Pozostałe spółki Grupy

Poza działalnością ściśle bankową Grupa PKO Banku Polskiego SA świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń, windykacji oraz usługi agenta transferowego.

Raport roczny
2018

Charakterystyka wybranych spółek Grupy PKO Banku Polskiego SA*

* Prezentowane w opisie wyniki finansowe pochodzą ze sprawozdań finansowych poszczególnych spółek sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, a w przypadku spółek ubezpieczeniowych zgodnie z PSR.

PKO Bank Hipoteczny SA

Hipoteczne listy zastawne (w mld PLN)*

*wartość nominalna

PKO Bank Hipoteczny SA osiągnął w 2018 roku zysk netto w wysokości 85,8 mln PLN (vs. 51,4 mln PLN w 2017 roku).

PKO Bank Hipoteczny SA jest liderem polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów oraz salda kredytów hipotecznych. Spółka jest też najaktywniejszym w Polsce emitentem listów zastawnych.

PKO Bank Hipoteczny SA specjalizuje się w udzielaniu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla Klientów indywidualnych, jak również nabywa wierzytelności z tytułu takich kredytów od PKO Banku Polskiego SA. Pozyskuje kredyty do swojego portfela w oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim SA.

W 2018 roku PKO Bank Hipoteczny SA nabył, w ramach podpisanej w 2015 roku z PKO Bankiem Polskim SA Umowy Ramowej Sprzedaży Wierzytelności, kolejne portfele kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie na łączną kwotę 2,5 mld PLN. Łączna wartość portfela kredytowego brutto PKO Banku Hipotecznego SA na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 21,1 mld PLN, w tym 12,3 mld PLN stanowiły kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie nabyte od PKO Banku Polskiego SA.

Podstawowym celem spółki jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami w Grupie PKO Banku Polskiego SA. Podstawę emisji listów zastawnych stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w PLN, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie zdolności kredytobiorcy, jak i wyceny nieruchomości, które stanowią ich zabezpieczenie.

W 2018 roku spółka przeprowadziła:

  • jedną emisję zagraniczną listów zastawnych, denominowaną w EUR, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR,
  • pięć emisji krajowych listów zastawnych w PLN skierowanych do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej 1 590 mln PLN.

Łączna wartość wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny SA listów zastawnych, które pozostały w obrocie (według wartości nominalnej) na koniec 2018 roku wynosiła 12,8 mld PLN.

W lutym 2018 roku PKO Bank Hipoteczny SA, jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, dołączył do The Covered Bond Label. To certyfikat jakości, którego celem jest budowanie wśród inwestorów świadomości w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej jakości klasy aktywów, jakimi są listy zastawne. Ujednolicone zasady, które obowiązują przy określaniu jakości tych aktywów, pozwalają inwestorom z całego świata porównywać listy zastane emitentów z różnych krajów.

PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (w mld PLN)

W 2018 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 257,0 mln PLN (w 2017 roku zysk netto wynosił 64,6 mln PLN).

Wzrost wyniku jest efektem wyższych przychodów oraz spadku kosztów dystrybucji w rezultacie wprowadzenia od początku 2018 roku (MIFID 2) niższych opłat za sprzedaż przez PKO Bank Polski SA i pozostałych dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez spółkę.

Wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez spółkę wynosiła na koniec 2018 roku 35,6 mld PLN, co oznacza wzrost aktywów o 21,2% w stosunku do 2017 roku.

Wzrost wartości aktywów netto jest przede wszystkim efektem dodatniego napływu środków netto do funduszy zarządzanych przez PKO TFI SA.

PKO TFI SA plasuje się na 2. miejscu pod względem wartości aktywów netto z 13,9% udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych* oraz na 1. miejscu z udziałem 22,2% w zarządzanych aktywach funduszy osób fizycznych*.

Na 31 grudnia 2018 roku spółka zarządzała 60 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, w tym 11 funduszami i subfunduszami przejętymi w ramach połączenia ze spółką GAMMA TFI SA.

W 2018 roku spółka PKO TFI SA utworzyła PKO VC – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych z dwoma wydzielonymi subfunduszami (Subfunduszem Finansowym oraz Subfunduszem Strategicznym).

* Źródło: Analizy Online

PKO BP BANKOWY PTE SA

Spółka w 2018 roku wypracowała zysk netto w wysokości 14,0 mln PLN (vs 8,5 mln PLN w 2017 roku).

Wyniki dotyczące Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE)*:

Na koniec 2018 roku wartość aktywów netto PKO BP Bankowego OFE zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE SA wynosiła 7,0 mld PLN, co oznacza spadek o 12,7% w stosunku do 2017 roku.

Do PKO BP Bankowego OFE na koniec grudnia 2018 roku należało ponad 912 tys. członków.

PKO BP Bankowy OFE zajmuje na rynku funduszy emerytalnych 9. miejsce pod względem wartości aktywów netto OFE oraz liczby członków OFE.

W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła stopy zwrotu OFE na koniec marca i września, za okres 36 miesięcy. Zgodnie z ogłoszeniem KNF za okres od 31 marca 2015 roku do 30 marca 2018 roku PKO BP Bankowy OFE osiągnął stopę zwrotu w wysokości 12,500%, wobec średniej ważonej stopy zwrotu dla wszystkich funduszy w wysokości 11,424% i zajął 3. miejsce wśród funduszy emerytalnych. W drugim zestawieniu, które uwzględnia okres od 30 września 2015 roku do 28 września 2018 roku, fundusz uzyskał stopę zwrotu równą 18,857%, przy średniej ważonej stopie zwrotu dla wszystkich funduszy w wysokości 18,826% i zajął 4. miejsce w rankingu otwartych funduszy emerytalnych.

* Źródło: www.knf.gov.pl

Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA

Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA (tj. PKO Leasing SA oraz jej spółki zależne) w 2018 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 114,2 mln PLN. Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Leasing w 2017 roku wynosił 77,2 mln PLN.

Wartość sfinansowanych środków trwałych (w mld PLN)

Działalność leasingowa:

W 2018 roku spółki leasingowe Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA sfinansowały środki trwałe o łącznej wartości 9,25 mld PLN, tj. o 13,7% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Na uwagę zasługują wzrosty finansowania w segmencie maszyn i urządzeń z dynamiką na poziomie 29% r/r.

Na koniec 2018 roku wartość bilansowa należności od klientów z tytułu finansowania środków trwałych (wymagalnych i niewymagalnych) oraz wartość bilansowa środków trwałych w leasingu operacyjnym Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA wyniosła łącznie 17 mld PLN. Na koniec 2017 roku ww. wartość bilansowa wynosiła 15 mld PLN.

Pod względem wartości środków przekazanych Klientom w 2018 roku w ramach finansowania środków trwałych Grupa PKO Leasing SA zajęła 1. pozycję na rynku usług leasingowych z 11,2% udziałem w rynku*.

  * Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Wartość obrotów faktoringowych (w mld PLN)

Działalność faktoringowa:

PKO Faktoring SA świadczy usługi faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka, faktoringu odwrotnego oraz usługę programu faktoringowego dla dostawców.

W 2018 roku wartość obrotów faktoringowych wyniosła 18 mld PLN (w analogicznym okresie 2017 roku obroty spółki wyniosły 11,6 mld PLN); na koniec grudnia 2018 roku liczba Klientów wynosiła 535.

Spółka PKO Faktoring SA na 31 grudnia 2018 roku zajmowała 8. miejsce (wg obrotu) wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku w wysokości 7,4%.

Grupa Kapitałowa PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Składka przypisana brutto (w mln PLN)

Grupa Kapitałowa PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz jej spółka zależna Ubezpieczeniowe Usługi Finansowe sp. z o.o.) w 2018 roku wypracowała zysk netto w wysokości 24,4 mln PLN (w 2017 rok zysk netto Grupy wynosił 26,2 mln PLN).

Przedmiotem działalności spółki PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu I ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA oferuje szeroką paletę produktów ubezpieczeniowych. Spółka koncentruje się na ubezpieczaniu życia i zdrowia swoich Klientów, posiada w ofercie produkty samodzielne, jak również takie, które stanowią uzupełnienie produktów bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA.

W 2018 roku spółka wprowadziła do oferty: OnkoPlan – ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej, Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników PKO Ubezpieczenia i Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników Grupy PKO BP oraz Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego ze składką miesięczną.

Wartość składek przypisanych brutto z tytułu zawartych przez spółkę umów ubezpieczenia w 2018 roku wyniosła 501,1 mln PLN w porównaniu do 471 mln PLN w 2017 roku.

Spółka na koniec 2018 roku ubezpieczała ponad 847 tys. osób (722 tys. osób na koniec 2017 roku).

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Składka przypisana brutto (w mln PLN)

Spółka w 2018 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 35,2 mln PLN (w 2017 roku zysk netto spółki wynosił 9,0 mln PLN).

Przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA koncentruje się na ubezpieczaniu ryzyka utraty dochodu, następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby oraz ubezpieczaniu nieruchomości dla pożyczkobiorców i osób, które zaciągają kredyty hipoteczne. Spółka oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych skierowanych do Klientów Banku oraz innych podmiotów w Grupie Kapitałowej Banku.

W 2018 roku spółka wprowadziła do oferty dla Klientów PKO Banku Polskiego SA ubezpieczenie Car Assistance, Ubezpieczenie podróżne „Tak podróżuję” oraz modyfikację warunków Ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego na wypadek utraty źródła dochodu, inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku i leczenia szpitalnego.

Wartość składek przypisanych brutto z tytułu zawartych przez spółkę umów w 2018 roku wyniosła 586,9 mln PLN, w porównaniu do 450,7 mln PLN w 2017 roku.

Spółka na koniec 2018 roku ubezpieczała 804 tys. osób (581 tys. osób na koniec 2017 roku).

Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA

(dane wg MSSF obowiązujących w Grupie PKO Banku Polskiego SA)

Portfel kredytowy brutto (w mld UAH)

W 2018 roku Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA (tj. KREDOBANK SA oraz jej spółka zależna Finansowa Kompania „Idea Kapitał” sp. z o.o.) wypracowała zysk netto w wysokości 469 mln UAH (62 mln PLN). W 2017 roku zysk netto Grupy KREDOBANK SA wynosił 401 mln UAH (56 mln PLN).

Wyniki są efektem rozwoju KREDOBANK SA we wszystkich segmentach biznesowych przy efektywnym zarządzaniu płynnością, marżą i ryzykiem.

Portfel kredytowy Grupy Kapitałowej KREDOBANK SA (brutto) w 2018 roku uległ zwiększeniu o 1 477 mln UAH, tj. o 16,7% i wynosił na 31 grudnia 2018 roku 10 329 mln UAH (portfel kredytowy brutto wyrażony w PLN na koniec 2018 roku wynosił 1 402 mln PLN). Wzrost wartości portfela kredytowego w UAH jest głównie wynikiem zwiększenia sprzedaży nowych kredytów.

Depozyty terminowe Klientów Grupy Kapitałowej KREDOBANK SA w 2018 roku uległy zwiększeniu o 489 mln UAH, tj. o 9,5% i wynosiły na 31 grudnia 2018 roku 5 622 mln UAH (depozyty terminowe wyrażone w PLN na koniec 2018 roku wynosiły 763 mln PLN). Wysokość depozytów w UAH jest efektem wysokiego poziomu wiarygodności i rankingu KREDOBANK SA na rynku bankowym na Ukrainie.

Na 31 grudnia 2018 roku sieć placówek KREDOBANK SA obejmowała Centralę we Lwowie oraz 93 oddziały w 22 z 24 obwodów Ukrainy. W 2018 roku utworzono 3 oddziały, zmieniono lokalizację 2 oddziałów oraz zamknięto 12 oddziałów.

PKO BP Finat sp. z o.o.

PKO BP Finat sp. z o.o. w 2018 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 43,3 mln PLN (w 2017 roku zysk netto spółki wynosił 43,9 mln PLN).

PKO BP Finat sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego, m.in. usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek, obsługę ubezpieczeń grupowych dedykowanych do produktów oferowanych przez PKO Bank Polski SA. Na podstawie zezwolenia KNF spółka świadczy usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Spółka świadczy również usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów niefinansowych Klientom PKO Banku Polskiego SA. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych.

Na koniec 2018 roku spółka świadczyła usługę agenta transferowego dla 7 podmiotów oraz prowadziła księgowość dla 82 funduszy i 5 innych podmiotów.

Wyniki wyszukiwania: