Ład korporacyjny

Raport roczny
2018

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Bank przyjął do stosowania zasady i rekomendacje zawarte w tym zbiorze, z zastrzeżeniem, iż rekomendacja IV.R.2. nie będzie stosowana, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w statucie Banku uprawniających Zarząd do organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rekomendację IV.R.2 Bank stosuje w części dotyczącej transmisji obrad Walnych Zgromadzeń w czasie rzeczywistym. Akcjonariuszom zainteresowanym udziałem w Walnych Zgromadzeniach, PKO Bank Polski SA umożliwia taki udział poprzez fizyczne uczestnictwo, zapewniając dogodne daty i godziny takich posiedzeń. W 2018 roku w Banku nie doszło do incydentalnego naruszenia żadnej z Zasad.

Tekst Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Od 1 stycznia 2016 roku na stronie internetowej Banku dostępna jest informacja na temat stanu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Informacja ta sporządzona jest na formularzu ustalonym przez GPW, wskazuje na szczegółowy stan przestrzegania lub nieprzestrzegania każdej z rekomendacji i zasad i jest bezpośrednio wykonaniem zasady I.Z.1.13.

Najważniejsze działania PKO Banku Polskiego są podjęte w celu zapewnienia przestrzegania zasad i rekomendacji zawartych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016

Bank kontynuował działania, które mają na celu jak najszersze spełnianie rekomendacji i zasad zawartych w tym rozdziale Dobrych Praktyk, zarówno w zakresie komunikacji z inwestorami, umożliwienia im korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji, jak również w zakresie polityki informacyjnej oraz dostarczania wymaganych informacji poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej oraz w sprawozdaniach.

PKO Bank Polski SA regularnie kontaktuje się z inwestorami w różnych preferowanych przez nich formach. Pytania mogą być zadawane za pomocą poczty elektronicznej, bądź podczas rozmów telefonicznych i bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Banku.

W ramach organizacji Walnych Zgromadzeń Banku w 2018 roku na stronie internetowej Banku publikowane były m.in.: materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska przedkładane przez Radę Nadzorczą Banku, uzasadnienia do wszystkich projektów uchwał, w szczególności dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy. Informacja na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia podawana była w terminie, co najmniej 7 dni przed datą danego walnego zgromadzenia. Na stronie Banku dostępne są także zapisy przebiegu obrad walnych zgromadzeń Banku w formie wideo.

Zasady i rekomendacje zawarte w tym rozdziale były przestrzegane. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza przyjęły do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

W szczególności w skład Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku powołane są osoby z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Na stronie internetowej Banku podany jest wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy Członków Zarządu. Wprowadzenie w obowiązki oraz planowanie sukcesji członków Zarządu jest przewidziane w przyjętej przez Radę Nadzorczą polityce dotyczącej odpowiedniości członków Zarządu.

W 2018 roku pełnienie funkcji w Zarządzie Banku stanowiło główny obszar aktywności zawodowej Członków Zarządu Banku.

W 2018 roku Członkowie Rady Nadzorczej Banku poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. W minionym roku odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez jej członków, w 10-osobowej Radzie Nadzorczej zasiada 8 niezależnych członków. Ponadto osoby pełniące funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu spełniały kryteria niezależności.

Rada Nadzorcza sporządziła i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: wymaganą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Ponadto Rada przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych, które dotyczyły stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej. W 2018 roku Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała przedstawione Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego 18 maja 2018 roku.

Regulacje oraz praktyka obowiązujące w PKO Banku Polskim SA w całości spełniały wymogi wskazane w tym rozdziale Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W szczególności struktura organizacyjna Banku jest adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Wyodrębnione zostały jednostki dedykowane do realizacji wydzielonych systemów, funkcji lub ich części.

W odpowiednich przepisach wewnętrznych Banku określone są: odpowiedzialność Zarządu za system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem, bezpośrednia podległość osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance, możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub komitetu audytu, zastosowanie zasad niezależności w stosunku do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za jej realizację.

Zgodnie z wymogiem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 skuteczność funkcjonowania systemów i funkcji poddawana jest ocenie oraz jest w tym zakresie monitorowana.

W zakresie organizacji Walnych Zgromadzeń Bank zdecydował o niestosowaniu rekomendacji dotyczącej umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie Banku. Decyzja ta podyktowana była ryzykiem organizacyjnym i prawnymi wynikającymi z zastosowania takiej metody komunikacji.

W pozostałym zakresie w ocenie Banku Walne Zgromadzenia były organizowane zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W szczególności Bank podejmował działania, aby w miarę możliwości Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywały się w możliwie bliskim terminie wobec publikacji raportu rocznego.

Bank ustalał miejsce i termin obrad Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy w ramach ZWZ zwołanego na 18 maja 2018 roku, kontynuowanego po przerwie 18 czerwca 2018 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia były sporządzane i prezentowane wraz z uzasadnieniami ich podjęcia.

Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy ustalone zostały tak, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

Ponadto Bank zapewnił powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia zarówno w ramach ZWZ 18 maja 2018 roku (również po przerwie 18 czerwca), a także obecność mediów.

Wewnętrze regulacje PKO Banku Polskiego SA gwarantują przestrzeganie rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. W Banku obowiązują przepisy dotyczące zarządzania konfliktami interesów, w tym dotyczące podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów. Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej określają zasady wyłączania członków tych organów, z udziału w rozpatrywaniu spraw, z którymi związany jest konflikt interesów. W przypadku stwierdzenia wystąpienia sytuacji mogącej prowadzić do potencjalnego konfliktu interesów osoby, których taka sytuacja dotyczy mają obowiązek ujawnić tę sytuację.

Ponadto w Banku obowiązują przepisy wewnętrzne dotyczące monitorowania i ograniczania możliwości przyjmowania korzyści, prezentów lub upominków, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub rzutować negatywnie na niezależność opinii i sądów.

Regulaminy Zarządu oraz Rady Nadzorczej przewidują możliwość zgłoszenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem do podjętych uchwał przez członków głosujących przeciwko danej uchwale.

Transakcje z podmiotami powiązanymi oraz znaczącymi akcjonariuszami są realizowane z zachowaniem standardów rynkowych oraz spójnej i jednolitej polityki, w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Banku. Dodatkowo Statut Banku określa, iż zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku, lub z podmiotem powiązanym wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Banku.

Bank realizuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w zakresie wynagrodzeń. Zgodnie z wymogami w nich zawartymi w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności ujęty jest raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający elementy wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W opinii Banku polityka wynagrodzeń powiązana jest ze strategią oraz krótko i długo okresowymi celami, długoterminowymi interesami i wynikami finansowymi, uwzględnia także rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Bank przeprowadza także ocenę polityki w tym zakresie.

Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i jego kluczowych menedżerów są bezpośrednio uzależnione od sytuacji finansowej Banku oraz wzrostu jego wartości, poprzez odpowiednie cele premiowe, mechanizmy odroczenia i wstrzymania wypłat oraz stosowany instrument finansowy, w którym część wynagrodzenia jest rozliczana.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie jest uzależnione od wyników Banku.

Ponadto w Radzie Nadzorczej Banku funkcjonuje Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Bank przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 roku) w zakresie, który dotyczy kompetencji i obowiązków Zarządu tj. prowadzenia spraw Banku i jego reprezentacji, zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem Banku. Tym niemniej przyjęto, że paragraf 8 ust. 4 Zasad w zakresie, który dotyczy zapewnienia akcjonariuszom możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, nie będzie stosowany, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie Banku, które uprawnią Zarząd do organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rozdział 9 Zasad, który dotyczy zarządzania aktywami na ryzyko klienta, nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez Bank działalności w tym zakresie.

Rada Nadzorcza Banku przyjęła do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie, który dotyczy kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej, tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem Banku.

Walne Zgromadzenie Banku zadeklarowało w uchwale nr 50/2015, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, przy czym odstąpiło od stosowania zasad określonych w:

 • § 8 ust. 4 Zasad w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego,
 • § 10 ust. 2 Zasad w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy,
 • § 12 ust. 1 Zasad w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej,
 • § 28 ust. 4 Zasad w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4, było zgodne z uprzednią decyzją ZWZ PKO Banku Polskiego SA z 30 czerwca 2011 roku, wyrażoną poprzez niepodjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku, których celem było umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzja o niestosowaniu tej zasady, została podjęta z uwagi na ryzyko natury prawnej i organizacyjno – technicznej, które może zagrażać prawidłowemu przebiegowi walnego zgromadzenia. W związku z propozycjami uprawnionego akcjonariusza Banku – Skarbu Państwa odstąpiono od pozostałych, wskazanych w uchwale ZWZ zasad.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Skarb Państwa wraz z propozycją projektu uchwały ZWZ, odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 spowodowane było niezakończonym procesem prywatyzacji Banku przez Skarb Państwa.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione było, zgodnie z wnioskiem Skarbu Państwa, zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania, który podlega ocenie organu stanowiącego. W opinii ww. akcjonariusza polityka wynagradzania osób, które pełnią kluczowe funkcje, niebędących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest Bank reprezentowany przez Zarząd, którego działalność jest nadzorowana przez Radę Nadzorczą.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Systemy kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

W PKO Banku Polskim SA funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest jednym z elementów systemu zarządzania. Za zaprojektowanie, wprowadzenie i funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz regularnie monitoruje i ocenia jego adekwatność i skuteczność, w tym funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności oraz komórkę audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza dokonuje oceny systemu kontroli wewnętrznej na podstawie określonych kryteriów oceny i z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez Zarząd Banku, Komitet Audytu Rady Nadzorczej, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego, ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta i wynikających z czynności nadzorczych uprawnionych instytucji oraz innych informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej. Radę Nadzorczą Banku wspiera w tym zakresie Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który odpowiedzialny jest w szczególności za monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:

 • skuteczności i efektywności działania Banku,
 • wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 • zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi Banku, rekomendacjami nadzorczymi oraz przyjętymi w Banku standardami rynkowymi.

System kontroli wewnętrznej jest zorganizowany w Banku na trzech niezależnych od siebie poziomach:

 • pierwszy poziom tworzą struktury organizacyjne Banku, które realizują działalność operacyjną, w szczególności: sprzedaż produktów i obsługę klientów oraz inne struktury organizacyjne Banku, które realizują zadania operacyjne generujące ryzyko i funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów wewnętrznych Banku,
 • drugi poziom obejmuje działalność komórki do spraw zgodności oraz identyfikację, pomiar, kontrolę, monitorowanie i raportowanie poszczególnych rodzajów ryzyka, a także zagrożeń i nieprawidłowości – zadania realizowane są przez wyspecjalizowane struktury organizacyjne, które działają na podstawie obowiązujących zasad, metodyk i procedur; celem tych struktur jest zapewnienie by działania realizowane na pierwszym poziomie były właściwie zaprojektowane i skutecznie ograniczały ryzyko, wspierały pomiar i analizę ryzyka oraz efektywność działalności,
 • trzeci poziom stanowi działalność komórki audytu wewnętrznego, która realizuje niezależne audyty elementów systemu zarządzania Bankiem, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej; audyt wewnętrzny funkcjonuje odrębnie od pierwszego i drugiego poziomu.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

 • funkcję kontroli,
 • komórkę do spraw zgodności,
 • niezależną komórkę audytu wewnętrznego.

Funkcja kontroli zapewnia przestrzeganie mechanizmów kontrolnych, które dotyczą w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku i obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz usytuowane w nich stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji.

Na funkcję kontroli składają się:

 • mechanizmy kontrolne,
 • niezależne monitorowanie mechanizmów kontrolnych,
 • raportowanie w ramach funkcji kontroli.

PKO Bank Polski SA wyodrębnia, a następnie Zarząd Banku zatwierdza wykaz procesów istotnych oraz zapewnia dokonywanie okresowych przeglądów procesów, które funkcjonują w Banku, pod kątem ich istotności.

Komórka do spraw zgodności jest wyodrębnioną organizacyjnie, niezależną komórką, która pełni kluczową rolę w zakresie zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności rozumianym jako ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji wskutek niezastosowania się Banku, pracowników Banku lub podmiotów, które działają w jego imieniu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów wewnętrznych Banku oraz przyjętych przez Bank standardów rynkowych. Celem komórki do spraw zgodności jest kształtowanie rozwiązań w zakresie zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie oraz raportowanie tego ryzyka w Banku.

Audyt wewnętrzny stanowi niezależną i obiektywną działalność o charakterze zapewniającym i doradczym. Ocena poszczególnych obszarów działania Banku dokonywana jest systematycznie i w uporządkowany sposób. Zalecenia i rekomendacje wydane w celu wyeliminowania zidentyfikowanych luk powinny wpłynąć na podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania Banku. Celem audytu jest:

 • dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ramach pierwszego i drugiego poziomu systemu kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem adekwatności i efektywności wybranych do audytu mechanizmów kontroli ryzyka i mechanizmów kontrolnych (działalność zapewniająca),
 • przysporzenie wartości i wskazywanie możliwych usprawnień procesów w Banku (działalność doradcza).

Informacje o nieprawidłowościach, wyniki ocen oraz inne istotne kwestie identyfikowane przez poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, przedstawiane są w okresowych raportach przeznaczonych dla Zarządu PKO Banku Polskiego SA, Komitetu Audytu Rady Nadzorczej lub Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA.

W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku funkcjonują systemy kontroli wewnętrznej, dostosowane do specyfiki i charakteru prowadzonej przez te podmioty działalności, które obejmują procesy i obszary działalności tych podmiotów. Podmioty te tworzą i wprowadzają regulacje wewnętrzne, w których określają w szczególności zadania dotyczące czynności kontrolnych realizowanych w ramach systemu kontroli wewnętrznej i podział odpowiedzialności za te zadania. Sposób funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej uzależniony jest od wielkości i przedmiotu działalności podmiotów, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Banku. W większości podmiotów istnieją wyodrębnione jednostki organizacyjne lub stanowiska, które raportują bezpośrednio do Zarządu danego podmiotu lub do Rady Nadzorczej. W przypadkach uzasadnionych profilem działalności podmiotu oraz jego strukturą organizacyjną (niewielkie podmioty z ograniczonym spektrum działania), czynności kontrolne wykonywane są przez osoby zarządzające, bez wyodrębnienia strukturalnego funkcji lub komórki kontroli wewnętrznej.

W celu zapewnia rzetelności i poprawności funkcjonowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Banku zaprojektowano i wdrożono szereg mechanizmów kontrolnych, które wbudowano w funkcjonalność systemów sprawozdawczych oraz w regulacje wewnętrzne, które dotyczą tego procesu. Mechanizmy te polegają m.in. na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji i rekoncyliacji danych sprawozdawczych z księgami rachunkowymi, analitycznymi i innymi dokumentami, które są podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest cyklicznie poddawany wielostopniowej weryfikacji, w szczególności w zakresie poprawności uzgodnień rachunkowych, analizy merytorycznej i rzetelności informacji. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, sprawozdania finansowe są akceptowane przez Zarząd PKO Banku Polskiego SA oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej, powołany przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego SA w 2006 roku.

Do zadań Komitetu Audytu Rady Nadzorczej należy m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • informacji, które dotyczą istotnych zmian w polityce rachunkowości i sprawozdawczości oraz sposobie dokonywania znaczących dla sprawozdawczości finansowej szacunków i ocen kierownictwa, a także zgodności procesu sprawozdawczości finansowej z obowiązującymi przepisami prawa,
 • znaczących korekt, które wynikają z badania oraz opinii audytora z badania sprawozdań finansowych, omówienia wszelkich problemów, zastrzeżeń i wątpliwości, które wynikają z badania sprawozdań finansowych oraz analizy zaleceń audytora zewnętrznego, kierowanych do Zarządu Banku oraz odpowiedzi Zarządu Banku w tym zakresie.

Opis współpracy Komitetu Audytu z audytorem zewnętrznym oraz jej ocena znajduje się w sporządzanym corocznie sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, który stanowi załącznik do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności tego organu.

26 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za lata 2017-2019. Podmiot ten badał sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za lata 2015-2016.

Pełny zakres informacji o firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, a w szczególności:

 • daty zawarcia umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa,
 • informacji, czy Bank korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej oraz w jakich okresach korzystał z takich usług,
 • informacji o organie, który dokonał wyboru firmy audytorskiej,
 • wysokości wynagrodzenia firmy audytorskiej wypłaconego lub należnego za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy, odrębnie za badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego i pozostałe usługi,

został zawarty w nocie 58 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Ponadto, 13 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA oraz Grupy PKO Banku Polskiego SA za lata 2020-2021.

Statut PKO Banku Polskiego SA

Zmiana statutu PKO Banku Polskiego SA należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały większością trzech czwartych głosów, zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu PKO Banku Polskiego SA, uchwały Walnego Zgromadzenia, które mają za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Banku poprzez przeniesienie całego jego majątku na inną spółkę, jego likwidacji, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia lub zmianę przedmiotu działalności Banku prowadzącą do zaprzestania prowadzenia przez Bank działalności bankowej wymagają większości 90% głosów oddanych.

8 lutego 2018 roku – tekst jednolity statutu Banku

8 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Banku ustaliła tekst jednolity Statutu Banku, który uwzględnia zmiany przyjęte uchwałą nr 50/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian Statutu Banku.

26 października 2018 roku – uchwała ZWZ w sprawie zmiany statutu Banku

26 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę § 24a Statutu, która wynikała z uchwały nr 31/218 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. z 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, na którą 7 sierpnia 2018 roku zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Brzmienie § 24a zmieniło się z dotychczasowego „Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemu informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji”, na obecne brzmienie „Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi podmiotami, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemu informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych podmiotów.”.

9 stycznia 2019 roku – uchwała ZWZ w sprawie zmiany statutu Banku

9 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę Statutu Banku o zmianie brzmienia § 4 ust. 1 pkt 9 lit. e oraz dodaniu w § 4 ust. 1 pkt 9 lit. g-h, która wynikała z uchwały nr 33/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. z 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, na którą 20 grudnia 2018 roku zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Zmiana oznacza, że od 9 stycznia 2019 roku Bank może świadczyć nowe usługi płatnicze, które wynikają z ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych, tj.: usługi inicjowania transakcji płatniczej oraz usługi dostępu do informacji o rachunku.

Ponadto zmianie uległo również brzmienie § 4 ust. 1 pkt 9 lit. e z dotychczasowego „umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków” na obecne „umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków.”.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu na zasadach określonych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Do zasadniczych kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, należy podejmowanie uchwał w poniższych sprawach:

 • powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje,
 • tworzenia i likwidacji funduszów specjalnych tworzonych z zysku netto,
 • zbycia przez Bank nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 25% kapitału zakładowego; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku,
 • emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 • ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 • ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Banku zawierającego również informacje o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku,
 • zatwierdzania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku,
 • udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 • podziału zysku lub pokrycia straty,
 • określania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zmian Statutu Banku,
 • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli byli akcjonariuszami Banku w dniu rejestracji i zwrócili się w ustawowym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego Walne Zgromadzenie na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Osoba (osoby) udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik PKO Banku Polskiego SA mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego SA.

Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu PKO Banku Polskiego SA nie stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem, że głosowanie tajne zarządza się:

 • przy wyborach członków organów spółki,
 • nad wnioskami o odwołanie członków organów PKO Banku Polskiego SA lub likwidatorów,
 • nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów PKO Banku Polskiego SA lub likwidatorów,
 • w sprawach osobowych,
 • na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
 • w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałami, które dotyczą jego odpowiedzialności wobec PKO Banku Polskiego SA z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec PKO Banku Polskiego SA oraz sporu pomiędzy nim a PKO Bankiem Polskim SA.

Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA oraz biegłemu rewidentowi PKO Banku Polskiego SA.

Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA w okresie sprawozdawczym

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA składa się z 5 do 13 członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Na 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Banku liczyła 10 osób.

Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się 22 czerwca 2017 roku.

Piotr Sadownik – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji i w tym samym dniu wyznaczony przez Skarb Państwa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Paris II Pantheon – Assas. Tytuł zawodowy adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobył w 1996 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel. Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych. Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.

Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe w dziedzinie sporów sądowych. Ponadto Legal 500 rekomenduje go w dziedzinie energii i zasobów naturalnych oraz własności intelektualnej.

Laureat zorganizowanego przez Globe Business Publishing konkursu „Client Choice 2015″ w dziedzinie Sporów sądowych. Członek Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Od 15 lutego 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA.

Grażyna Ciurzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołana ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji i w tym samym dniu wyznaczona przez Skarb Państwa na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku w administracji rządowej, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od 1996 roku związana jest z sektorem bankowym. Pracowała na stanowiskach menadżerskich w obszarze biznesu korporacyjnego Powszechnego Banku Kredytowego SA oraz Kredyt Banku SA i nadzorowała między innymi współpracę z klientami strategicznymi oraz tworzenie programów finansowania przedsiębiorstw. Następnie na stanowisku Dyrektora w obszarze detalicznym Banku BGŻ SA odpowiedzialna za kreowanie strategii działalności detalicznej, polityki sprzedażowej i cenowej, rozwój bancassurance, zarządzanie siecią sprzedaży, projektowanie i wdrażanie produktów. Pełniła też funkcję doradcy Prezesa Zarządu Banku.

Od 2007 roku związana z rynkiem płatności i kart bankowych. Jako Dyrektor Departamentu w Banku BGŻ SA, a następnie w Banku BGŻ BNP Paribas SA odpowiedzialna za obszar działalności kartowej, współpracę z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi oraz z dostawcami technologii i usług kartowych.

Ponadto była członkiem Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, a wcześniej Prezydium Rady Cash Management przy Związku Banków Polskich.

Przez ponad 15 lat związana z pracą naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

Obecnie Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, w którym nadzoruje wdrożenie polityki inwestycyjnej, procesy obsługi i współpracę z inwestorami oraz instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy.

Zbigniew Hajłasz – Sekretarz Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

24 sierpnia 2017 roku wybrany ponownie na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Jest praktykiem i konsultantem w dziedzinie zarządzania i rozwoju. Dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju instytucji finansowych, restrukturyzacji przemysłowej, prywatyzacji i przedsięwzięć międzynarodowych.

Uzyskane tytuły naukowe: MPhil in Economics (London University, 2002) oraz mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska, 1982).

W latach 1993-96 oraz od 2005 roku – wykładowca akademicki (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), laureat rankingu Gazela Biznesu w latach 2015 i 2016. Od maja 2018 roku Prezes Zarządu KGHM TFI SA.

Pełnił m.in. następujące funkcje: Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (1991-1993), Dyrektor Regionalnego Biura Prywatyzacji Banku BWP SA (1994-1996), Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu PRW SA we Wrocławiu, Prezes Zarządu TBS sp. z o.o. w Głogowie, Dyrektor Biura Koordynacji Projektu OPDRO oraz Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Św. Katarzynie.

Był członkiem Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Dolnośląskiego Konsorcjum Handlowo-Finansowego SA we Wrocławiu, Polskiego Radia Wrocław SA we Wrocławiu, TBS sp. z o.o. w Lubinie (najlepszy TBS w kraju w rankingu BGK), Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o., Polskiego Radia SA.

Autor ekspertyz dla Sejmu i Rządu RP oraz dla instytucji finansowych.

Mariusz Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej
22 czerwca 2017 roku powołany w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, jest także kierownikiem Katedry Rachunkowości Finansowej. Posiada stopień naukowy dra hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Od 2013 roku pracuje także na stanowisku prof. nadzw. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Ukończył trzy fakultety, studiował rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także automatykę i robotykę na specjalności: sztuczna inteligencja oraz informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów był trzykrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 2001 roku podczas realizacji grantu KBN przygotował i obronił pracę doktorską pt. „Wymagania w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce na tle rozwiązań światowych”.

Posiada doświadczenie biznesowe uzyskane poprzez zasiadanie w radach nadzorczych m. in. takich spółek jak: Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Alwernia SA, Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, Północ Nieruchomości SA (spółka notowana na NewConnect), PolRest SA (spółka notowana na GPW w Warszawie), Media Nieruchomości SA, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach AWSA Holland II BV. Był także prezesem zarządu Altair sp. z o.o., członkiem zarządu ds. finansowych w TBS Złocień sp. z o.o. oraz doradcą zarządu w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych – IPSiZ sp. z o.o. Był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej PKP PLK SA.

W latach 2005-2006 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest także członkiem European Accounting Association (EAA), International Association for Accounting Education & Research (IAAER) oraz Rady Naukowej SKwP.

Mirosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Obecnie Prezes Zarządu PFR Nieruchomości SA. W 2014-2016 zatrudniony jako doradca w departamencie strategii w PGNiG SA. W latach 2013-2014 był niezależnym doradcą w obszarach strategii, finansów, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich (1996-1997 Ernst & Young, 1998-2001 Arthur Andersen, 2001-2004 PricewaterhouseCoopers), kancelariach prawniczych (2005 Baker & McKenzie, 2008-2013 GWW Legal) oraz administracji rządowej (2005-2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 2007 – Minister Budownictwa, 2011-2013 doradca Ministra Sprawiedliwości). Brał udział w ponad 30 szkoleniach (organizowanych przez Ernst & Young, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers), m.in. z zakresu podatków, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, różnic kulturowych, komunikacji. Posiada doświadczenie doradcze w wielu branżach, m.in.: finansowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, produkcyjnej, bankowej, handlowej, logistycznej, turystycznej. Uczestniczył w pracach nad licznymi projektami z zakresu administracji rządowej.
Adam Budnikowski – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Studia magisterskie ukończył w 1971 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku ekonomika handlu zagranicznego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1975 roku na Wydziale Handlu Zagranicznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Na tym samym wydziale w 1983 roku uzyskał habilitację.

W 1992 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od początku kariery zawodowej związany z Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Pracę na uczelni rozpoczął w 1974 roku jako asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

W kolejnych latach, wraz z uzyskiwanymi stopniami i tytułami naukowymi, awansował kolejno na adiunkta, docenta i profesora. W latach 1996-2002 Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W latach 2005-2012 Rektor SGH. W latach 2012-2015 ponownie Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Obecnie dyrektor Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH.

W swojej karierze zawodowej współpracował również z innymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, m.in. Polską Akademią Nauk, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (pełnił stanowisko wicedyrektora Instytutu w latach 1992-1993), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Akademią Dyplomatyczną w Warszawie oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Od 2001 roku jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od 2012 członek prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (2011-2013 i 2017-2020).

W swojej karierze naukowo-badawczej wielokrotnie wykładał na uczelniach zachodnich i odbywał na nich staże. Był m.in. stypendystą Fulbrighta, a w 1996 roku jako ekspert Banku Światowego brał udział w misjach banku w Turcji i Rumunii.

Główne obszary jego zainteresowań naukowych wiążą się z tematyką międzynarodową. Obejmują m.in. ekonomię międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych oraz politykę ochrony środowiska.

Wojciech Jasiński – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1972 rok).

W latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w woj. płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję członka zarządu, następnie prezesa zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA w latach 1998-2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa.

Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Prezes Zarządu PKN ORLEN SA od 16 grudnia 2015 do 5 lutego 2018 roku.

Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Posiada tytuł profesora nauk matematycznych. Zatrudniony jest na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Habilitację obronił na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich ośrodkach naukowych, jak: Vanderbilt University (Nashville, USA), Polska Akademia Nauk, Technische University (Darmstadt, Niemcy), The University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Blaise Pascal University (Clermont-Ferrand, Francja), Politechnika Wrocławska. Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz licznych książek (np. „Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki” itd.).
Jest także autorem wielu opinii, recenzji i ekspertyz, m.in. dla Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej. Zawodowo zainteresowany zastosowaniem matematyki, logiki i informatyki w praktyce, sztuczną inteligencją, business intelligence, informatyzacją, teorią argumentacji.
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 roku.

22 czerwca 2017 roku powołana ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Prof. dr hab. – nauki ekonomiczne, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria).

Związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, obecnie kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”, organizowanych przez. Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (funkcje społeczne, wybieralne – w głosowaniu przez środowisko akademickie). Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (trzecia kadencja, od 2005 roku – funkcja społeczna, wybieralna).

Redaktor naczelny oraz członek Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Ekonomista”, wydawanego przez PTE i PAN. Przewodnicząca Rady Naukowej kwartalnika Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”. Członek Rady Redakcyjnej „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”, wydawanego przez SGH oraz członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „International Journal of Sustainable Economy” (IJSE), Inderscience Publishers Editorial Office, UK.

Autorka ok. 300 publikacji, m.in. na temat modeli predykcji bankructw przedsiębiorstw, analizy finansowej i wyceny wartości przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Opracowała, znajdujące zastosowanie w praktyce, autorskie modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa. Tematyka prac badawczych i publikacji była w znacznej mierze związana z pozyskiwanymi stypendiami naukowymi (m.in. stypendia Deutscher Akademischer Austauschdiens, DAAD), grantami i stażami /pobytami studialnymi, w tym w Niemczech – Uniwersytet Mannheim, w Austrii – w Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, WIIW oraz w Wirtschaftsuniversität Wien.

W latach 2005-2007 członek niezależny Rady Nadzorczej BGŻ SA oraz w latach 1996-1998 członek niezależny Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA.

Członek powołanego w 2012 roku i funkcjonującego do 2014 roku Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

W latach 1990-1991 zatrudniona jako analityk i konsultant w Polsko-Szwedzkiej sp. z o.o. SWEA SYSTEM.

Autorka/współautorka wielu ekspertyz, przygotowywanych na zlecenia przedsiębiorstw (m.in. Telekomunikacji Polskiej SA i Poczty Polskiej).

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej (obecnie).

Przewodnicząca Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki (2013-2015).

W latach 1994-2005 sekretarz naukowy oraz członek Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

Janusz Ostaszewski – Członek Rady Nadzorczej
W składzie Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 roku.

22 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Dyrektor Instytutu Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2001-2013 kierownik Katedry Finansów, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005-2012 był przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów.

Absolwent ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), studia ukończył w 1978 roku. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982 roku na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS. Na tym samym wydziale w 1990 roku uzyskał habilitację. 1 stycznia 2001 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Ukończył roczne studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do liczącego się dorobku naukowego, autor zalicza ponad 150 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 48 pozycji książkowych. Dotychczas pod kierunkiem prof. J. Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 23 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA – oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu, a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP SA dodatkowo rozwijają jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerza jego zainteresowania naukowo-eksperckie.

14 maja 2018 roku Pan Jerzy Paluchniak zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem od 18 maja 2018 roku.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Rady Nadzorczej, Piotr Sadownik, Zbigniew Hajłasz, Mariusz Andrzejewski, Mirosław Barszcz, Adam Budnikowski, Andrzej Kisielewicz, Elżbieta Mączyńska – Ziemacka i Janusz Ostaszewski spełniają kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, tj. Grażyna Ciurzyńska, Wojciech Jasiński, złożyli oświadczenia o niespełnianiu kryteriów niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem.

Rada Nadzorcza działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach wskazanych w Statucie Banku, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana, która wynosi 2/3 głosów. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą wobec pozostałych organów PKO Banku Polskiego SA, organów nadzoru oraz innych osób.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu PKO Banku Polskiego SA, należy podejmowanie uchwał, które dotyczą w szczególności:

 • zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd strategii PKO Banku Polskiego SA i rocznego planu finansowego,
 • zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem oraz akceptowania ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko,
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku,
 • uchwalania Regulaminu:
  • Rady Nadzorczej,
  • udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych oraz poręczeń członkowi Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osobom, które zajmują stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie,
 • powołania i odwołania Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 • występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarzadzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,
 • zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd Regulaminów:
  • Zarządu,
  • Gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
  • Organizacyjnych Banku,
 • wyrażania uprzedniej zgody na czynności, które spełniają określone kryteria, w tym m.in. na nabycie i zbycie środków trwałych oraz nieruchomości, założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów i akcji, zawarcie przez PKO Bank Polski SA transakcji z akcjonariuszem, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym,
 • oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 • opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Zgodnie z treścią Statutu Banku Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swojego grona inne komitety.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej może ona powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności stałe komitety:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej
Zadania
 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych),
 2. monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 3. monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 4. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
 5. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdań finansowych, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Grupy Kapitałowej Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 6. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania,
 7. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług, które nie są badaniem na rzecz Banku oraz spółek z Grupy Kapitałowej Banku, zgodnie z polityką,
 8. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej polityki,
 9. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską innych usług niż badanie sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej polityki,
 10. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie przyjęcia tej polityki,
 11. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, która dotyczy wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 12. przedkładanie Radzie Nadzorczej zaleceń, które mają na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku.
Skład Komitetu na 31 grudnia 2018 roku Zbigniew Hajłasz (Przewodniczący Komitetu),

Grażyna Ciurzyńska (Wiceprzewodnicząca Komitetu),

Mariusz Andrzejewski (członek Komitetu),

Andrzej Kisielewicz (członek Komitetu),

Janusz Ostaszewski (członek Komitetu),

Piotr Sadownik (członek Komitetu).

Do 18 maja 2018 roku Pan Jerzy Paluchniak był Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA. Pan Jerzy Paluchniak zrezygnował 14 maja 2018 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem od 18 maja 2018 roku.

Spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze Wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości *
Spełnia kryterium Sposób nabycia
Kryterium niezależności i posiadane kompetencje Zbigniew Hajłasz tak tak Posiada tytuł naukowy MPhil in Economics tak
Grażyna Ciurzyńska nie nie tak
Mariusz Andrzejewski tak tak Posiada stopień naukowy dr hab. nauk ekonomicznych i uprawnienia biegłego rewidenta tak
Andrzej Kisielewicz tak nie nie
Janusz Ostaszewski tak tak Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych tak
Piotr Sadownik tak nie nie

* Wiedza i umiejętności wynikają, m.in. z ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sprawowania funkcji (szerzej opisane w notkach biograficznych członków Rady Nadzorczej).

Liczba posiedzeń W 2018 roku odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Polityka wyboru firmy audytorskiej W 2018 roku firma audytorska KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k., świadczyła na rzecz Banku dozwolone usługi niebędące badaniem, w szczególności usługi przeglądu sprawozdań finansowych. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyraził zgodę na świadczenie tych usług.

Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku zakłada, że Rada Nadzorcza Banku przeprowadza postępowanie dotyczące zlecenia badania sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w trybie przetargu nieograniczonego. Wszelkie decyzje Rady Nadzorczej Banku w zakresie wyboru firmy audytorskiej wymagają uprzedniej rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku (Komitet). W następstwie zorganizowanej przez Bank procedury wyboru, Komitet przekazuje Radzie Nadzorczej Banku rekomendację w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która, o ile nie dotyczy to odnowienia zlecenia badania, zawiera nie mniej niż dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji wobec jednej z nich. Rada Nadzorcza Banku dokonuje wyboru firmy audytorskiej na podstawie rekomendacji Komitetu. W ocenie ofert złożonych przez firmy audytorskie stosowane są przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru.

Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Banku i spółek Grupy Kapitałowej Banku zakłada, że świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej na rzecz Banku wymaga wyrażenia zgody przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku. Zgoda Komitetu na świadczenie usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz spółki Grupy Kapitałowej Banku wyrażana jest na podstawie wniosku spółki Grupy Kapitałowej Banku, którego niezbędnym elementem jest zgoda komitetu audytu lub rady nadzorczej spółki Grupy Kapitałowej Banku wnioskującej o wyrażenie zgody.

 

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń (do 23 sierpnia 2018 roku Komitet ds. Wynagrodzeń)
Zadania Opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku Polityki Wynagradzania oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji Polityki Wynagradzania. Komitet odpowiada w szczególności za realizację m.in. poniższych zadań:
 1. opiniowanie, podlegających zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, ogólnych zasad polityki wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 2. dokonywanie corocznego przeglądu Polityki Wynagradzania oraz przedstawianie wyników z przeglądu Radzie Nadzorczej,
 3. przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji zasad wynagradzania członków Zarządu,
 4. dokonywanie oceny celów stawianych i realizowanych przez członków Zarządu,
 5. dokonywanie oceny narzędzi i systemów przyjętych w celu zagwarantowania, by system wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Banku należycie uwzględniał wszystkie rodzaje ryzyka, poziomy płynności i kapitału oraz aby Polityka Wynagradzania była zgodna z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wspierała takie zarządzanie i była zbieżna ze strategią biznesową, celami, kulturą i wartościami korporacyjnymi oraz długofalowymi interesami Grupy Kapitałowej Banku.

Ponadto do zadań Komitetu należy:

 1. opiniowanie polityki różnorodności w składzie Zarządu,
 2. rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów do Zarządu,
 3. rekomendowanie, określanego przez Radę Nadzorczą, zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu,
 4. dokonywanie okresowej oceny, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie,
 5. dokonywanie okresowej oceny, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny,
 6. dokonywanie okresowego przeglądu polityki Zarządu w odniesieniu do doboru i powoływania osób, które zajmują stanowiska kierownicze w Banku i przedstawianie Zarządowi zaleceń w tym zakresie.
Skład Komitetu na 31 grudnia 2018 roku Piotr Sadownik (Przewodniczący Komitetu),

Grażyna Ciurzyńska (Wiceprzewodnicząca Komitetu),

Wojciech Jasiński (członek Komitetu),

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek Komitetu),

Janusz Ostaszewski (członek Komitetu).

Komitet ds. Ryzyka
Zadania
 1. opiniowanie całościowej, bieżącej i przyszłej, gotowości Banku do podejmowania ryzyka, z uwzględnieniem profilu ryzyka Grupy Kapitałowej Banku,
 2. opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez Zarząd informacji, które dotyczą realizacji tej strategii oraz innych okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej,
 3. wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku,
 4. przeglądanie, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka,
 5. ocenianie ryzyka związanego z oferowanymi produktami oraz usługami finansowymi,
 6. opiniowanie rozwiązań, które dotyczą ograniczania ryzyka prowadzonej działalności przy wykorzystaniu ubezpieczeń majątkowych Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku i prokurentów,
 7. bieżące monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem i przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji na temat wyników monitorowania tego systemu,
 8. opiniowanie informacji podawanych przez Bank do publicznej wiadomości w zakresie strategii zarządzania ryzykiem oraz systemu zarządzania ryzykiem,
 9. dokonywanie corocznego przeglądu polityki wynagradzania pracowników Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
 10. bieżące monitorowanie wdrażania strategii zarządzania ryzykiem i przekazywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji,
 11. doradzanie w procesie wyboru doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych, w przypadku zgłoszenia przez Radę Nadzorczą woli skorzystania z ich usług.
Skład Komitetu na 31 grudnia 2018 roku Andrzej Kisielewicz (Przewodniczący Komitetu),

Grażyna Ciurzyńska (Wiceprzewodnicząca Komitetu),

Mariusz Andrzejewski (członek Komitetu),

Adam Budnikowski (członek Komitetu),

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek Komitetu),

Do 18 maja 2018 roku Pan Jerzy Paluchniak był Członkiem Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA. Pan Jerzy Paluchniak zrezygnował 14 maja 2018 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem od 18 maja 2018 roku.

Komitet ds. Strategii
Zadania
 1. opiniowanie uchwalonej przez Zarząd strategii Banku, której zatwierdzenie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
 2. wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii, w tym w szczególności poprzez analizowanie przedstawianych przez Zarząd okresowych informacji odnośnie jej realizacji,
 3. opiniowanie strategicznych czynności Banku, które wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie ich spójności z obowiązującą strategią Banku.
Skład Komitetu na 31 grudnia 2018 roku Grażyna Ciurzyńska (Przewodnicząca Komitetu),

Zbigniew Hajłasz (Wiceprzewodniczący Komitetu),

Mirosław Barszcz (członek Komitetu),

Adam Budnikowski (członek Komitetu),

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (członek Komitetu),

Janusz Ostaszewski (członek Komitetu),

Piotr Sadownik (członek Komitetu).

Zarząd PKO Banku Polskiego SA w okresie sprawozdawczym

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Statutu PKO Banku Polskiego SA członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.

Zarząd składa się z 3 do 9 członków. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Na 31 grudnia 2018 roku Zarząd Banku liczył 9 osób.

Obecna kadencja Zarządu Banku rozpoczęła się 2 lipca 2017 roku.

Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu
W składzie Zarządu od 1 października 2009 roku.

14 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji.

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014 i 2017 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA.

W okresie dwudziestoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za:

 • przeprowadzenie PKO Banku Polskiego SA z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań

W okresie dwudziestoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za:

 • przeprowadzenie PKO Banku Polskiego SA z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
 • przygotowanie i realizację strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012 oraz 2013-2015, które zaowocowała zdecydowanym wzrostem aktywów oraz efektywności biznesowej, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych,
 • dostosowanie PKO Banku Polskiego SA do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów,
 • przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy PKO Banku Polskiego SA w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych,

Aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Był Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego SA, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

Laureat licznych nagród i wyróżnień. Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Trzykrotnie uznany za Bankowego Menedżera Roku (2011, 2014 i 2016) w konkursie Gazety Bankowej. Magazyn Bloomberg Businessweek Polska w latach 2012, 2014 i 2015 zaliczył go do TOP 20 Najlepszych Menedżerów w Polskiej Gospodarce. Miesięcznik Finansowy Bank uhonorował go nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief – Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej – Wizjoner 2013. W 2014 wyróżniony przez Gazetę Finansową jako jeden z „25 Najcenniejszych Menedżerów Świata Finansów”. W 2015 roku wyróżniony przez KIG medalem za wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości, a przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego statuetką eDukata za wizję rozwoju płatności bezgotówkowych oraz skuteczne budowanie koalicji na rzecz standardu płatności mobilnych. Serwis branżowy Mediarun.com uznał go za najbardziej pro-marketingowego prezesa, a kapituła Responsible Business Awards przyznała mu tytuł Outstanding CEO Philanthropist. W 2017 roku uhonorowany Nagrodą Lesława A. Pagi za wkład w rozwój polskiej gospodarki i promocję wysokich standardów działania rynku finansowego w Polsce. W 2018 roku otrzymał nagrodę Super Wektora przyznawaną za wybitne osiągnięcia, których konsekwencje wykraczają w przyszłość, a płynące z nich korzyści służą całemu państwu i jego gospodarce oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi polskiej przedsiębiorczości.

Pełnione funkcje w Komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Przewodniczący Komitetu),

Komitet Ryzyka (Przewodniczący Komitetu),

Komitet Transformacji (Przewodniczący Komitetu),

Komitet Strategii (Przewodniczący Komitetu),

Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (Przewodniczący Komitetu).

Rafał Antczak – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Strategii i Analiz (od 1 stycznia 2019 roku Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji)
14 czerwca 2017 roku powołany w skład Zarządu obecnej kadencji. Jest ekonomistą i menedżerem z ponad 20-letnią praktyką międzynarodową i krajową w realizacji projektów dla firm sektora finansowego i realnego, rządów oraz instytucji badawczych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Comprehensive Course in Market Economics na Joint Vienna Institute (1997). Od października 2008 roku do stycznia 2017 roku związany z Deloitte Consulting SA, w randze Członka Zarządu odpowiedzialnego m.in. za analizy i prognozy mikro- i makroekonomiczne oraz doradztwo strategiczne i biznesowe. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Głównego Ekonomisty Grupy PZU i pełnił równolegle funkcje członka Rad Nadzorczych: PZU Asset Management, PZU-Ukraina, PZU-Ukraina Ubezpieczenia na Życie oraz UFG. W latach 2006-2008 aktywny wykładowca na Wydziale Zarządzania i studiach MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994-2006 ekonomista w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Fundacja Naukowa. Autor licznych publikacji z dziedziny ekonomii oraz analiz rynkowych. Od grudnia 2018 roku członek Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewodniczący RN PKO Leasing i PKO Faktoring.
Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Strategii (Członek Komitetu),

Komitet Kredytowy Banku (rotacyjny Członek Komitetu Kredytowego ds. modeli).

Rafał Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości
21 grudnia 2017 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 stycznia 2018 roku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku. Od 2012 roku związany jest z PKO Bankiem Polskim SA, gdzie odpowiadał m.in. za uruchomienie banku hipotecznego. Od powstania PKO Banku Hipotecznego SA, jako prezes zarządu, odpowiadał za rozwój tej instytucji i szybko wyprowadził ją na szczyt listy największych banków hipotecznych w Polsce. Pod jego kierownictwem bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą.

Rafał Kozłowski pochodzi z Łomży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia Executive MBA. Z branżą bankową związany od 1995 roku. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPHPBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim SA. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.

Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Zastępca Przewodniczącego Komitetu),

Komitet Kredytowy Banku (Zastępca Przewodniczącego Komitetu Kredytowego ds. modeli),

Komitet Jakości Danych (Zastępca Przewodniczącego Komitetu),

Komitet Ryzyka (Członek Komitetu),

Komitet Ryzyka Operacyjnego (Członek Komitetu),

Komitet Transformacji (Członek Komitetu),

Komitet Strategii (Członek Komitetu).

Maks Kraczkowski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi oraz Obszar Prawny i Zgodności (od 1 stycznia 2019 roku Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi)
W składzie Zarządu od 4 lipca 2016 roku.14 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom Executive MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie oraz ukończył Advanced Management Program 194 na Harvard Business School. Był posłem na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. Jako parlamentarzysta zajmował się głównie tematyką gospodarczą i rynku finansowego.

Był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki (2005-2006, 2007-2011), członkiem sejmowej Komisji Ustawodawczej (2005-2007, 2007-2011) oraz przewodniczącym podkomisji stałej Trybunału Konstytucyjnego (2005-2007).

Ma wieloletnie doświadczenie w stanowieniu prawa i znajomość zagadnień gospodarczych w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Kredytowy Banku (Zastępca Przewodniczącego Komitetu),

Komitet Strategii (Członek Komitetu).

Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Operacji
W składzie Zarządu od 6 czerwca 2016 roku.14 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Bankowiec, finansista, menadżer, magister ekonomii, absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finansów i Statystyki) i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Studiów Doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów).

Z bankowością i finansami związany zawodowo od ponad trzydziestu lat. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim. Wieloletni dyrektor PKO Banku Polskiego SA. W latach 2006-2010 był dyrektorem Departamentu Audytu w PKO Banku Polskim SA, następnie w latach 2011-2015 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie. W latach 2006-2007 był członkiem Rady Nadzorczej Centrum Finansowo – Bankowego w Warszawie. W roku 2007 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie i w Zakładach Konserwacji Zabytków. Wykładał w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów poruszających tematykę bankową i ekonomiczną.

W latach 1998-2002 był radnym Powiatu Warszawskiego. Był Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2002-2014 był radnym Rady m.st. Warszawy. W Radzie m.st. Warszawy był m.in. Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Zdrowia. W swojej działalności społecznej kierował Społeczną Radą Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Ryzyka Operacyjnego (Członek Komitetu),

Komitet Strategii (Członek Komitetu).

Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki
21 września 2017 roku powołany w skład Zarządu obecnej kadencji od dnia 1 października 2017 roku. Z Grupą PKO Banku Polskiego SA związany od 2011 roku – w latach 2011-2017 dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego SA, od 2011 do 2014 wiceprezes Inteligo Financial Services SA., do 2017 roku Członek Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA i obecnie Przewodniczący Rad Nadzorczych: PKO BP Finat sp. z o.o. oraz Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. Wcześniej Dyrektor Operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi w banku Pekao SA oraz Dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Przewodniczy prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Na przełomie 2015/2016 współtworzył Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Laureat licznych branżowych nagród i wyróżnień. Został uhonorowany tytułem „Ambasadora Gospodarki Elektronicznej”, przyznanym podczas X Kongresu Gospodarki Elektronicznej oraz Diamentem CIO przyznanym przez jury konkursu CIO Roku 2015, IDG Poland SA. Jest zdobywcą nagrody specjalnej „Innowator rynku bankowego 2015 roku” Miesięcznika Finansowego BANK i Medalu Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich w 2016 roku. Zdobył również tytuł „Lider Cyfryzacji Sektora Bankowego 2018″ nadany przez Członków Forum Technologii Bankowych 2018 za osiągnięcia i projekty realizowane w ramach Grupy PKO Banku Polskiego SA jak również dla całego sektora bankowego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet ds. Architektury IT (Przewodniczący Komitetu),

Komitet Jakości Danych (Przewodniczący Komitetu),

Komitet Ryzyka Operacyjnego (Zastępca Przewodniczącego Komitetu),

Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (Zastępca Przewodniczącego Komitetu),

Komitet Ryzyka (Członek Komitetu),

Komitet Transformacji (Członek Komitetu),

Komitet Strategii (Członek Komitetu).

Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem
W składzie Zarządu od 8 stycznia 2013 roku. 14 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Ryzykiem po uzyskaniu zgody KNF 8 stycznia 2013 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w bankowości, w tym od 2000 roku na stanowiskach kierowniczych – głównie w obszarach ryzyka, restrukturyzacji i kredytów. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych grupach finansowych działających w Europie, USA i Ameryce Południowej. Członek rad nadzorczych, rad wierzycieli, członek i przewodniczący kluczowych komitetów zarządzania ryzykiem. Brał udział w tworzeniu strategii Banku Zachodniego WBK SA, bezpośrednio odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, optymalizację procesów windykacji i restrukturyzacji, współpracował z regulatorami w Polsce i za granicą.

Po studiach w 1991 roku rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH SA, w obszarze kredytów. W 1992 roku zaczął pracę w Banku Zachodnim SA, a następnie po połączeniu z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA był związany z BZ WBK SA. W latach 1992-2000 pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, a następnie w latach 2000-2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kontroli Jakości Kredytów. W latach 2005-2008 był Dyrektorem Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem, a w latach 2008-2010 był Zastępcą Głównego Oficera ds. Ryzyka. Od stycznia 2011 roku pełnił funkcję Głównego Oficera Kredytowego, a od marca 2012 roku także Zastępcy Głównego Oficera ds. Ryzyka. Ponadto był Przewodniczącym Komitetu Kredytowego BZ WBK SA, Zastępcą Przewodniczącego Forum Ryzyka Kredytowego oraz Zastępcą Przewodniczącego Forum Modeli Ryzyka.

Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Kredytowy Banku (Przewodniczący Komitetu),

Komitet Ryzyka Operacyjnego (Przewodniczący Komitetu),

Komitet Ryzyka (Zastępca Przewodniczącego Komitetu),

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Członek Komitetu),

Komitet Strategii (Członek Komitetu),

Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (Członek Komitetu),

Komitet Jakości Danych (Członek Komitetu).

Jakub Papierski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
W składzie Zarządu od 22 marca 2010 roku.14 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research i zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej.

Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego i nadzorował bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, a także był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku. W październiku 2003 roku objął stanowisko prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 roku pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao TFI SA. Od maja 2009 roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Allianz Bank Polska SA, a od października 2009 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu.

W latach 2005-2009 Jakub Papierski był przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi, a obecnie jest członkiem Rady Programowej.

Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Kredytowy Banku (Zastępca Przewodniczącego Komitetu oraz rotacyjny Członek Komitetu Kredytowego ds. modeli),

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Członek Komitetu),

Komitet Ryzyka (Członek Komitetu),

Komitet Strategii (Członek Komitetu).

Jan Emeryk Rościszewski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego
W składzie Zarządu od 18 lipca 2016 roku.14 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Komitet Kredytowy Banku (Zastępca Przewodniczącego Komitetu oraz rotacyjny Członek Komitetu Kredytowego ds. modeli), Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (Członek Komitetu), Komitet Ryzyka (Członek Komitetu), Komitet Strategii (Członek Komitetu). W składzie Zarządu od 18 lipca 2016 roku. 14 czerwca 2017 roku powołany ponownie w skład Zarządu obecnej kadencji. Ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Institut d’Etudes Politiques de Paris oraz legitymuje się dyplomem Executive MBA. Odbył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. Posiada również uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

W latach 1990-1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991-1993 dla Groupe Azur. W latach 1993-1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 roku związany z BNP Paribas; w latach 1998-2016 jako Prezes Zarządu kierował TUnŻ Cardif Polska S.A i pełnił też w okresie 2001-2016 funkcję Dyrektora Generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce.

Był też Przewodniczącym RN Pocztylion-Arka PTE (1998-2016), Wiceprzewodniczącym RN Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA (2000-2014), Członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012-2016), Członkiem RN BBI Development NFI SA (2011-2018), Członkiem RN PKO Leasing SA (2016-2018) i PKO Faktoring SA (2017-2018). Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego RN w spółkach Grupy PKO Banku Polskiego SA: PKO TFI SA, PKO TU SA, PKO Życie TU SA, członka RN PKO Bank Hipoteczny SA oraz Wiceprzewodniczącego RN Banku Pocztowego SA.

W latach 1981-1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Jest Kawalerem (KH&D) Zakonu Maltańskiego i pełnił funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest min. członkiem PTHer, Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego. Odznaczony jest Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Bene Merito MSZ za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania.

Pełnione funkcje w komitetach na 31 grudnia 2018 roku Komitet Ryzyka (Członek Komitetu),

Komitet Strategii (Członek Komitetu),

Komitet Kredytowy Banku (rotacyjny Członek Komitetu Kredytowego ds. modeli).

W 2018 roku nie było zmian w składzie Zarządu Banku.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

 • prezes Zarządu samodzielnie,
 • dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
 • dwóch prokurentów działających łącznie,
 • pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PKO Banku Polskiego SA do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw PKO Banku Polskiego SA, niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu PKO Banku Polskiego SA dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Decyzje w sprawie nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje oraz w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku nie leżą w kompetencjach Zarządu – podejmowane są przez Walne Zgromadzenie.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy, które przekraczają zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd określa Regulamin Zarządu. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Zarządu i Regulaminie Organizacyjnym Banku. Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami działania oraz podejmują decyzje w sprawach zwykłego zarządu w zakresie nadzorowanych obszarów działania.

Na koniec 2018 roku działały poniższe komitety stałe, w których uczestniczyli członkowie Zarządu Banku:

Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami PKO Banku Polskiego SA
Cel Zarządzanie aktywami i pasywami, poprzez wpływanie na kształtowanie struktury bilansu PKO Banku Polskiego SA i pozycji pozabilansowych w sposób sprzyjający osiąganiu optymalnego wyniku finansowego.
Zadania Wsparcie Zarządu w następujących obszarach działania Banku:
 • kształtowanie struktury bilansu Banku,
 • zarządzanie adekwatnością kapitałową,
 • zarządzanie rentownością z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działalności oraz generowanego ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym, w tym ryzykiem rynkowym i płynności, ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem kredytowym (rozliczeniowym i przedrozliczeniowym) transakcji na rynku hurtowym.
Komitet Ryzyka
Cel Projektowanie strategicznych kierunków i zadań w zakresie ryzyka bankowego w kontekście strategii Banku i uwarunkowań, które wynikają z sytuacji makroekonomicznej oraz otoczenia regulacyjnego, analizowanie okresowych raportów związanych z ryzykiem bankowym i opracowywanie na ich bazie odpowiednich wytycznych, a także przygotowywanie strategii zarządzania ryzykiem bankowym i jej okresowe weryfikowanie.
Zadania
 • monitorowanie integralności, adekwatności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem bankowym, adekwatności kapitałowej oraz alokacji kapitału wewnętrznego do poszczególnych linii biznesowych, a także wdrażanie polityki w zakresie zarządzania ryzykami, realizowanej w ramach przyjętej Strategii Banku,
 • analiza i ocena wykorzystania strategicznych limitów ryzyka określonych w Strategii zarządzania ryzykiem bankowym,
 • opiniowanie cyklicznych raportów ryzyka, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i uwzględnianie informacji z tych raportów przy wydawaniu opinii.
Komitet Kredytowy Banku
Cel Zarządzanie ryzykiem kredytowym, które występuje przy podejmowaniu decyzji kredytowych, decyzji dotyczących wierzytelności zarządzanych przez odpowiednie jednostki Banku oraz zarządzanie ryzykiem wystąpienia strat w wyniku podjęcia błędnych decyzji biznesowych na podstawie modeli ryzyka kredytowego.
Zadania
 • podejmowanie decyzji w sprawach, które dotyczą podziału kompetencji do podejmowania decyzji kredytowych oraz sprzedażowych, zarządzania wierzytelnościami, limitów branżowych i klientowskich oraz zabezpieczania wierzytelności PKO Banku Polskiego SA,
 • podejmowanie decyzji, które dotyczą modeli ryzyka kredytowego i modeli antyfraudowych oraz limitów, które określają apetyt na portfelowe ryzyko kredytowe,
 • wydawanie rekomendacji dla Zarządu PKO Banku Polskiego SA w sprawach, które dotyczą podjęcia decyzji w zakresie transakcji kredytowych i zmian istotnych warunków tych transakcji, wewnętrznych limitów klientowskich, zarządzania wierzytelnościami trudnymi, modeli ryzyka kredytowego, w szczególności w zakresie wartości parametrów polityki kredytowej, które ze względu na uregulowania zewnętrzne wymagają akceptacji Zarządu albo Rady Nadzorczej,
 • wydawanie opinii w sprawach wniosków, które dotyczą transakcji kredytowych, transakcji leasingowych albo transakcji faktoringowych kierowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Banku, restrukturyzacyjno-windykacyjnych klientów KREDOBANK SA oraz istotnych modeli ryzyka kredytowego w spółkach Grupy Kapitałowej Banku i sprzedaży przez Dom Maklerski obligacji korporacyjnych, które nabywać mogą osoby fizyczne.
Komitet Ryzyka Operacyjnego
Cel Skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, które zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej przez Bank działalności operacyjnej.
Zadania
 • wyznaczanie kierunków rozwoju zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • nadzór nad funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • koordynacja zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • wyznaczanie działań w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, która naraża wizerunek Banku i powoduje straty operacyjne.
Komitet Transformacji
Zadania
 • zapewnienie efektywnej transformacji Banku poprzez operacyjne zarządzanie wdrożeniem Strategii Banku oraz zarządzanie limitem nakładów inwestycyjnych i kosztów na realizację projektów, zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Banku,
 • podejmowanie decyzji, które dotyczą realizacji i zmian w programach strategicznych i projektach oraz decyzji, które dotyczą kosztów rzeczowych i pozostałych kosztów działania w zakresie działalności bieżącej,
 • wydawanie rekomendacji i zaleceń,
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji programów strategicznych, projektów strategicznych, projektów operacyjnych i projektów realizowanych w ramach portfeli odtworzeniowych, w szczególności postępu prac, budżetów projektów, korzyści finansowych i pozafinansowych,
 • inicjowanie działań, które zwiększają efektywność Banku,
 • zarządzanie rocznym limitem finansowym na realizację projektów,
 • rozstrzyganie sporów, w zakresie działania Komitetu, na niższych szczeblach decyzyjnych.
Komitet Strategii
Cel Sprawowanie nadzoru nad procesem planowania strategicznego oraz zarządzania strategią Banku.
Zadania
 • zarządzanie działaniami związanymi z opracowaniem i wdrożeniem strategii,
 • akceptacja harmonogramu prac nad strategią oraz harmonogramu wdrożenia strategii,
 • podejmowanie kluczowych decyzji niezbędnych dla zapewnienia realizacji strategii, w tym wdrożenia programów strategicznych,
 • rozstrzyganie ewentualnych sporów, które powstają w trakcie prowadzenia prac nad poszczególnymi programami strategicznymi.
Komitet ds. Architektury IT
Cel Kształtowanie architektury informatycznej, która zapewnia realizację Strategii Banku.
Zadania
 • opracowanie kluczowych założeń architektury informatycznej Banku (pryncypia),
 • przeprowadzanie okresowej oceny architektury informatycznej, która funkcjonuje w Banku,
 • opracowanie modelu architektury docelowej,
 • inicjowanie działań, które zmierzają do osiągnięcia modelu architektury docelowej.
Komitet ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
Cel Zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad obszarem bezpieczeństwa systemu informatycznego w PKO Banku Polskim SA (SIB).
Zadania
 • Wydawanie rekomendacji w zakresie związanym z bezpieczeństwem SIB, w szczególności:
 • koordynowania i monitorowania prac związanych z bezpieczeństwem SIB,
 • wyznaczania kierunków działania Banku w zakresie bezpieczeństwa SIB,
 • określania pożądanych działań, które w ocenie Komitetu należy podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, które narażają wizerunek Banku i powodują straty operacyjne bądź finansowe w obszarze bezpieczeństwa SIB,
 • monitorowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem SIB.
Komitet Jakości Danych
Cel Określanie strategicznych kierunków działań w zakresie zarządzania jakością danych oraz architekturą danych w Banku w kontekście Systemu Zarządzania Danymi (SZD) oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz ocena jego efektywności i działań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
Zadania Podejmowanie decyzji, które dotyczą zarządzania danymi w Banku, w szczególności:
 • kierunków rozwoju SZD,
 • zaleceń dla jednostek i komórek organizacyjnych Centrali w zakresie zarządzania danymi,
 • szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania danymi,
 • oceny efektywności działania SZD, określenia priorytetów działań w ramach SZD oraz okresowych planów działań,
 • przypisania właścicielstwa grup danych,
 • rozstrzygania spraw spornych, które dotyczą SZD na wniosek członka Komitetu,
 • akceptacji – w uzasadnionych w szczególności ciągłością działania Banku przypadkach – odstępstw od kryteriów i reguł jakości danych oraz standardów rozwiązań jakości danych.

 

Ponadto, poza wyżej wymienionymi, członkowie Zarządu Banku uczestniczyli również w komitetach niestałych, w tym w komitetach sterujących powołanych w ramach realizowanych projektów.

Akcje PKO Banku Polskiego SA będące w posiadaniu władz Banku

Stan posiadania akcji Banku przez członków Zarządu na 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

Lp. Imię i nazwisko Liczba akcji na 31.12.2018 Nabycie Zbycie Liczba akcji na 31.12.2017
Zarząd Banku
1. Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 11 000 0 0 11 000
2. Rafał Antczak, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
3. Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Banku* 0 0 0 x
4. Maks Kraczkowski, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
5. Mieczysław Król, Wiceprezes Zarządu Banku 5 000 0 0 5 000
6. Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0
7. Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu Banku 4 500 0 0 4 500
8. Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku 3 000 0 0 3 000
9. Jan Emeryk Rościszewski, Wiceprezes Zarządu Banku 0 0 0 0

*członkowie Zarządu Banku, którzy nie pełnili funkcji na 31 grudnia 2017 roku

31 grudnia 2018 roku Członkowie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA nie posiadali akcji i udziałów w PKO Banku Polskim SA.

31 grudnia 2018 roku Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego SA nie posiadali akcji i udziałów w spółkach powiązanych z PKO Bankiem Polskim SA rozumianych jako zależne, współzależne i stowarzyszone.

W 2018 roku Bank oraz spółki Grupy Kapitałowej Banku nie zawierały umów, w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Polityka różnorodności

Zarządzanie różnorodnością w Banku dotyczy wszystkich pracowników, jego władz oraz kluczowych menedżerów. Działania związane z różnorodnością dotykają wielu aspektów działalności Grupy Kapitałowej Banku i mają na względzie poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników. Zbiór tych inicjatyw jest prezentowany raz do roku przed Radą Nadzorczą oraz Zarządem Banku.

Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, czy kraj pochodzenia.

Kodeks Etyki oraz Regulamin pracy Banku zawierają zapisy o m.in. przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Podczas projektów rekrutacyjnych Grupa Kapitałowa Banku przestrzega zapisów w zakresie równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Procesy związane z wyborem kandydatów opierają się na obiektywnych przesłankach, a ich poszczególne etapy odbywają się według ustalonych wzorów i zasad.

Istotę procesu wartościowania stanowisk w Grupie Kapitałowej Banku stanowi wycena stanowisk wg merytorycznych kryteriów, co zapobiega dyskryminacji.

Zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności w celu dostosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Grupa Kapitałowa Banku zatrudnia i daje możliwości rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich oraz uczelni o różnych profilach.

Na podstawie modelu kompetencji, który obejmuje kompetencje ogólnofirmowe, przywódcze i specyficzne przeprowadzana jest każdego roku ocena pracownicza. W ramach systemu oceny okresowej, każdy pracownik razem ze swoim przełożonym podczas rozmowy okresowej ustala indywidualny plan rozwoju.

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu PKO Banku Polskiego SA oraz kluczowych menedżerów. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu.

Płeć Kobiety Mężczyźni
Rada Nadzorcza 2 8
Zarząd 9
Kluczowi menedżerowie 113 172

Wiek 30-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat
Rada Nadzorcza 2 2 6
Zarząd 2 3 3 1
Kluczowi menedżerowie 63 156 60 6

Staż w PKO Banku Polskim SA do 5 lat 5-10 lat 10-15 lat 15-20 lat powyżej 20 lat
Rada Nadzorcza 9 1
Zarząd 6 3
Kluczowi menedżerowie 59 98 43 42 43

W Banku zostały wprowadzone również przepisy określające kierunki doboru, wyznaczania i planowania sukcesji, w tym zaplecza kadrowego oraz dokonywania oceny odpowiedniości członków zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku. Osoby te są oceniane pod względem posiadanych kompetencji, wiedzy i umiejętności, doświadczenia adekwatnego do stanowiska, a także reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyka działania. Na skutek wprowadzonych przepisów Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w zakresie doboru i oceny Członków Zarządu, natomiast Członkowie Zarządu podejmują decyzje w zakresie doboru i oceny MRT (Material Risk Takers). Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność stosowanej Polityki, a w stosownych przypadkach, dokonuje zmian z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Wyniki wyszukiwania: