Segmenty działalności

Grupa PKO Banku Polskiego SA prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów, które oferują produkty i usługi adresowane do grup Klientów.

Sposób podziału obszarów biznesowych zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania Klientom kompleksowej oferty produktowej, która obejmuje zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym. Obecnie Grupa Kapitałowa Banku prowadzi swoją działalność biznesową w ramach segmentu detalicznego oraz segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.

Raport roczny
2018

Segment detaliczny oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych osobom prywatnym w ramach bankowości detalicznej i prywatnej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z firmami i przedsiębiorstwami, deweloperami, spółdzielniami i zarządcami nieruchomości. Do produktów i usług oferowanych Klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące i oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej i mobilnej, kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring.

9,8 mln
klientów
168 mld PLN
udzielone finansowanie
182 mld PLN
wolumen oszczędności

Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z Klientami korporacyjnymi, samorządami i instytucjami finansowymi. Produkty i usługi oferowane Klientom obejmują: bankowość transakcyjną (w tym prowadzenie rachunków), produkty depozytowe i inne produkty służące zarządzaniu płynnością, finansowanie handlu, produkty skarbowe, produkty o charakterze kredytowym, które finansują zarówno potrzeby bieżące, jak i o charakterze inwestycyjnym (w tym leasing i faktoring). Segment obejmuje również działalność maklerską oraz działalność własną, tj. zarządzanie płynnością Banku i działalność inwestycyjną.

15,4 tys.
klientów
71 mld PLN
udzielone finansowanie
55 mld PLN
wolumen depozytów

Segment detaliczny

W 2018 roku w segmencie detalicznym Grupa PKO Banku Polskiego SA kontynuowała budowanie silnych i długookresowych relacji z Klientami. Koncentrowała ona swoje działania na dostosowaniu produktów do potrzeb Klientów oraz rozwoju narzędzi i kanałów dostępu, dzięki czemu umożliwiła Klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie.

Segment Detaliczny na koniec 2018 roku obsługiwał 9,8 mln Klientów, w tym:

 • 9,3 mln osób fizycznych,
 • 0,5 mln firm i przedsiębiorstw.

Od początku 2018 roku liczba Klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o 323 tysiące, głównie za sprawą Klientów bankowości detalicznej i prywatnej.

Liczba Klientów segmentu detalicznego (w mln)

Oferta Grupy PKO Banku Polskiego SA obejmuje szeroką gamę produktów kredytowych. Osoby fizyczne mogą skorzystać z finansowania oferowanego w ramach:

 • kredytów konsumpcyjnych dostępnych w formie pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytów odnawialnych i kredytów kartowych,
 • kredytów mieszkaniowych,
 • leasingu konsumenckiego.

Dla firm i przedsiębiorstw dostępna jest oferta kredytowa w formie:

 • kredytów inwestycyjnych i inwestorskich,
 • kredytów obrotowych,
 • leasingu i faktoringu.

Na koniec 2018 roku łączne finansowanie Klientów segmentu detalicznego wynosiło 168 mld PLN i od początku roku zwiększyło się o około 10,0 mld PLN (tj. o 6,3%). Przyczynił się do tego głównie wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej złotowej (+7,8 mld PLN), detalicznej i prywatnej (+1,9 mld PLN) oraz firm i przedsiębiorstw (+1,1 mld PLN).

Należności kredytowe brutto w segmencie detalicznym (w mld PLN)

Kredyty bankowości detalicznej i prywatnej

Klienci detaliczni mogą korzystać zarówno ze standardowej pożyczki gotówkowej, jak i z bieżącego finansowania dostępnego w ramach kredytów odnawialnych i kart kredytowych.

W 2018 roku PKO Bank Polski SA kontynuował działalność ukierunkowaną na sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i umożliwiał, oprócz oferowania atrakcyjnych warunków cenowych, dostęp do środków dzięki szybkiej decyzji przy niezbędnym minimum formalności.

W ramach realizowanych działań, Bank zaoferował swoim Klientom atrakcyjne warunki pożyczki gotówkowej zarówno w zakresie oprocentowania, m.in. ofertę czasową pożyczki gotówkowej z prowizją za udzielenie 0%, dedykowaną Klientom, którzy nie posiadają zadłużenia z tytułu kredytów gotówkowych w Banku, jak i uproszczeń w zakresie jej pozyskania i obsługi – m.in. możliwość dokumentowania dochodu do pożyczki gotówkowej – na podstawie PIT, czy złożenia w serwisie internetowym iPKO dyspozycji związanych z obsługą pożyczki gotówkowej, które dotyczyły wcześniejszej częściowej spłaty, zmiany dnia płatności raty czy zmiany rachunku do spłaty.

Klientom Banku, którzy posługują się aplikacją IKO, udostępniony został nowy proces pożyczki gotówkowej. Zakup pożyczki odbywa się w zaledwie 4 krokach, a blisko 60% pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych1 sprzedanych zostało za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO. W 2018 roku wartość sprzedanych pożyczek gotówkowych za pośrednictwem IKO wyniosła 154,3 mln PLN, a za pośrednictwem iPKO 211,5 mln PLN.

 

Kredyty bankowości hipotecznej

Grupa PKO Banku Polskiego SA od lat jest liderem w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych (w mld PLN)

*źródło: ZEP, sprzedaż PKO Banku Polskiego SA i PKO Bnku Hipotecznego SA

 

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Banku zajmowała pierwszą pozycję na rynku z 28,9% udziałem w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. W  2018 roku Bank udzielił kredytów na łączną rekordową kwotę ponad 15 mld PLN, w tym 0,3 mld PLN (ponad1,6 tys. sztuk) kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

W ramach realizowanych działań, PKO Bank Polski SA udostępnił między innymi:

 • uproszczony Proces Decyzyjny, który usprawnia i przyspiesza proces oceny kredytowej poprzez zautomatyzowanie oceny finansowej Klienta,
 • wydłużenie do 31 grudnia 2019 roku terminu obowiązywania oferty, która wspiera kredytobiorców, którzy posiadają kredyty hipoteczne w CHF i ma na celu ograniczenie negatywnych skutków zmiany kursu tej waluty.

Finansowanie firm i przedsiębiorstw, w tym leasing i faktoring

Grupa PKO Banku Polskiego SA konsekwentnie wspiera polską przedsiębiorczość. Klientom z segmentu firm i przedsiębiorstw, poprzez bogatą i elastyczną ofertę kredytową, zapewnia finansowanie potrzeb bieżących, jak i inwestycyjnych.

Należności leasingowe w segmencie detalicznym (w mld PLN)

W PKO Banku Polskim SA firmy i przedsiębiorstwa korzystają z szerokiej oferty pożyczek oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Grupa Kapitałowa Banku zapewnia firmom alternatywne formy finansowania inwestycyjnego – w formie leasingu ruchomości i nieruchomości, wynajmu długoterminowego pojazdów i środków transportu oraz finansowania obrotowego – w formie faktoringu z regresem, bez regresu z ubezpieczeniem, finansowania dostaw zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, gdzie źródło spłaty może być oparte na wiarygodności dłużnika faktoranta.

Działania realizowane w 2018 roku umożliwiły Klientom Banku skorzystanie między innymi z:

 • wsparcia w postaci gwarancji BGK – de minimis oraz gwarancji z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu PLG COSME, który miał na celu zwiększenie dostępności kredytowania oraz uruchomienie dodatkowych środków na bieżącą działalność firmy,
 • dopuszczalnego salda debetowego, przyznawanego bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych, jedynie w oparciu o wpływy na rachunek,
 • skorzystania z gwarancji Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), które pozwalają zabezpieczyć nowe kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane innowacyjnym przedsiębiorstwom z segmentu firm i przedsiębiorstw.

W ramach oferty Grupy Kapitałowej Banku Klienci sektora firm i przedsiębiorstw mogą korzystać z produktów leasingowych. W 2018 roku odnotowano rekordową sprzedaż w historii, która w segmencie detalicznym wyniosła 6,8 mld PLN i była wyższa o 16% od sprzedaży w roku poprzednim. Na koniec 2018 roku należności leasingowe w segmencie detalicznym wyniosły 11,2 mld PLN i odnotowały wzrost w skali roku o ponad 15%.

1 Serwis internetowy iPKO, aplikacja mobilna IKO

Oszczędności Klientów w segmencie detalicznym (w mld PLN)

Grupa Kapitałowa Banku zachęca Klientów do długoterminowego oszczędzania, zarówno poprzez różnorodną i stale dostosowywaną do potrzeb Klientów ofertę produktową (m.in. obejmuje ona produkty regularnego oszczędzania, lokaty terminowe, produkty inwestycyjne PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA czy oszczędnościowe obligacje skarbowe), jak i działania edukacyjno-informacyjne.

Na koniec 2018 roku oszczędności segmentu detalicznego wynosiły 234 mld PLN i od początku roku ich stan zwiększył się o 25,6 mld PLN (tj. o 12%). Przyczynił się do tego wzrost poziomu środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych osób fizycznych, obligacji oszczędnościowych detalicznych oraz wzrost poziomu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej.

Rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowe

PKO Bank Polski SA w 2018 roku był niekwestionowanym liderem na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, których liczba na 31 grudnia 2018 roku wynosiła ponad 7,4 mln szt. i wzrosła w ciągu roku o 314 tys. szt.

Stały wzrost liczby rachunków osób fizycznych jest pochodną zróżnicowanej oferty pod względem preferencji Klientów, w obszarze której można wyróżnić m.in.:

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy (dostępny dla osób od 13 roku życia, dla tego rachunku nie są pobierane opłaty za prowadzenie rachunku czy obsługę karty debetowej),
 • PKO Konto bez Granic (które oferuje szereg atrakcyjnych usług, w tym wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie w ramach tylko jednej opłaty),
 • PKO Konto za Zero (konto i karta za 0 zł przy aktywnym korzystaniu),
 • Konto Aurum i Platinium II (przeznaczone dla Klientów Bankowości Osobistej).

Bank oddaje do dyspozycji każdego posiadacza konta serwis transakcyjny i aplikację mobilną, która umożliwia dostęp do konta o każdej porze dnia, możliwość dokonywania płatności BLIKiem, kartą, czy telefonem.

Dla Klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorstw oraz dla Klientów Inteligo dostępne są przelewy natychmiastowe w ramach systemu Express Elixir (również do ZUS). Przelewy te działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Oferta Banku dla osób młodych to zróżnicowana, nowoczesna i konkurencyjna paleta produktów, która obejmuje m.in.:

 • książeczki oszczędnościowe w ramach Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) dla uczniów szkół podstawowych,
 • konto PKO Konto Dziecka (przeznaczone dla dzieci do 13 roku życia, z serwisem bankowości internetowej, aplikacją mobilną PKO Junior i kartami płatniczymi),
 • konto PKO Konto Pierwsze (dla osób w wieku od 13 do 18 lat z aplikacją mobilną IKO),
 • konto PKO Konto dla Młodych (w pełni internetowe i mobilne konto dla Klientów w wieku 18-26 lat).

Klientom z sektora firm i przedsiębiorstw, zainteresowanym kompleksową, nowoczesną i atrakcyjną cenowo obsługą, PKO Bank Polski SA oferuje dwa pakiety:

 • PKO Konto Firmowe – dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wykonują wolne zawody oraz rolników, którzy cenią obsługę finansów swojej firmy z wykorzystaniem nowoczesnych usług bankowości elektronicznej, jak i poprzez indywidualnego doradcę w oddziale Banku,
 • PKO Rachunek dla Biznesu – stworzony dla przedsiębiorców, którzy szukają oferty idealnie dopasowanej do swoich potrzeb oraz cenią współpracę z indywidualnym doradcą bankowym. Posiadaczom PKO Rachunku dla Biznesu Bank oferuje dostęp do zaawansowanej bankowości internetowej iPKO Biznes oraz wszystkich usług cash-management, niskie koszty transakcji realizowanych przez Internet oraz wiele innych nowoczesnych produktów i usług bankowych, w tym najtańsze na rynku przelewy internetowe SEPA, czy też dostęp do prostej wymiany walut dzięki bezpłatnej platformie iPKO dealer.

Wszystkim Klientom instytucjonalnym, którzy posiadają rachunek rozliczeniowy, w 2018 roku Bank uruchomił nowy produkt rachunek VAT do realizowania płatności podzielonej (split payment).

Liczba rachunków bieżących (w mln szt.)

 

Lokaty terminowe i produkty regularnego oszczędzania

Depozytami terminowymi w ofercie Banku, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem Klientów bankowości detalicznej i prywatnej w 2018 roku były:

 • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej dostępnej w tenorach 1M, 3M, 6M, 12M. Produkt oferowany we wszystkich kanałach dystrybucji: w oddziałach, agencjach, iPKO, IKO, Inteligo oraz poprzez Contact Center,
 • lokata terminowa 3M na nowe środki,
 • Lokata Niepodległościowa z oprocentowaniem 1,918%, która nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • W ofercie Banku znajdują się także instrumenty strukturyzowane. W 2018 roku Bank przeprowadził subskrypcję depozytów strukturyzowanych, takich jak:
 • 18-miesięczne lokaty strukturyzowane oparte na kursie EUR/PLN (12 subskrypcji),
 • 36-miesięczne lokaty strukturyzowane oparte na koszyku akcji spółek: niemieckich, europejskich, telekomunikacyjnych, farmaceutyczno-kosmetycznych, z sektora energetycznego, azjatyckich,
 • 25-miesięczne lokaty strukturyzowane oparte na koszyku akcji spółek: elektronicznych, francuskich, transportowych, europejskich, globalnych.

 

Fundusze inwestycyjne

PKO Bank Polski SA udostępnia Klientom szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych, która daje dostęp do różnorodnych klas aktywów i pozwala inwestować w instrumenty dłużne czy udziałowe z różnych obszarów geograficznych, z wykorzystaniem wielu rodzajów strategii.

Grupa Kapitałowa Banku oferuje Klientom bankowości detalicznej i prywatnej 55 funduszy osób fizycznych. Zgromadzono w nich aktywa o łącznej wartości 33,5 mld PLN.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a tym samym odpowiadając na wymogi nowych regulacji dyrektywy unijnej MiFID II, od początku 2018 roku oferta Grupy Kapitałowej Banku została poszerzona o nowy fundusz parasolowy otwarty PKO Portfela Inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami o różnych poziomach ryzyka: PKO Bursztynowy, PKO Szafirowy, PKO Rubinowy, PKO Szmaragdowy i PKO Diamentowy.

Wartość zarządzanych aktywów FI osób fizycznych (w mld PLN)

 

Sprzedaż oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa

PKO Bank Polski SA, na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, posiada wyłączność na sprzedaż oraz obsługę obligacji detalicznych emitowanych przez Skarb Państwa. Oszczędnościowe obligacje skarbowe są sprzedawane przez sieć sprzedaży PKO Banku Polskiego SA, co stanowi znaczące udogodnienie dla wszystkich zainteresowanych.

W 2018 roku oszczędnościowe obligacje skarbowe cieszyły się bardzo dużą popularnością i w efekcie w całym roku sprzedano ich 12,7 mld PLN. W 2017 roku sprzedaż obligacji wyniosła blisko 6,9 mld PLN.

Aktualnie na rynku pierwotnym – w stałej ofercie – sprzedawanych jest pięć rodzajów detalicznych oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa:

 • trzymiesięczne (OTS) – trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
 • dwuletnie (DOS) – dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
 • trzyletnie (TOZ) – trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
 • czteroletnie (COI) – czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
 • dziesięcioletnie (EDO) – emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe.

oraz wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+:

 • sześcioletnie (ROS) – rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe;
 • dwunastoletnie (ROD) – rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe.
Stan zadłużenia z tytułu obligacji skarbowych wyemitowanych na rynek krajowy (w mld PLN)*

*wartość nominalna obligacji oszczędnościowych;
źródło: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA

Grupa PKO Banku Polskiego SA konsekwentnie rozwija ofertę produktów ubezpieczeniowych, dzięki czemu zwiększa atrakcyjność powiązanych z nimi produktów bankowych oraz daje Klientom możliwość zabezpieczenia zobowiązań, majątku oraz otrzymania pomocy w przypadkach losowych. Grupa Kapitałowa Banku kieruje usługi ubezpieczeniowe do wszystkich Klientów segmentu detalicznego. Przede wszystkim są to ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi, takimi jak:

 • kredyty konsumpcyjne i hipoteczne (ubezpieczenia na życie i od utraty źródła dochodu, ubezpieczenie nieruchomości, ruchomości, OC, ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie niskiego wkładu i ubezpieczenie pomostowe, jak również ubezpieczenie spłaty pożyczki MSP),
 • ROR (m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie assistance),
 • karty bankowe (m.in. pakiet bezpieczeństwa do kart kredytowych, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie spłaty kredytu).

W ofercie Grupy PKO Banku Polskiego SA dostępne są również ubezpieczenia niepowiązane bezpośrednio z produktami bankowymi, m.in.:

 • ubezpieczenia na życie „Moje Życie24”, nieruchomości „Mój Dom24”, czy podróżne „Moje Podróże24” – dostępne w kanałach mobilnych iPKO i IKO, których zakres oraz koszty Klienci Banku samodzielnie mogą dopasować odpowiednio do swoich potrzeb,
 • ubezpieczenia przedmiotów leasingu, które obejmują ubezpieczenia komunikacyjne dostarczane przez zakłady ubezpieczeń spoza Grupy Kapitałowej Banku, ubezpieczenia majątkowe z PKO Towarzystwa Ubezpieczeń SA, ubezpieczenie na wypadek straty finansowej GAP (fakturowy, indeksowy, casco) we współpracy z PKO Towarzystwem Ubezpieczeń SA, ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Klientów, którzy zawierają Umowę Leasingu z PKO Leasing SA oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
 • wprowadzona w II kwartale 2018 roku nowa polisa onkologiczna OnkoPlan – ubezpieczenie w razie zachorowania na nowotwór złośliwy, które zapewnia szeroki zakres wsparcia, zarówno podczas leczenia onkologicznego, jak i po zakończeniu terapii,
 • ubezpieczenia komunikacyjne: OC z Zieloną Kartą, Autocasco, NNW oraz Assistance. PKO Bank Polski SA we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o uznanej pozycji rynkowej udostępnił pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej potrzebnej posiadaczom samochodów. Nowością na rynku jest możliwość zakupu, w ramach jednego pakietu, polis pochodzących od różnych ubezpieczycieli, w jednym procesie sprzedażowym. Możliwy jest zakup polisy nawet z półrocznym wyprzedzeniem, który może zabezpieczyć przed potencjalnymi zmianami cen ubezpieczeń komunikacyjnych w najbliższych 6 miesiącach.

Segment korporacyjny i inwestycyjny

Dzięki wdrożeniu nowych standardów zarządzania w sieci sprzedaży korporacyjnej Grupa PKO Banku Polskiego SA konsekwentnie pogłębiała współpracę z Klientami i rozszerzała jej zakres w oparciu o szeroką gamę oferowanych produktów.

Klienci Banku zainteresowani zdobywaniem międzynarodowych rynków mogą korzystać z szerokiego zakresu produktów i usług takich jak, m.in.: produkty bankowości transakcyjnej, w tym międzynarodowy cash pooling, bankowość elektroniczna, produkty skarbowe, trade finance oraz kredyty korporacyjne, oferowanych przez oddziały zagraniczne Banku.

Segment Korporacyjny i Inwestycyjny na koniec 2018 roku obsługiwał ponad 15,4 tys. Klientów, w tym:

 • 8,6 tys. Klientów korporacyjnych,
 • 1,2 tys. Klientów strategicznych,
 • 4,7 tys. jednostek samorządowych i instytucji rządowych szczebla centralnego wraz z jednostkami okołobudżetowymi i powiązanymi,
 • blisko 0,7 tys. Klientów zagranicznych,
 • 0,3 tys. Klientów finansowych.

Od początku 2018 roku liczba Klientów obsługiwanych w tym segmencie zwiększyła się o ponad 0,6 tysiąca. Bank systematycznie umacniał swoją pozycję lidera w finansowaniu polskiej gospodarki zarówno samodzielnie, jak i jako znaczący uczestnik konsorcjów bankowych z udziałem adekwatnym do zajmowanej pozycji rynkowej.

Liczba Klientów segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego (w tys.)

Na koniec 2018 roku łączne finansowanie Klientów korporacyjnych, z uwzględnieniem kredytów, wyemitowanych obligacji oraz należności leasingowych wyniosło blisko 71 mld PLN i od początku roku zwiększyło się o 6,5 mld PLN (tj. o 10,1%).

Bank wspierał polską gospodarkę i uczestniczył w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb, jak i strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także lokalnych inwestycji samorządowych.

W 2018 roku Bank podpisał m.in.:

 • 14 umów kredytu w formie konsorcjum bankowego w wysokości 33 mld PLN, w których udział Banku wyniósł blisko 6 mld PLN oraz siedem aneksów do uprzednio zawartych umów o wartości 13 mld PLN, gdzie udział Banku wyniósł 2 mld PLN,
 • 5 umów, które dotyczyły organizacji emisji obligacji korporacyjnych bez gwarancji zamknięcia emisji w kwocie 2,2 mld PLN oraz limit na nabycie nieskarbowych papierów dłużnych w wysokości 215 mln PLN,
 • 350 umów emisji obligacji komunalnych i 38 aneksów, które wydłużają okres dostępności programu w łącznej wartości 3 mld PLN.

PKO Bank Polski SA oferuje swoim Klientom szeroki dostęp do funduszy na finansowanie skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty.

W ramach oferty produktowej Grupy Kapitałowej Banku Klienci korporacyjni mogą korzystać z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych. W formie leasingu finansowany jest każdy środek trwały, w zależności od potrzeb Klientów. Poza standardowymi produktami w ofercie znajdują się usługi wynajmu floty samochodowej oraz współpracy z dostawcami.

Finansowanie brutto klientów korporacyjnych (w mld PLN)

Poziom depozytów Klientów korporacyjnych na koniec 2018 roku wyniósł ponad 55 mld PLN i wzrósł w ciągu roku o 6,5 mld PLN, głównie dzięki przyrostowi środków utrzymywanych przez Klientów na rachunkach terminowych.

Bank rozszerza ofertę dla Klientów korporacyjnych o złożonych strukturach organizacyjnych, dzięki czemu ułatwia rozliczanie transakcji z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz rozwija dedykowane produkty oparte o rozwiązania typu cash pooling. Dzięki obecności Banku w Niemczech i Czechach umożliwiono wykorzystanie tego narzędzia do zarządzania środkami finansowymi w ujęciu transgranicznym.

Depozyty korporacyjne (w mld PLN)

Bank od wielu lat finansuje i prowadzi obsługę bankową podmiotów publicznych, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których samorząd jest organem założycielskim, jednostek okołobudżetowych, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i jej jednostek organizacyjnych.

W 2018 roku PKO Bank Polski SA potwierdził pozycję niekwestionowanego lidera w zakresie usług dla samorządów i wygrał przetarg na kompleksową obsługę budżetu województwa małopolskiego i podległych jednostek organizacyjnych oraz obsługę Miasta Olsztyn i kontynuację obsługi Miasta Gdynia. Wśród Klientów Banku jest już 9 z 16 województw oraz większość miast wojewódzkich.

PKO Bank Polski SA posiada szeroką i efektywną sieć rachunków nostro, ponad 1400 nawiązanych relacji SWIFT z bankami w różnych krajach i rynkach. Jednocześnie prowadzi około 200 rachunków loro dla banków zagranicznych, wykorzystywanych do rozliczania operacji tych banków zarówno w Polsce, jak i na rynkach trzecich. Na polskim rynku Bank jest liderem w zakresie obsługi bankowych i nie-bankowych instytucji finansowych. Obecnie posiada relacje biznesowe z ponad tysiącem podmiotów z tego segmentu.

Jednym z priorytetów w działaniu Banku pozostaje wsparcie polskiego biznesu poprzez tworzenie korzystnych dla Klientów rozwiązań, opartych na optymalnych metodach realizacji rozliczeń zagranicznych. Przykładem takich działań jest stałe poszerzanie wachlarza walut dostępnych dla Klientów oraz wsparcie aktywności zagranicznej Klientów na nowych rynkach (np. Zatoka Perska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa).

Grupa Kapitałowa Banku aktywnie uczestniczy w rozwoju międzynarodowej ekspansji swoich Klientów i oferuje im wsparcie na rynkach zagranicznych oraz podejmuje inicjatywy, które ułatwiają obsługę finansową polskich firm na rynkach międzynarodowych. Jedną z nich było uruchomienie oddziałów korporacyjnych w Republice Federalnej Niemiec oraz w Republice Czeskiej, czyli w krajach o najwyższej aktywności polskich przedsiębiorstw. 2018 rok charakteryzował się bardzo wysokim wzrostem liczby pozyskanych Klientów obsługiwanych w obu oddziałach. Na koniec 2018 roku oddziały zagraniczne obsługiwały ponad 200 Klientów.

Dla przedsiębiorstw, które działają na terenie Ukrainy usługi bankowe oferowane są przez KREDOBANK SA. Na koniec 2018 roku spółka obsługiwała nieco ponad 3,3 tys. Klientów biznesu polsko-ukraińskiego, w tym z kapitałem polskim, czyli o 19,5% więcej niż w roku poprzednim.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Banku podejmowała liczne inicjatywy, które ułatwiały obsługę polskich firm za granicą. Ważnym projektem jest Platforma Wsparcia Eksportu (dostępna pod adresem www.wspieramyeksport.pl), która jest kompleksowym narzędziem analitycznym dla firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną, wprowadzonym w IV kwartale 2017 roku. Portal jest kompendium wiedzy o rynkach i branżach, które zawiera najbardziej aktualne analizy gospodarcze. Z poradnika eksportera można dowiedzieć się m.in.: jak sprawdzić gotowość firmy do eksportu, czy jak zbudować strategię promocji firmy za granicą. Z kolei wypełnienie krótkiej ankiety pozwala na znalezienie produktów finansowych, oferowanych przez Grupę PKO Banku Polskiego SA, najlepiej dopasowanych do aktualnych potrzeb firmy.

W 2018 roku przedsiębiorcy, którzy korzystali z Platformy Wsparcia Eksportu, zyskali możliwość weryfikowania wiarygodności zagranicznego kontrahenta. W specjalnych raportach Klienci mogą znaleźć m.in. dane finansowe, ocenę zdolności kredytowej potencjalnego zagranicznego kontrahenta oraz informacje na temat wywiązywania się przez niego z zobowiązań.

PKO Bank Polski SA oferuje szeroką paletę produktów w zakresie finansowania handlu. Do najważniejszych należą gwarancje, poręczenia, akredytywy czy inkaso dokumentowe.

W 2018 roku Bank prowadził inicjatywy, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów. Bank wprowadził e-gwarancje i podpis cyfrowy kwalifikowany, rozwijał system do obsługi transakcji finansowania handlu, jak również wdrożył nowe standardy, które wynikają ze zmian wprowadzonych przez SWIFT.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA (Dom Maklerski) od lat jest niekwestonowanym liderem rynku kapitałowego w Polsce, o czym świadczą wysokie lokaty w rankinach biur maklerskich oraz przyznawane liczne nagrody.

W 2018 roku Dom Maklerski uzyskał najwyższe noty w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów (OBI) we wszystkich dziewięciu  kategoriach: bezawaryjności i szybkości platformy internetowej, funkcjonalności platformy informatycznej, jakości obsługi bezpośredniej, profesjonalizmu pracowników, jakości analiz i rekomendacji, oferty edukacyjnej, dostępu do informacji i notowań, dostępu do rynków zagranicznych i rachunków IKE/IKZE.

W 2018 roku wartość zrealizowanych obrotów Domu Maklerskiego wyniosła ponad 33 mld PLN, co stanowiło 7,7% obrotów rynku i plasowało Dom Maklerski na II miejscu w rankingu domów maklerskich. Spadek w stosunku do 2017 roku udziału Domu Maklerskiego w obrotach na rynku wtórnym akcji jest efektem bessy, która panowała w 2018 roku na większości światowych rynków akcji, jak również presji zagranicznych biur maklerskich, które w przeważającej mierze realizowały obrót.

W zakresie obrotu obligacjami do Domu Maklerskiego należy blisko połowa obrotów rynku, co przekłada się na pozycję lidera.

Łączna wartość transakcji, w których pośredniczył Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA na rynku pierwotnym wyniosła ponad 1,3 mld PLN, były to między innymi:

 • oferta sprzedaży akcji Banku BGŻ BNP Paribas – wartość oferty wyniosła  800 mln PLN,
 • oferta sprzedaży akcji spółki BZ WBK SA (w trybie budowania przyśpieszonej księgi popytu), wielkość oferty wyniosła 456 mln PLN,
 • pierwsza oferta publiczna sprzedaży akcji spółki Novaturas AB, wielkość oferty to 93 mln PLN.

Ponadto, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełnił funkcję gwaranta w publicznej ofercie akcji spółki EVO Payments Inc. (wysokość oferty wyniosła 224 mln USD), był organizatorem emisji dłużnych papierów  wartościowych takich podmiotów jak: Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (wartość emisji 0,6 mld PLN), Echo Investment SA (wartość emisji 0,1 mld PLN), Best SA oraz pośredniczył w wezwaniach na sprzedaż akcji spółek Synthos SA (wartość oferty 0,4 mld PLN), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA (0,1 mld PLN), BENEFIT SYSTEMS SA, Ferrum SA, IAI SA, Tarczyński SA, Pamapol SA, Berling SA.

Na koniec 2018 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA prowadził 127 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz 199 tys. rachunków rejestrowych. Pod względem liczby rachunków papierów wartościowych (wg danych KDPW) Dom Maklerski zajął IV pozycję spośród 40 uczestników rynku. Ponadto prowadził obsługę 436 jednostek uczestnictwa funduszy i subfunduszy zarządzanych przez 17 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Udział Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA w obrotach na rynku wtórnym akcji

PKO Bank Polski SA posiada szeroką ofertę produktów skarbowych dedykowaną Klientom indywidualnym i instytucjonalnym, takich jak produkty lokacyjne, wymiany walut oraz instrumenty, które zabezpieczają ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i ceny towarów. Każdy produkt może być dopasowany do indywidulanych potrzeb Klientów i zawarty za pośrednictwem dowolnie wybranego, wygodnego kanału dystrybucji.

Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych na rzecz Klientów i obsługuje transakcje na rynku krajowym i zagranicznym, a także pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Na koniec 2018 roku wartość aktywów Klientów przechowywana na rachunkach powierniczych wyniosła ponad 118,4 mld PLN i była wyższa o około 6% w ujęciu rocznym.

Pozostałe usługi

PKO Bank Polski SA udostępnił w serwisie transakcyjnym iPKO usługę kantoru online, jako prostego i intuicyjnego narzędzia, które umożliwia szybką i bezpieczną wymianę walut online. Kantor to kolejny krok w rozwijaniu usług świadczonych przez Bank dla Klientów indywidualnych.

Klienci indywidualni, którzy posiadają rachunek walutowy  w PKO Banku Polskim SA mogą:

 • dokonać wymiany walut w czasie rzeczywistym z natychmiastowym rozliczeniem transakcji,
 • zawierać transakcje po atrakcyjnych kursach i bez opłaty za dostęp do usługi (możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych w takich walutach jak: dolar amerykański, frank szwajcarski, euro, funt brytyjski oraz korony szwedzkie, norweskie i duńskie),
 • śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom,
 • w połączeniu z innymi produktami, takimi jak karta wielowalutowa, w bardziej efektywny sposób zarządzać swoimi finansami i obsługiwać codzienne płatności w walutach obcych.

W 2018 roku PKO Bank Polski SA udostępnił Klientom firmowym innowacyjne narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych ZenCard – technologię, która umożliwia firmom organizowanie akcji promocyjnych i rabatowych w ich punktach handlowo-usługowych z wykorzystaniem jedynie karty płatniczej i terminala płatniczego.

Platforma opracowana przez ZenCard sp. z o.o. jest zintegrowana z terminalem płatniczym i pozwala na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych i aplikacji instalowanych na telefonie, na rzecz jednej wirtualnej połączonej z dowolną kartą płatniczą Klienta. System automatycznie i w czasie rzeczywistym, już podczas płatności w terminalu kartą czy telefonem, nalicza rabaty i zniżki. Dodatkowym atutem jest łatwość w przystąpieniu do programu – wyrażenie zgody przez Klienta za pośrednictwem terminala płatniczego trwa zaledwie kilka sekund.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Mastercard i Visa przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Przedsiębiorcom, którzy dotychczas nie przyjmowali płatności bezgotówkowych, PKO Bank Polski SA w swoich w oddziałach całym kraju umożliwił przystąpienie do Programu Polska Bezgotówkowa. W ramach tego Programu, przez okres 12 miesięcy, przedsiębiorcy zyskują profity w postaci m.in. pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart. Przedsiębiorcy mogą wybrać terminal w opcji na wynajem lub taki, który dostaną na własność. W tym drugim przypadku, po okresie 12 miesięcy współpracy w ramach Programu, nie będą ponosić kosztów związanych z najmem terminalu, a jedynie – na bardzo preferencyjnych warunkach – te związane z procesowaniem transakcji.

Wdrożenie płatności bezgotówkowych usprawnia obsługę, buduje nowoczesny wizerunek firmy i daje możliwość dotarcia do nowej grupy Klientów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, ceniące nowoczesne rozwiązania, które wspierają prowadzenie i rozwój biznesu.

PKO Bank Polski SA wspiera rządowy projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest wypracowanie szybkiego i łatwego dostępu do usług e-administracji. Skala jego zaangażowania i udostępnienie zaawansowanych rozwiązań informatycznych pozwalają tworzyć mechanizmy gotowe do zastosowania nie tylko w sektorze finansowym, lecz także w administracji państwowej. Bank jako pierwszy umożliwił Klientom, którzy korzystają z bankowości elektronicznej złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+” i „Dobry start”, założenie profilu na PUE ZUS, Profilu Zaufanego (eGO) czy rozliczenie podatku PIT.

W styczniu 2018 roku PKO Bank Polski SA umożliwił rejestrację firmy i otwarcie konta firmowego w serwisie transakcyjnym iPKO. To pierwsze takie rozwiązanie na rynku, opracowane wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Proces ten jest całkowicie zdalny, a wypełnienie wniosku zajmuje kilka minut. Potwierdzenie rejestracji firmy i założenie rachunku następuje poprzez Profil Zaufany.

Podczas rejestracji Klient jednocześnie wnioskuje o wpis do rejestru REGON, dokonuje zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego (NIP) i zgłoszenia płatnika składek do ZUS.

Usługa, którą Ministerstwo przygotowało razem z PKO Bankiem Polskim SA i kolejnymi bankami, pozwoli ułatwić i przyspieszyć obsługę przedsiębiorców online tak, aby w najbliższych latach większość firm w Polsce była zakładana i prowadzona cyfrowo.

PKO Bank Polski SA dostarcza wiedzę i narzędzia, które wspierają prowadzoną działalność, m.in. w trakcie szkoleń „Dzień dobry Biznes”. Szkolenia to praktyczna propozycja rozwiązań, doradztwa i narzędzi, które interesują przedsiębiorców z sektora firm i przedsiębiorstw.

W 2018 roku realizowane były trzy edycje szkoleń. Pierwszą edycję przeprowadzono pod hasłem „Firma w ekspansji”. Zaprezentowano m.in. nowe regulacje prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych i praktyczne wskazówki dla osób zainteresowanych prowadzeniem skutecznych kampanii reklamowych w Internecie.

Drugi cykl, pod hasłem „Siła marki w MŚP”, dotyczył świadomego budowania i wykorzystywania marki w promowaniu firmy. Ostatnia seria spotkań w ramach akcji „Dzień dobry Biznes”, pod tytułem „(Nie)ważne co mówią, ważne, że mówią”, obejmowała metody radzenia sobie z kreowaniem pozytywnej opinii i tworzenia trwałych relacji z Klientami.

Warsztaty prowadzili specjaliści m.in. w dziedzinie komunikacji, marketingu internetowego czy prawa. W trakcie warsztatów istniała również możliwość indywidualnych rozmów z ekspertami w zakresie leasingu i faktoringu, ubezpieczeń, ekspansji zagranicznej czy bankowych produktów finansowych.

Od II połowy 2018 roku Klienci Banku mogą korzystać z usług Apple Pay i Garmin Pay.

Usługa Apple Pay pozwala wykorzystać telefon firmy Apple zamiast karty płatniczej oraz na dokonanie transakcji bezgotówkowych urządzeniami firmy Apple w ciężar rachunku karty kredytowej PKO Banku Polskiego SA.

Natomiast dzięki usłudze Garmin Pay Klienci indywidualni Banku, którzy posiadają zegarki typu smartwatch, wyposażone w tę funkcję, mogą płacić zbliżeniowo, poprzez wykorzystanie swojej karty płatniczej.

Wyniki wyszukiwania: