Źródła finansowania

Grupa PKO Banku Polskiego SA finansuje swoją działalność ze źródeł krajowych i zagranicznych, które pochodzą z depozytów (również z rynku międzybankowego), kapitałów własnych i finansowania z rynku hurtowego, które obejmuje zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz otrzymane kredyty i pożyczki od instytucji monetarnych i niemonetarnych. Głównym źródłem finansowania Grupy Kapitałowej Banku pozostają depozyty klientowskie, które stanowią ¾ źródeł finansowania.

Raport roczny
2018
Struktura źródeł finansowania działalności Grupy PKO Banku Polskiego SA

 

 

Struktura walutowa finansowania działalności Grupy PKO Banku Polskiego SA

* Zawiera zobowiązania z tytułu emisji i papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane, otrzymane kredyty i pożyczki oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu

 

Dzięki utrzymywaniu optymalnej struktury finansowania, Grupa PKO Banku Polskiego SA posiada pełną zdolność do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych. W celu przeprowadzenia inwestycji kapitałowej Grupa Kapitałowa Banku wykorzystuje głównie środki, które pochodzą z kapitałów własnych i emisji papierów wartościowych.

Współpraca międzynarodowa

W Grupie PKO Banku Polskiego SA pozyskanie środków na potrzeby, które wynikają z rozwoju działalności biznesowej, w tym na finansowanie projektów segmentu firm i przedsiębiorstw, odbywa się także poprzez współpracę międzynarodową.

Grupa Kapitałowa Banku pozyskuje środki z zagranicznych rynków finansowych m.in. poprzez kredyty od międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Szczegółowa informacja o kredytach otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych przez Grupę PKO Banku Polskiego SA oraz otrzymanych kredytach zostały opisane w nocie 36 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Grupa Kapitałowa Banku jest również zaangażowana w programy gwarancyjne dystrybuowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (między innymi COSME oraz InnovFIN).

Natomiast PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA współpracuje z Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München,  MetLife Insurance Inc., RGA International Reinsurance Company Ltd oraz Partner Reinsurance Europe SE w ramach zawartych umów reasekuracyjnych.

Wyniki wyszukiwania: