Zarządzanie etyką

Najważniejszym dokumentem regulującym kwestie etyki w PKO Banku Polskim SA jest Kodeks Etyki Banku. Oprócz niego stosuje się również „Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)” Związku Banków Polskich. Zakres przedmiotowy obydwu dokumentów jest, co do zasady tożsamy.

Kodeks Etyki Banku wspiera obowiązującą w Banku kulturę organizacyjną. Jest również narzędziem wspierającym upowszechnianie i wdrażanie wartości, według których powinni postępować wszyscy pracownicy Banku, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska czy pełnionej funkcji.

Raport roczny
2018

Zakres zastosowania Kodeksu Etyki Banku obejmuje cztery obszary:

  • relacje Banku z Klientami,
  • relacje pomiędzy pracownikami Banku,
  • podejście Banku do współpracy z Kontrahentami,
  • działalność Banku poza obszarem biznesowym.

Kodeks Etyki Banku oraz Regulamin Pracy Banku zawierają postanowienia dotyczące m.in. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię i wyznanie, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony i nieokreślony oraz zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oprócz powyższych zagadnień, Kodeks Etyki i Regulamin Pracy Banku odnoszą się do takich kwestii jak niewykorzystywanie informacji poufnych do celów prywatnych, niepodejmowanie działań, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi, zakaz prowadzenia działań lobbingowych i przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym.

Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki Banku oraz udziału w rozwoju i promowaniu kultury organizacyjnej oraz wartości z nią związanych. Pracownik rozpoczynający pracę przechodzi szkolenie on-line mające za zadanie wprowadzić go w podstawowe informacje na temat organizacji. Szkolenie zawiera moduł z zakresu etyki.

W celu przeciwdziałania naruszeniom zasad etyki stosuje się w Banku odrębne przepisy wewnętrzne: Zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz Tryb rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia uprawnień pracowniczych. Ponadto Bank analizuje sprawy również pod kątem braku zgodności i naruszenia konfliktów interesów. Pracownicy dokonują zgłoszeń w tym zakresie na specjalne wskazane skrzynki poczty elektronicznej.

W 2018 roku większość stacjonarnych szkoleń menedżerskich uwzględniała elementy dotyczące wartości i etyki w Banku.

Grupa Kapitałowa Banku przywiązuje bardzo dużą wagę do promocji rozwiązań w zakresie etyki. W pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku przyjmowane są rozwiązania zbliżone do wdrożonych w Banku:

  • część podmiotów zależnych w realizowaniu polityki zarządzania etyką posługuje się sformalizowanym zbiorem norm i zasad etycznego postępowania w postaci kodeksu etyki,
  • zgłaszanie naruszeń z zakresu etyki w podmiotach zależnych następuje na specjalną anonimową skrzynkę lub telefonicznie,
  • zachowania niezgodne z regulaminami i przepisami prawa podlegają odpowiednim sankcjom wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy,
  • odpowiedzialność za zarządzanie kwestiami etycznymi spoczywa co do zasady na Zarządach podmiotów zależnych, którym wsparcia udzielają struktury HR.

Wyniki wyszukiwania: