotyzmu. Misję tę Bank realizuje m.in. poprzez mecenat i patronaty.

Struktura budżetu sponsorskiego

Zarówno Bank w ramach działalności sponsorskiej, jak i Fundacja PKO Banku Polskiego (Fundacja) w ramach działalności charytatywnej, każdorazowo dokonują weryfikacji partnera i beneficjenta udzielanego wsparcia. W 2018 roku nie zidentyfikowano negatywnego wpływu na wizerunek Banku w tych obszarach. Dbałość o racjonalność prowadzonej polityki sponsorskiej i charytatywnej osiągana jest poprzez synergię działań. W Fundacji dba o to Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli Banku. W najistotniejszych wizerunkowo obszarach programowych, takich jak: kultura, tradycja, edukacja, sport, Bank i Fundacja realizują projekty wspólnie lub rozłącznie. Fundacja angażuje się ponadto w działania, których celem jest pomoc społeczna, ochrona życia i zdrowia oraz ekologia. Taki podział zaangażowania w obszary programowe z jednej strony wzmacnia korzyści wizerunkowe Banku, z drugiej zaś poszerza ich spektrum.

a) Działalność sponsorska

Cele

Działania sponsorskie realizowane przez Bank mają na celu kształtowanie wizerunku Banku, jako instytucji finansowej godnej zaufania, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby Klientów. Bank wspiera m.in. instytucje kulturalne czy edukacyjne, dzięki czemu mogą się rozwijać i realizować swoje cele.

Ważnym aspektem działalności sponsorskiej Banku jest zaangażowanie w projekty inspirowane historią, promujące postawę patriotyczną i wartości tożsamościowe. Bank włącza się i wspiera wydarzenia kulturalne, jak wystawy czy koncerty organizowane z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych czy upamiętniających dokonania i postawy wybitnych Polaków.

 

Zasady polityki sponsorskiej

Politykę sponsorską Banku normują konkretne zasady oraz kilkustopniowy proces opiniowania i akceptowania nadsyłanych wniosków. Ważnym etapem jest ekspercka ocena, dokonywana według poniższych parametrów:

 • ranga przedsięwzięcia,
 • potencjał biznesowy (ocena pod kątem możliwości zaangażowania Klientów oraz kreowania platformy do budowania relacji z interesariuszami) i wizerunkowy,
 • oferowany tytuł sponsorski,
 • wiarygodność organizatora, otoczenie biznesowe, w jakim Bank występuje jako sponsor,
 • ekwiwalentność korzyści sponsorskich w stosunku do oczekiwanej kwoty wsparcia.

Pozytywnie ocenione wnioski kierowane są do Komitetu ds. Sponsoringu, gwarantującego rzeczowe i kompleksowe spojrzenie na rozpatrywane propozycje.

W 2018 roku wpłynęły do Banku 733 wnioski, spośród których wsparcie uzyskało 276 – zarówno ogólnopolskich, jak i mniejszych dla społeczności lokalnych.

 

Przykłady wsparcia w najważniejszych obszarach

 • Biznes: wsparcie wydarzeń gospodarczych (np. Kongres 590, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europejski Kongres Finansowy, Forum Wizja Rozwoju) i przedsięwzięć branżowych (np., Kongres Bankowości Detalicznej, Top Industry Summit; Kongres Polska Chemia), współpraca z sektorem FinTech,
 • Kultura: współpraca z muzeami, filharmoniami, operami, teatrami, festiwalami filmowymi. Wsparcie jubileuszów ważnych wydarzeń historycznych jak Święto Konstytucji 3 Maja, Powstanie Warszawskie czy 100-lecie Odzyskania Niepodległości,
 • Sport: wsparcie 34 imprez w całej Polsce, rozwój programu „PKO Bank Polski. Biegajmy razem”, treningi biegowe w ramach akcji BiegamBoLubię na blisko 100 stadionach w całej Polsce (53 tys. uczestników), udział w 43 wydarzeniach sportowych, wsparcie Ekstraklasy (od lipca 2018 roku) – długofalowa współpraca na rzecz rozwoju ligi i młodych piłkarskich talentów.

 

Wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej (PFN)

Bank jest jednym z fundatorów PFN, której misją jest „promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę”. Zgodnie ze statutem PFN, każdy z fundatorów zobowiązany był do wniesienia środków na fundusz założycielski Fundacji i dokonywania przez 10 lat (począwszy od 2017 roku) corocznych wpłat na działalność organizacji.

 

b) Działania charytatywne

Zasady i cele działalności charytatywnej

Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo projekty istotne dla rozwoju Polski, realizowane na rzecz i w porozumieniu ze środowiskiem społeczności lokalnych, służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres działalności Fundacji jest określony w Statucie Fundacji, natomiast zasady współpracy Banku i Fundacji reguluje umowa. Głównym źródłem finansowania celów statutowych Fundacji w 2018 roku były dotacje przyznawane przez Bank na podstawie uchwał Zarządu. Dodatkowo, Bank przekazuje Fundacji część dochodu od transakcji bezgotówkowych z tytułu obrotu na kartach dobroczynnych Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje” (130 tys. Klientów Banku posiada takie karty). Wsparcie przeznaczane jest na jedną z czterech inicjatyw charytatywnych, wybraną przez Klienta.

Struktura budżetu charytatywnego

 

Obszary programowe

W 2018 roku do Fundacji wpłynęło 889 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań społecznych. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 336 projektów. Darowizna przekazywana jest na podstawie umowy darowizny zawartej między Fundacją a partnerem projektu.

Za pośrednictwem Fundacji przekazywane są także darowizny rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, w postaci sprzętu IT i mebli wycofywanych z użytku z różnych jednostek bankowych. W 2018 roku darowizna rzeczowa w postaci komputerów trafiła do 7 organizacji, natomiast meble przekazano 41 beneficjentom.

 

Przykłady wsparcia w najważniejszych obszarach

 • Tradycja: wsparcie inicjatyw utrwalających świadomość narodowa, wspierających budowę dziedzictwa narodowego i kształtujących postawy obywatelskie (współpraca m.in. z Muzeum Powstania Warszawskiego, pomoc podopiecznym Związku Powstańców Warszawy),
 • Edukacja: współpraca m.in. ze Stowarzyszeniem Siemacha, Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a także z Akademią Nowoczesnego Patriotyzmu,
 • Nadzieja: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, poszkodowanym oraz niepełnosprawnym przy współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Kierowców SPiNKa, Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wiosna (Krzydlina Mała).

 

Projekty własne

Fundacja realizuje również projekty własne, w tym:

 • integracyjne spotkania mikołajkowe dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci pracowników Banku (w 2018 roku podczas 39 spotkań w 24 miejscowościach w Polsce, we wspólnej świątecznej zabawie wzięło udział 6050 dzieci; upominki trafiły dodatkowo do 37 placówek opiekuńczo-wychowawczych; do działań włączyło się 65 wolontariuszy),
 • bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, której celem jest wychowanie kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi (w 2018 roku do akcji włączyło się 1776 osób, dzięki którym udało się przekazać potrzebującym blisko 800 litrów krwi),
 • charytatywna akcja biegowa „biegnę dla…” (w 2018 roku zorganizowano 56 akcji, w których wzięło udział 34 820 biegaczy, zbierając kwotę 730 000 PLN, z której skorzystało 72 beneficjentów, w tym 56 dzieci i 16 dorosłych. Od początku istnienia programu, tj. od 2013 roku przeprowadzono łącznie 378 takich akcji, w których wzięło udział ponad 158 800 osób, a Fundacja wsparła 428 beneficjentów kwotą ponad 3,8 mln PLN).
 • PKO Bieg Charytatywny (w 4 Biegu Charytatywnym w 2018 roku uczestniczyło 6500 osób, w tym 4220 dorosłych i 2280 dzieci). W sumie biegacze pokonali 34 796 okrążeń stadionów. Dzięki nim Fundacja przeznaczyła 705,9 tys. PLN na rzecz 16 organizacji, które działają na rzecz walki z ubóstwem wśród dzieci i młodzieży uczącej się, w tym ze zjawiskiem niedożywienia w tej grupie społecznej. Ponadto kibice najlepiej dopingujący swoje sztafety mogli wskazać dodatkowo cel charytatywny, na który Fundacja przekazała 150 tys. PLN.
 • Kolekcja Zbiorów Bankowych – w ramach programu promującego twórczość młodych artystów, Fundacja realizuje szereg działań mających na celu wspieranie i promocję polskiej sztuki współczesnej. Organizuje i finansuje plenery uczelni plastycznych oraz wystawy indywidualne wybitnych studentów. Jednym ze szczególnych projektów był wernisaż podopiecznej Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
 • Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – rozpowszechnienie za pośrednictwem mediów krajowych i zagranicznych apelu skierowanego do rządów oraz parlamentów Rzeczypospolitej Polskiej i Izraela w kontekście sytuacji związanej z dialogiem polsko żydowskim w odniesieniu do historii i tradycji nas łączącej. Projekt jest wpisany w ochronę dziedzictwa narodowego.
 • promocja prawdy historycznej – umieszczenie w kilkunastu tytułach prasy międzynarodowej Deklaracji premierów Polski i Izraela, określającej wspólne stanowisko dotyczące tragicznych wydarzeń II Wojny Światowej w szczególności Holokaustu, którego jedynym sprawcą były nazistowskie Niemcy. Celem projektu jest upowszechnianie prawdy historycznej i budowanie właściwego wizerunku Polski na świecie rozpoczętej przy okazji publikacji Apelu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

 

Zaangażowanie pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku w działalność prospołeczną

Działalność prospołeczną w imieniu pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku prowadzą Bank (w zakresie działalności sponsorskiej) oraz Fundacja (w zakresie działalności na rzecz dobra publicznego). Wnioski sponsorskie i charytatywne przesyłane do spółek są przekierowywane do Banku i Fundacji.

Ponadto, w roku 2018 roku, niektóre z podmiotów zależnych zrealizowały w sumie kilkanaście projektów z własnej inicjatywy, skierowanych do lokalnych społeczności. PKO Leasing SA, realizując autorski program „Razem możemy więcej, nie tylko w biznesie” w którym biorą udział pracownicy spółki, głównie wspierał finansowo i organizował pikniki oraz akcje edukacyjne dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz akcję 5+ dla dzieci rozpoczynających edukację. Grupa Kapitałowa Centrum Haffnera sp. z o.o.zaangażowała się w 2018 roku w pomoc rodzinom, organizację atrakcji dla dzieci, pomoc seniorom oraz wsparcie schronisk dla zwierząt. Własną aktywność prospołeczną prowadzi KREDOBANK SA, koncentrując się na następujących celach:

 • kreowanie wizerunku przedstawiciela Grupy Kapitałowej największego polskiego banku (dyplomatyczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Odessie, IWCK „Charity Bazaar”, zorganizowany przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie),
 • wsparcie dla ukraińskiej kultury i duchowości (festiwal „Muzyka w Starym Lwowie),
 • wsparcie inicjatyw w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji oraz sportu (Jarmark Kariery kierowany do młodzieży studenckiej, zakup sprzętu do intensywnej terapii noworodków dla szpitala).

 

Rozwój wolontariatu

Fundacja zachęca pracowników wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej Banku do angażowania się na rzecz lokalnych społeczności. Zaangażowanie pracowników w działalność dobroczynną systematycznie wzrasta (1442 zarejestrowanych wolontariuszy na koniec 2018 roku, o 77 więcej niż rok wcześniej). Wolontariusze nie tylko włączają się do inicjowanych przez Fundację przedsięwzięć, ale często sami je inicjują.

W marcu 2018 roku odbyła się zbiórka dobroczynna ”Polacy Kresowym Straceńcom” na rzecz naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich (Litwa, Białoruś, Ukraina) – zbiórka żywności o długim terminie przydatności do spożycia, artykułów szkolnych dla dzieci oraz symboli patriotycznych i narodowych (wykorzystywanych w trakcie uroczystości z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości).

Od 2017 roku funkcjonuje autorski projekt Fundacji „Busola na start”. W związku z potrzebą udzielenia wychowankom pieczy zastępczej systemowej pomocy w procesie aktywizacji zawodowej, Bank umożliwia odbycie praktyk/staży z szansą uzyskania stałego zatrudnienia. Opiekunowie merytoryczni (pracownicy Banku) nie tylko dbają o rozwój zawodowy młodych osób, ale także są opiekunami/mentorami w procesie zdobywania praktycznych umiejętności życiowych. Każdy z opiekunów jest jednocześnie wolontariuszem.

W 2018 roku kontynuowana była akcja „PKO Bohaterom” skierowana do osób zasłużonych dla naszego kraju – tych, które walczyły w Powstaniu Warszawskim i kombatantów. Wolontariusze angażowali się np. w remont mieszkania oraz doposażenie w niezbędne do funkcjonowania rzeczy z zakresu AGD.

 

System przeciwdziałania korupcji w Banku

PKO Bank Polski SA nie toleruje korupcji i przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym. Zjawiska takie, jak nepotyzm oraz przyjmowanie lub oferowanie jakichkolwiek dóbr materialnych w celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje lub działania, są sprzeczne z wyznawanymi przez Bank wartościami: wiarygodnością i zaufaniem.

W Banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące zapobiegania korupcji, w tym przyjmowania korzyści, prezentów lub upominków, w szczególności:

 • Kodeks etyki PKO Banku Polskiego SA,
 • Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) Związku Banków Polskich,
 • Zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz ryzykiem postępowania w Banku.

Bank stosuje wewnętrzną politykę w zakresie przeciwdziałania korupcji mającą na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw określonych w art. 229, 230a, 296a i 305 Kodeksu Karnego (działania o charakterze korupcyjnym) przez podmioty powiązane z Bankiem, obejmujące w szczególności rozwiązania zapewniające:

 • przeciwdziałanie powstawaniu mechanizmów służących udzielaniu korzyści majątkowych i osobistych,
 • zapoznawanie podmiotów powiązanych z Bankiem z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa, o których mowa powyżej,
 • przestrzeganie przez osoby powiązane z Bankiem Kodeksu Etyki PKO Banku Polskiego SA oraz przepisów wewnętrznych dotyczących trybu zgłaszania przyjęcia korzyści, prezentów lub upominków przez pracowników Banku,
 • przeciwdziałanie podejmowaniu decyzji pod wpływem działań o charakterze korupcyjnym oraz w sytuacji konfliktu interesów,
 • niezwłoczne informowanie przez podmioty powiązane z Bankiem właściwych komórek organizacyjnych Centrali oraz organów Banku o ewentualnych otrzymanych przez te osoby propozycjach korupcyjnych dotyczących funkcjonowania Banku, jak również ich zgłaszanie właściwym organom administracji publicznej.

W Grupie Kapitałowej Banku, w tym w Banku, ryzyka związane z korupcją identyfikowane są w szczególności:

 • w obszarach obsługi Klientów (indywidualnych i biznesowych),
 • w obszarze dostaw dóbr i usług dla podmiotów Grupy Kapitałowej Banku, w tym Banku przez podmioty zewnętrzne,
 • w związku z dokonywanymi darowiznami i umowami sponsorskimi,
 • w obszarze relacji pracowników podmiotów Grupy Kapitałowej Banku z organami administracji państwowej.

Obszary te są objęte szczególną uwagą, procesy są szczegółowo regulowane, a decyzje niosące ze sobą poważne skutki finansowe akceptowane są, co do zasady, na tzw. „drugą rękę” (wymagają podwójnej akceptacji).

Przepisy wewnętrzne Banku dotyczące zapobiegania korupcji są bardzo szczegółowe. W odniesieniu do pracowników Banku i osób działających w imieniu Banku obejmują:

 • zakaz przyjmowania od Klientów i potencjalnych Klientów, jak również od przedstawicieli podmiotów współpracujących z Bankiem lub ubiegających się o nawiązanie współpracy, korzyści, prezentów lub upominków przeznaczonych do osobistego użytku, które mogłyby:
  • skutkować powstaniem nieformalnego zobowiązania wobec danego Klienta lub osoby współpracującej z Bankiem,
  • powodować konflikt interesów,
  • w inny sposób negatywnie rzutować na sposób wykonywania przez pracownika Banku jego obowiązków służbowych.
 • powyższy zakaz dotyczy w szczególności środków pieniężnych lub ich ekwiwalentu, darowizn rzeczowych (prezentów i upominków) oraz innych korzyści o charakterze materialnym (w szczególności finansowanie kosztów podróży, wypoczynku lub szkolenia, uczestnictwa w imprezie, bądź użyczenie składnika majątku, np. samochodu, do nieodpłatnego korzystania lub korzystania na zasadach odbiegających od rynkowych), jak również przyjmowania przez osoby zaangażowane w organizowane przez Bank postępowania o udzielenie zamówienia jakichkolwiek upominków i korzyści od podmiotów będących oferentami lub potencjalnymi oferentami w tych postępowaniach,
 • wykluczenie możliwości obejścia ww. zakazu w szczególności przez nakłanianie innych osób (np. osób wspólnie zamieszkujących w gospodarstwie domowym, członków rodziny lub powinowatych) do przyjęcia prezentu w ich imieniu,
 • wyjątkowo dopuszczalne jest przyjęcie korzyści lub prezentu w relacjach biznesowych, na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zgłaszania przyjęcia korzyści, prezentów lub upominków,
 • zakaz oferowania w imieniu Banku Klientom, kontrahentom, przedstawicielom organów administracji publicznej oraz innym podmiotom jakichkolwiek korzyści, prezentów, upominków bądź zachęt niebędących elementem oferty produktów i usług Banku, w celu nakłonienia tych osób do określonego zachowania, w tym zwłaszcza do podjęcia działań niezgodnych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

W przypadku, gdy pracownik Banku ma wątpliwości, czy w danej sytuacji przyjęcie korzyści, prezentu lub upominku jest dopuszczalne, ma on obowiązek skonsultować się z przełożonym lub z właściwą komórką organizacyjną w Banku, która zarządza ryzykiem braku zgodności.

 

System zgłaszania naruszeń i raportowania

W Banku funkcjonuje system anonimowego zgłaszania naruszeń (instytucja sygnalisty odnosi się do wszystkich działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem). Dodatkowo, każdy z pracowników Banku, na mocy wewnętrznych przepisów, jest zobowiązany do zgłaszania każdego przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z prowadzoną przez Bank działalnością. Zgłoszenie dotyczące członka zarządu eskalowane jest do Rady Nadzorczej, w pozostałych przypadkach – do wiceprezesa Zarządu Banku (od 1 stycznia 2019 roku do Prezesa Zarządu Banku). Każda z takich spraw procedowana jest na podstawie wewnętrznych przepisów. W Banku obowiązuje cykliczne raportowanie do Zarządu o stwierdzonych przypadkach fraudów, w tym polegających na działaniach korupcyjnych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika Banku powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych Banku), w tym odnoszących się do korupcji, Bank stosuje rozwiązania określone przepisami prawa pracy. W przypadku zakwalifikowania konkretnego przypadku jako podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, takie postępowanie jest przeprowadzane i – w zależności od jego efektów – Bank korzysta z przewidzianego w tych przepisach katalogu konsekwencji, w tym z prawa rozwiązania z takim pracownikiem umowy o pracę.

Bank przeprowadza wstępne i regularne szkolenia pracowników Banku w zakresie zgłaszania naruszeń i przypadków braku zgodności (w tym noszących znamiona korupcji) oraz umożliwia im dostęp do niezbędnych informacji i przepisów wewnętrznych w tym zakresie (także w formie elektronicznej na wewnętrznej witrynie). Każdy z pracowników Banku ma obowiązek odbycia szkoleń dotyczących zasad przeciwdziałania wszelkim praktykom korupcyjnym.

 

System przeciwdziałania korupcji w Grupie Kapitałowej banku

W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku każdy z podmiotów zależnych, którego działalność związana jest z ryzykiem korupcyjnym, posiada odpowiednie regulacje dotyczące przeciwdziałania praktykom korupcyjnym z którymi każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się i stosować. Każdy podmiot formułuje odpowiednie regulacje, uwzględniając specyfikę swojej działalności i własną ocenę obszarów ryzyka korupcji i łapownictwa, dlatego w Grupie Kapitałowej Banku w zakresie tym nie obowiązuje jednolita polityka.

Wśród incydentów, które wystąpiły w 2018 roku nie stwierdzono zdarzeń krytycznych i nie zidentyfikowano takich zachowań korupcyjnych w podmiotach Grupy Kapitałowej Banku, które miałyby wpływ na zakłócenie działalności Banku lub pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku.

Bank i pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku działaniami antykorupcyjnymi obejmują także swoich potencjalnych kontrahentów. Oferent przystępując do postępowania zakupowego oświadcza, że „nie oferuje, ani nie przekazuje żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję o wyborze ich oferty. Nie wpływa na wybór oferty w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie bierze udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na ich wybór”.

Poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej Banku, w procesie tworzenia przepisów, procedur i polityk, które odnoszą się do praw człowieka, czerpią z dorobku organizacji międzynarodowych i respektują fundamentalne zasady określone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, którą tworzą trzy następujące dokumenty: (1) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, (2) Konwencja ONZ: Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych, (3) Konwencja ONZ: Międzynarodowa Konwencja Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Przestrzeganie praw człowieka przejawia się, w zależności od wielkości i specyfiki danego podmiotu Grupy Kapitałowej Banku, zarówno w przepisach wewnętrznych, podejmowanych inicjatywach, jak i w codziennej praktyce. W szczególności dotyczy m.in. praw do:

 • uznawania podmiotowości każdego z zatrudnionych,
 • głoszenia swoich poglądów i opinii, do wolności myśli, sumienia i wyznania,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • równego traktowania,
 • dostępu do informacji,
 • dostępu do ochrony zdrowia,
 • szacunku dla prywatności.

 

Dokumenty wewnętrzne odnoszące się do praw człowieka

Część podmiotów Grupy Kapitałowej Banku zamieściło zapisy odnoszące się do poszanowania praw człowieka i zakazu dyskryminacji w takich dokumentach jak:

 • Regulaminy pracy,
 • Kodeks (Zasady) Etyki,
 • Księga Wartości.

W Banku odniesienia do poszanowania praw człowieka zawarte są w:

 • Kodeksie Etyki PKO Banku Polskiego SA,
 • Zasadach przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz trybie rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych,
 • Zasadach rekrutacji i w Standardach rekrutacji,
 • Umowach zawieranych z dostawcami usług (dotyczy umów o ochronie danych osobowych),

a także w programach strategicznych takich, jak:

 • Kultura nowoczesnej organizacji oraz
 • Udoskonalanie procesów zarządzania potencjałem pracowników.

Kwestie dotyczące pracy przymusowej i pracy dzieci nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach Banku, gdyż:

 • zakaz pracy przymusowej wynika z art. 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
 • zakaz zatrudniania osób, które nie ukończyły 16 lat, wynika z art. 190 par. 2 Kodeksu pracy.

Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku uznają, że nie zachodzi potrzeba formalizowania kwestii poszanowania praw człowieka, jednak zarówno w realizowanych procesach, codziennej praktyce, jak i niepisanych zasadach kwestie poszanowania praw człowieka są uwzględniane.

 

Respektowanie praw człowieka

Jednym z najważniejszych elementów/etapów analizy jest identyfikacja praw człowieka w kontekście prowadzonej działalności. Grupa Kapitałowa Banku działa w kilku krajach, gdzie świadczy usługi finansowe, co wyznacza rozpatrywany zakres praw człowieka, a tym samym eliminuje wyzwania, przed którymi stają przykładowo spółki produkcyjne lub wydobywcze. Państwa, w których funkcjonuje Grupa Kapitałowa Banku, charakteryzuje podobny poziom rozwoju, a przez to również wyzwań dotyczących zatrudnienia – nie zidentyfikowano zatrudnienia nieletnich bądź pracy przymusowej. Ogromnym zadaniem jest kwestia przestrzegania praw człowieka w łańcuchu dostaw, która w kontekście podmiotów Grupy Kapitałowej Banku sprowadza się do relacji z dostawcami oraz outsourcingiem usług (głównie bankowych). Kwestie przestrzegania praw człowieka znajdują odzwierciedlenie w procedurach i umowach podpisywanych z tymi podmiotami. Pomimo braku formalnego zapisu o prawie do przeprowadzenia audytu u dostawców, Bank po raz pierwszy przeprowadził wśród nich ankietę sprawdzając przestrzeganie tych zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, do których zobowiązują się przystępując do procesu ofertowania.

Poniżej wskazano przykłady działań realizowanych w podmiotach Grupy Kapitałowej Banku, w których ujawnia się respektowanie praw człowieka:

 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji,
 • opieranie zasad oceny okresowej na dialogu z pracownikiem, współuczestniczenie pracownika w ocenie z możliwością odwołania się pracownika od oceny kompetencji i efektów pracy wystawionej przez przełożonego,
 • stosowanie zasad rekrutacji zapewniających równe traktowanie kandydatów podczas procesu wyboru na wolne stanowiska pracy, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, uprzedzeń i bez pozyskiwania informacji, które mogłyby naruszać prawa i godność osobistą kandydata,
 • opieranie decyzji o awansie zawodowym na obiektywnej ocenie kwalifikacji, umiejętności i wyników pracy,
 • wspieranie różnorodności w zarządzaniu, w szczególności w odniesieniu do wieku, doświadczenia, stylu pracy, myślenia; propagowanie różnorodności wśród menedżerów jako atutu, a nie ograniczenia,
 • umożliwianie pracownikom wyrażania swoich opinii oraz wpływania na ważne kwestie dotyczące organizacji i warunków pracy, zarządzania, kultury organizacyjnej, a także umożliwienie informowania o dostrzeżonych przestępstwach i oszustwach – z zapewnieniem im anonimowości i poufności (mechanizm sygnalisty),
 • ochrona dóbr osobistych (dane osobowe, dane wrażliwe) pracowników i Klientów poprzez starannie przygotowane procedury i systemy oraz zamieszczanie restrykcyjnych zapisów w umowach zawieranych z dostawcami usług, którzy mają dostęp do takich danych,
 • tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb związanych z rekreacją i kulturą oraz poszanowania zasady work – life balance,
 • zapewnienie wolności zrzeszania się,
 • stworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

Grupa Kapitałowa Banku stosuje te same standardy praw człowieka w ramach całego łańcucha dostaw w prowadzonej działalności gospodarczej. W relacjach z podmiotami zewnętrznymi zwraca się szczególną uwagę na:

 • bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • niewykorzystywanie pracy dzieci oraz przymusowego położenia współpracowników i wykonawców,
 • postępowanie w sposób, który nie narusza dóbr osobistych osób współpracujących,
 • przeciwdziałanie jakimkolwiek działaniom mającym charakter dyskryminacji czy mobbingu,
 • bezstronność w wyborze ofert,
 • dbałość o środowisko naturalne i jego zasoby.

Według oceny przeprowadzonej w niniejszym raporcie w 2018 roku w podmiotach Grupy Kapitałowej Banku nie wystąpiły przypadki naruszania praw człowieka, a podejmowane działania mają na celu zapobieganie takiej ewentualności.

Podmioty Grupy Kapitałowej Banku monitorują ryzyka towarzyszące poszczególnym prawom człowieka i zarządzają nimi na poziomie firmy. Rodzaje tych ryzyk oraz sposób zarządzania zostały szczegółowo omówione w rozdziałach odnoszących się do poszczególnych praw człowieka.

 

Komunikowanie praw człowieka

Podstawowym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest portal Intra, który jest na bieżąco aktualizowany i zawiera informacje dotyczące świadczeń, przywilejów, praw i obowiązków pracowników Banku. Dodatkowo, pracownicy otrzymują za pośrednictwem poczty wewnętrznej wszelkiego rodzaju niezbędne informacje w formie dedykowanych biuletynów czy kampanii informacyjnych (wygaszacze ekranu, plakaty, pop-up’y). Na wewnętrznym portalu pracownicy mogą znaleźć następujące dokumenty odnoszące się w różny sposób do kwestii praw człowieka:

 • Kodeks Etyki PKO Banku Polskiego SA,
 • Zasady Rekrutacji (Przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku),
 • Standardy rekrutacji (Przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku),
 • Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszeń uprawnień pracowniczych (przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku; do treści przepisów została dołączona i zakomunikowana przejrzysta prezentacja dot. zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz trybu rozpatrywania skarg, ułatwiająca pracownikom posługiwanie się procedurą),
 • Zasady oceny okresowej (przepisy zaktualizowane i zakomunikowane w organizacji w 2018 roku), stworzono również specjalną stronę na portalu wewnętrznym Banku dostępną dla menedżerów tj. oceniających, gdzie podkreślone zostały m.in. kwestie dotyczące przebiegu rozmów z pracownikami, sposobów omówienia oceny, jak również wskazówki, jak ustrzec się przed ew. zniekształceniami, zaniżaniem bądź zawyżaniem oceny pracowników; nowi menedżerowie są zapraszani na webinarium, gdzie prowadzący kładą nacisk na podobne kwestie dotyczące właściwej oceny oraz efektywnej rozmowy okresowej),
 • Dobre praktyki w obsłudze osób z niepełnosprawnościami, a także prezentacja Wartości Banku, którymi Bank kieruje się w stosunku do Klientów i pracowników.

Zewnętrzna komunikacja praw człowieka odbywa się poprzez publicznie dostępną stronę internetową Banku, gdzie można znaleźć informacje o Fundacji PKO Banku Polskiego, o realizowanej przez nią idei dobroczynności, jako miary szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka.

Bank zweryfikował swoje podejście do kwestii przestrzegania praw człowieka upubliczniając raport niefinansowy wszystkim potencjalnym interesariuszom oraz uwzględniając ocenę raportu, której dokonała Fundacja La Strada na zlecenie Fundacji Standardów Raportowania.

Wyniki wyszukiwania: