Perspektywy

Raport roczny
2018

Na działalność Grupy Kapitałowej Banku w 2019 roku mogą mieć wpływ negatywne uwarunkowania zewnętrzne:

W gospodarce światowej

 • oczekiwane umiarkowane spowolnienie globalnej gospodarki, w szczególności strefy euro i Chin,
 • prawdopodobne spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych oraz obawy przed przeceną globalnych aktywów,
 • powolna normalizacja polityki Europejskiego Banku Centralnego i ewentualne, bardzo ostrożne, kontynuowanie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA,
 • niepewność związana z ostatecznym kształtem brexitu (możliwe ryzyko, że Unia Europejska i Wielka Brytania nie osiągną porozumienia co do swoich wzajemnych relacji przed 29 marca 2019 roku),
 • potencjalna eskalacja napięć w obszarze polityki handlowej (działania protekcjonistyczne ze strony USA względem Chin i potencjalnie Unii Europejskiej),
 • możliwe narastanie napięć geopolitycznych (Iran, Rosja, USA),
 • sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy.

W gospodarce polskiej

 • oczekiwany wzrost absorpcji funduszy unijnych i szczyt cyklu inwestycyjnego,
 • prawdopodobna normalizacja nastrojów konsumentów, tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz konsumpcji,
 • możliwe utrzymanie wysokiego wzrostu wynagrodzeń i jednoczesne odwrócenie trendu spadkowego stopy bezrobocia,
 • ewentualne ograniczenie popytu na polski eksport w związku ze spowolnieniem w niemieckiej gospodarce,
 • możliwa niska inflacja (poniżej lub w okolicach 2% r/r) przez cały rok,
 • spodziewana stabilizacja stóp procentowych NBP, wzrost oczekiwań na utrzymanie się stóp procentowych NBP bez zmian w horyzoncie najbliższych 3 lat,
 • potencjalna stabilizacja dynamiki depozytów i nieznaczne osłabienie popytu na kredyty; oczekiwane jest ograniczenie tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych oraz nieznaczne wyhamowanie dynamiki kredytów mieszkaniowych. Wśród kredytów dla podmiotów wolniejszy wzrost kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych powinien być częściowo rekompensowany przez wzrost finansowania dla instytucji rządowych i samorządowych. Dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych w połączeniu z wyższą niż w 2018 roku awersją do ryzyka będzie utrzymywać dynamikę depozytów na poziomie zbliżonym do 2018 roku. Stabilizacja presji kosztowej przy wciąż silnym popycie wewnętrznym oznacza, że dynamika depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych na koniec 2019 roku będzie zbliżona do rezultatów z 2018 roku.

Nowe rozwiązania regulacyjne

 • standard rachunkowości MSSF 16, który od 1 stycznia 2019 roku wprowadza nowe zasady identyfikacji i ujmowania leasingu w księgach, czego konsekwencją będzie m.in. odejście od podziału na leasing operacyjny i finansowy, wzrost sumy bilansowej, wzrost wskaźników zadłużenia, spadek wskaźników kapitałowych,
 • ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215), która m.in. wprowadza obowiązek tworzenia PPK od 1 lipca 2019 roku oraz reguluje zasady wpłat,
 • ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U.2018, poz. 2243), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie dematerializacji listów zastawnych i obligacji oraz rejestracji tych papierów wartościowych,
 • ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017, poz. 1934 z późn. zm.), która m.in. podwyższa od 1 stycznia 2019 roku bufor zabezpieczający do 2,5%,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1131 w sprawie funduszy rynku pieniężnego z 14 czerwca 2017 roku, które wprowadza jednolite przepisy regulujące kwestie polityki inwestycyjnej Funduszy Rynku Pieniężnego. Zgodnie z rozporządzeniem od 21 stycznia 2019 roku fundusz, który będzie chciał prowadzić działalność jako fundusz rynku pieniężnego będzie musiał mieć stosowne zezwolenie organu nadzorczego, w przeciwnym razie nie będzie mógł korzystać z nazw i określeń, które mogą sugerować, że posiada cechy takiego funduszu,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2018 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (Dz. U. 2018, poz. 2380),
 • potencjalne rozwiązania ustawowe, które dotyczą walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych,
 • potencjalne rozwiązania prawne, które dotyczą stawek referencyjnych, z uwagi na kończący się dla niektórych podmiotów okres przejściowy w zakresie stosowania Rozporządzenia PE i RE (UE) nr 2016/1011 ws. wskaźników referencyjnych,
 • projektowana nowelizacja Rekomendacji G i S KNF,
 • ustawa z 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 listopada 2018 roku), która wprowadza m.in.:
  • nowe obowiązki identyfikowania i raportowania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych (mandatory disclosure rules – MDR),
  • nowe zasady opodatkowania podatkiem u źródła (withholding tax – WHT) niektórych dochodów wypłacanych na rzecz nierezydentów,
  • nowe zasady realizowania obowiązków, związanych z dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • zmiany przepisów dot. klauzuli przeciwko unikaniu podatkowania (general anti-avoidance rule – GAAR).
 • ustawa z 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 19 listopada 2018 roku), która modyfikuje regulacje w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania samochodów osobowych i która może wpłynąć na:
  • zwiększenie obciążenia podatkiem CIT z uwagi na wprowadzenie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją, ubezpieczeniem i leasingiem samochodów osobowych,
  • zmniejszenie obciążenia podatkiem CIT z uwagi na podwyższenie limitu amortyzacji podatkowej, a w przypadku firm leasingowych zniesienie limitu amortyzacji podatkowej.

Czynniki wewnętrzne

 • utworzenie podatkowej grupy kapitałowej 5 listopada 2018 roku PKO Bank Polski SA, łącznie z dwoma spółkami zależnymi: PKO Bankiem Hipotecznym SA oraz PKO Leasing SA, podpisał umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PGK PKO Banku Polskiego SA). Umowa ta została zarejestrowana przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. PKO Bank Polski SA jest w PGK PKO Banku Polskiego SA spółką dominującą. PGK PKO Banku Polskiego SA została powołana na okres 3 lat podatkowych. Pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 1 stycznia 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania: